Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektori Programvaruteknik/Senior lecturer position in Software Engineering

Ledigkungörelse 05/14/2013

Diarienummer: BTH3.1.1-0056-2013

Sista ansökningsdag: 06/05/2013

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Claes Wohlin

Tjänsten tillsatt med: Kai Petersen, Krzysztof

Antal sökande: 8

Beslutsdatum: 01/10/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i Programvaruteknik/Senior lecturer position in Software Engineering

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation. 

Diarienr BTH 3.1.1-0056-2013

For an English version of this advertisement, see below

Tjänsten är förlagd till Sektionen för datavetenskap och kommunikation i forskargruppen för programvaruteknik (SERL - Software Engineering Research Laboratory).  Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Forskargruppen har med åren expanderat och förstärkts. Forskningsgruppen är internationellt rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Gruppen leds av Prof. Claes Wohlin.

För mer information:

Forskargruppen: http://www.bth.se/com/serl

Länkar till våra program och kurser kan nås via ovanstående länk. 

Arbetsuppgifter:

Tjänsten är inriktad mot programvaruutvecklingsprocesser med ett speciellt fokus på storskalig industriell programvaruutveckling med hjälp av agila metoder och lean utveckling. Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete av programvaruprocesser, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av tjänsten. I detta sammanhang är överföring av teknik och kunskap till industrin en integrerad del av arbetet. Innehavaren av tjänsten förväntas utföra forskning, undervisa, handleda studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer, ansöka om extern forskningsfinansiering och samarbeta med industrin. Tjänsten innehåller undervisning primärt inom programvaruteknikområdet, men kan även omfatta områden som projektledning och datavetenskap. Erfarenhet från undervisning inom verifiering och validering är speciellt meriterande. Undervisningen genomförs på engelska på våra magisterprogram, samt på svenska på våra kandidatprogram. Sökande som saknar goda kunskaper i svenska förväntas tillägna sig dessa och kunna undervisa på svenska senast två år efter tillsättning av tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.   

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. 

Särskilt meriterande är:

  • Erfarenhet av empirisk forskning.
  • Starka publikationer inom området för tjänsten.
  • Erfarenhet av nationella och internationella forskningsprojekt.
  • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.
  • Industriell erfarenhet.

Tillträde:

 Efter överenskommelse. 

Varaktighet:

Tillsvidare

Omfattning:

100 %. 

Ansökan senast:

2013-06-05 

Ange diarienummer:

Diarienr BTH 3.1.1-0056-2013 

För mer information:

Du är välkommen att kontakta Professor Claes Wohlin, tfn 0455/38 58 20, claes.wohlin@bth.se, eller sektionschef Conny Johansson, tfn 0455/38 58 24, conny.johansson@bth.se.  

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och
Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.  

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”. 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.  

Besök oss gärna på www.bth.se 

Välkommen med din ansökan 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se 

 

Senior lecturer position in Software Engineering 

The position is placed with the Software Engineering Research Laboratory within the School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Sweden.  We have a long tradition in software engineering with the first educational program in the area being introduced in 1990. Over the years the research group in software engineering has been expanded and strengthened. Professor Claes Wohlin leads the laboratory.

The environment is ranked as number sixth among the top institutions in the world in systems and software engineering by the Journal of Systems and Software based on publications from 2004 to 2008 (latest published ranking). The laboratory has received funding from Swedish funding agencies, the European Union and industry. The close industrial collaboration provides very good opportunities to address industrially relevant research challenges and to work actively with industrial partners.

We are now looking for a strong candidate with a doctoral degree in software engineering, computer science or a similar background to strengthen the research and educational environment even further. 

For more information:

Research group: http://www.bth.se/com/serl

Links to our programs and courses can be found through the above page. 

Work Description

The position is directed towards development processes with a particular focus on large-scale agile and lean software development. Experience in conducting empirical research with industry is highly valued given the tradition and aim of close industrial collaboration. In this context the transfer of technology and knowledge to industry is an integral part of the work. Experience from working with research in software industry is a merit. This is a long-term position and the holder of the position is expected to perform research, teach, advise students on all levels, collaborate with industry and apply for research funding. The teaching is primarily in software engineering but may also include related areas such as project management and computer science. Teaching experience in relation to verification and validation is of particular importance. Teaching is conducted in English on the Master level and in Swedish on the Bachelor level Applicants without a good knowledge of Swedish is expected to acquire such knowledge and to be able to teach in Swedish within two years of appointment to the position. 

Eligibility

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skill and has obtained a doctoral degree or the equivalent scholarly competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position. 

Basis for assessment:

The basis of assessment should apply scientific and pedagogical skills as well. 

Meriting qualifications:


• Experience in empirical research.
• Strong publications in the subject area
• Experience in national and international research projects.
• The quality and width of teaching qualifications; course development and course implementation.
• Industrial experience.

Commencement

To be agreed. 

Duration

Until further notice 

Employment

100% 

Application deadline

 2013-06-05 

Reference number:

Diarienr BTH 3.1.1-0056-2013

                         

For further information about the position please contact: 

Professor Claes Wohlin, Claes.Wohlin@bth.se, +46 (0)455 385820, or the Dean of School of Computing, Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se, +46 (0)455 385824.

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se

Application procedures is available at www.bth.se/jobb or contact the Human Resources Department, +46(0)455 38 50 68. 

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions. 

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here technology comes together with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of “Applied IT” and “Planning and Management”.

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering (ranking by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union.

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at www.bth.se and at www.bth.se/com/serl.

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

Redigera
|