Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 02/18/2015

Diarienummer: BTH 3.1.5-0014-2015

Sista ansökningsdag: 03/31/2015

Varaktighet: 2 år

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg

Tjänsten tillsatt med: Huseyin Kusetogullari

Antal sökande: 31

Beslutsdatum: 06/24/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och datorsystemteknik, Karlskrona

Diarienr BTH BTH 3.1.5-0014-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

Tjänsten är i första hand inriktad mot forskning (80%) inom huvudområdet med fokus på maskininlärning, informationsutvinning och närliggande områden. Tjänsten innehåller dessutom undervisning (20%) inom huvudområdet. Undervisningen kommer främst att bedrivas på avancerad nivå men även undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Tjänsten innehåller även handledning av forskarstuderande och studenter på avancerad nivå. Innehavaren av tjänsten kommer att delta i ett större forskningsprojekt, “Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder”, där industrinära forskningssamarbete är en förutsättning för projektets genomförande. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel.

Om forskningsprofilen

Data kommer att fortsätta produceras i en ökande takt inom en överskådlig framtid. Analys av dessa data kan leda till värdeskapande och minskade kostnader för många företag och myndigheter. Storskalig dataanalys kräver skalbara, högpresterande, och resurssnåla datorsystem och metoder. Vår forskningsprofil, Skalbara och resurseffektiva system för analys av stora datamängder, kombinerar expertis från maskininlärning, informationsutvinning, och datorsystemteknik för att utveckla ny kunskap inom detta område. Värdet av den nya kunskapen kommer att demonstreras och utvärderas inom ramen för två tillämpningsområden (beslutsstödsystem och bildbehandling).

Våra 11 industripartners behov och intressen grupperas och definieras som industriutmaningar. Vi har definierat initiala delprojekt baserat på dessa utmaningar och ett nära samarbete med våra industripartners. Delprojekten sker inom ramen för en eller flera av våra forskningsteman:

  • Forskningstema A: Informationsutvinning för beslutstöd
  • Forskningstema B: Informationsutvinning för bildbehandling
  • Forskningstema C: Kärntekniker (maskininlärning)
  • Forskningstema D: Grundläggande och möjliggörande tekniker

Forskningsprofilen ligger helt i linje med högskolans vision om att vara en globalt attraktiv kunskapsmiljö inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Forskargruppen innehåller för närvarande fyra professorer, två docenter, fyra lektorer, och ett antal doktorander. Blandningen av kompetenser ger unika möjligheter att utveckla ny kunskap inom profilsatsningen. Profilen innehåller också ett meriteringsprogram och ett gästforskarprogram.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den son har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av områdena:

  • tillämpad mönsterigenkänning,
  • tekniker för djup inlärning,
  • tekniker för kärnfunktionsbaserad inlärning,
  • GPU-programmering och heterogena system, samt
  • experimentdesign och statistisk analys.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund värderas i första hand vetenskaplig skicklighet inom dataveten- skap med inriktning mot maskininlärning, heterogena system eller bildbehandling, och i andra hand pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

2 år

Kontaktperson:

Prefekt Lars Lundberg, 0455-385833, Lars.Lundberg@bth.se, eller Professor Håkan Grahn, 0455-385804, Hakan.Grahn@bth.se.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40. 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.5-0014-2015. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 

 

Post Doc position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH 3.1.5-0014-2015

Work description

The position includes primarily research (80%) in computer science with a focus on machine learning, data mining & knowledge discovery, and related areas. The position also includes teaching (20%) within the area, mainly at advanced level but also at basic level. The position also includes supervision of doctoral students and students at advanced level. The position is financed by a large research project, “Scalable resource-efficient systems for big data analytics”, where close collaboration with industry is key for the project execution. The duties also include performing and publishing research of high international quality as well as applying for external research grants.

About the research profile

Data will be generated at an ever-increasing rate for the foreseeable future. Added value and cost savings can be obtained by analyzing big data streams. The analysis of large data sets requires scalable and high-performance computer systems. In order to stay competitive and to reduce consumption of energy and other resources, the next generation systems for scalable big data analytics need to be more resource-efficient. The research profile, Scalable resource-efficient systems for big data analytics, combines existing expertise in machine learning, data mining, and computer engineering to create new knowledge in the area of scalable resource-efficient systems for big data analytics. The value of the new knowledge will be demonstrated and evaluated in two application areas (decision support systems and image processing).

The needs and interests of our 11 industrial partners are grouped into industrial challenges. Based on these challenges and in cooperation with our partners we have defined initial sub-projects grouped into four research themes:

Research theme A: Big data analytics for decision support

Research theme B: Big data analytics for image processing

Research theme C: Core technologies (machine learning)

Research theme D: Foundations and enabling technologies

This research profile is in the center of the university's vision to be a globally attractive knowledge community within applied information technology and innovation for sustainable growth. The research group currently includes four full professors, two associate professors, four assistant professors, and a number of Ph.D. students. The mix of competences gives unique possibilities to develop new knowledge in the profile area. The profile includes a well-defined career advancement program and a visiting researcher program.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a post doc if he or she has obtained a doctoral degree, or a corresponding foreign exam. Applicants with a doctoral degree not older than three years ought to be prioritized, although applicants with older degrees may be ranked higher if there are special reasons, e.g., leave due to illness, parental leave, clinical service, commissions of trust for unions, or similar circumstances.

Meriting qualifications:

Documented experience and knowledge within one or several of the following areas:

applied pattern recognition,

techniques for deep learning,

techniques for kernel-based learning,

GPU-programming and heterogeneous systems, and

experimental design and statistical analysis

Basis for assessment:

Research skills in computer science with a focus on machine learning, heterogeneous systems, or image processing are given particular weight, and after that are pedagogical skills. Experience of industrial collaboration is considered as a merit. Thereafter are administrative and other skills related to the position weighted, and the ability to interact with the society and inform about research and development work.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Contact information:

Contact persons for more information about the position:

Professor Håkan Grahn, phone +46-455-385804, Hakan.Grahn @bth.se or Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

 

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

Cover sheet

Account of scientific and educational work

CV with annexes

List of publications

Documents, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by March 31, 2015 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 arAbe PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

BTH, Blekinge Institute of Technology,

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.

BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|