Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i matematik

Ledigkungörelse 09/24/2015

Diarienummer: BTH 3.1.5-0317-2015

Sista ansökningsdag: 10/22/2015

Varaktighet: 10 månader

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Kontaktperson: Johan Öinert

Tjänsten tillsatt med: Bien Hoang Mai

Antal sökande: 10

Beslutsdatum: 12/15/2015


Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i matematik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för matematik och naturvetenskap i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.5-0317-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgiften utgörs av forskning på heltid inom icke-kommutativ algebra i ett projekt som delfinansieras av ett anslag från Crafoordska stiftelsen. De centrala frågeställningarna kretsar kring den algebraiska strukturen hos olika typer av gruppgraderade ringar. Speciellt fokus kommer att ligga på skeva gruppringar och förekomsten av (delmängder av) nilpotenta element inuti dessa. Observera att det ej ingår någon undervisningsplikt i denna anställning.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder:

Den sökande förväntas ha disputerat inom algebra. Dokumenterad erfarenhet (i form av exempelvis publikationer) av tidigare forskning inom icke-kommutativ algebra värderas högt.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

2015-11-01 eller enligt överenskommelse

Varaktighet:

10 månader

Diarienummer:

BTH 3.1.5-0317-2015

Kontaktperson:

Universitetslektor Johan Öinert, tel 0455-38 56 84 eller Prefekt Vanja Lindberg, tel 0455-38 54 38 . Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455 38 54 92.

Ansökan:

Ansökan skall utgöras av följande fyra PDF-filer:

1. Ett personligt brev
2. CV inkl. publikationslista
3. Ett 'research statement'
4. En kopia av den sökandes doktorsavhandling

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.5-0317-2015. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

 


 

Postdoctoral researcher in mathematics

at BTH, Blekinge Institute of Technology

The position is currently placed within the department of mathematics and natural sciences in Karlskrona.

Reference number: BTH 3.1.5-0317-2015

Work description:

This is a full-time research position within non-commutative algebra in a research project which is partially funded by The Crafoord Foundation. The main research questions are concerned with the algebraic structure of various types of group graded rings. Special attention will be paid to skew group rings and the existence of (subsets of) nilpotent elements within them. Note that this position is free from teaching duties.

Required qualifications:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years ought to be prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are special reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

Other evaluation criteria:

The successful applicant is expected to have completed a doctoral thesis within algebra. Documented experience (by means of e.g. publications) of relevant previous research within non-commutative algebra will be highly valued.

Employment:

100%

Commencement:

2015-11-01 or by appointment

Duration:

10 months

Reference number:

BTH 3.1.5-0317-2015

For further information about the position please contact:

Associate professor Johan Öinert, tel 0455-38 56 84 or Head of Department Vanja Lindberg, tel 0455-38 54 38 . Union representatives are Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), +46 (0)455 385492.

Application:

The application shall consist of the following four PDF files:

1. A cover letter
2. CV incl. list of publications
3. A research statement
4. A copy of the applicant's PhD thesis

Please submit your application, marked with the reference number BTH 3.1.5-0317-2015, by October 22, 2015 at the latest. Applications should be sent to: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Institute of Technology,

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus. BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Redigera
|