Blekinge Tekniska Högskola - BTH

En doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet/One PhD student in computer science with emphasis on computer security

Ledigkungörelse 12/08/2010

Diarienummer: 422-1328-2010

Sista ansökningsdag: 01/17/2011

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Stefan Axelsson

Tjänsten tillsatt med: Edgar Lopez

Antal sökande: 31

Beslutsdatum: 11/21/2011


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

En doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet

med placering vid sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona.

(Diarienr 422-1328-2010)

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsuppgifter

Projektet “Möjliggörande av hållbar tillväxt genom detektion av penningtvätt” syftar till att utveckla en prototyp för mobile money systemet som skallstödja operatörer i utredningen av penningtvätt. Forskningsfrågan är hur man möjliggör för maskinen att meddela sina fynd till den mänskliga operatören så att denna bättre kan förstå vilka beteenden som prototypen finner misstänkta och varför. Tekniker från maskininlärning och informations visualisering har tidigare varit framgångsrika i att angripa likande problem i relaterade områden inom datasäkerhet, och det här projektet syftar till att främja förståelsen för hur en tillämpning inom det här problemområdet skulle kunna se ut och hur framgångsrik den skulle kunna vara.

Projektet är ett samarbete mellan BTH och Ericsson och är en del av forskningsskolan Provision. För samarbetet kommer BTH och Ericsson att teckna ett särskilt avtal.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

För BTH:s doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor Stefan Axelsson, Stefan.Axelsson@bth.se, 0455-385822  eller sektionschef Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se, 0455-385824. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Ansökan ska innehålla

  • - Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • - Styrkt meritsammanställning
  • - Kopior av betyg och examensbevis
  • - Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.
 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 17 januari 2011.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

One PhD student in computer science with the emphasis on computer security

(reference number 422-1328-2010)                                                                                 

Assignments

The project “Enabling sustainable growth by money laundering detection” aims to develop a prototype for the mobile money system to support operators in investigating instances of money laundering. The research question is how to enable the machine to communicate its findings to the human operator so that s/he can better understand what patterns of activity the prototype finds suspicious and why. Techniques from the machine learning and information visualization fields have previously been successful in addressing similar problems in related computer security areas, and this project aims to further the understanding of how an application in this problem domain could appear and operate.

The project is a cooperation between BTH and Ericsson and is part of the Provision research school. BTH and Ericsson will sign a special agreement on the cooperation.

Appointment

Only persons who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement

To be agreed.

Salary

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

Contact persons who can provide further information about the position

Ph.D. Stefan Axelsson stefan.axelsson@bth.se, +46 (0)455385822 or Dean Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se, +46 (0)455385824. Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)457 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

The application should include the following

  • The earliest date on which the position can be taken  up
  • CV
  • Certified copies of certificates and diplomas
  • All documents in duplicate

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with a reference number, by January 17th, 2011 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

Redigera
|