Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot audiella uttryck

Ledigkungörelse 02/09/2016

Diarienummer: BTH 3.1.1-0005-2016

Sista ansökningsdag: 03/09/2016

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för teknik och estetik (DITE)

Kontaktperson: Peter Ekdahl


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot audiella uttryck

med för närvarande placering vid Institutionen för teknik och estetik, Karlshamn

Diarienr: BTH 3.1.1-0005-2016

Arbetsbeskrivning:

Anställningen avser en adjunktstjänst i medieteknik med inriktning mot audiella uttryck där ämneskompetensen är ljuddesign eller motsvarande.

I undervisningen ingår att arbeta med studenter som undersöker olika audiella uttryck bland annat ljudberättande inom film och spel, audiovisuella ljudinstallationer samt olika former av rumslig, interaktiv och virtuell ljuddesign.

I anställningen ingår också att vara delaktig i utvecklingen av utbildningsmiljön i medieteknik vid campus Karlshamn, tillsammans med övriga forskare och lärare. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med kommunen, Netport Science Park, företag och civilsamhället. Institutionen arbetar för att integrera undervisning, forskning och externa projekt i skapandet av Sveriges mest nyskapande akademiska miljö inom medieteknik.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har avlagt högskoleexamen på avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng. Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats på annat sätt.

Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppnås.

Andra bedömningsgrunder:

  • Krav på att sökanden har egna erfarenheter från idé- och konceptutveckling, planering och genomförande av gestaltande medietekniska projekt.
  • Krav på att sökanden har en förståelse för ljudberättande och ljuddesign som kommunikation och hur produktionsprocesser utvecklas.
  • Dokumenterad kvalité och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande
  • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med relevanta aktörer inom medietekniksektorn eller motsvarande
  • Dokumenterade mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Först bedöms ämneskompetensen och därefter i lika mån den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktpersoner:

Peter Ekdahl, prefekt, tfn: 0454-38 59 09

Mikael Åsman (SACO) tfn: 0455- 38 57 20

Stina Valdenäs (TCO) tfn: 0455-38  54 92

Övrigt

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0005-2016 senast den 9 mars 2016. Skicka ansökan till: diarium@bth.se

 

Institutionen för teknik och estetik (DITE) är en plats som undersöker och prövar tekniska och sociokulturella uttryck i olika kontexter.

Forskning och utbildning bedrivs inom ett flertal digitala områden: webb, ljudproduktion, spelutveckling samt bildproduktion.

Institutionen har ett särskilt intresse att befinna sig i obeprövade sammanhang. Därför är det viktigt att pröva medietekniska uttryck med ett undersökande perspektiv i handling.

Institutionen är liten, med nära kontakt till studenter och forskningspartners.

Utbildningarna arbetar mestadels i projektform vilket innebär att undervisningen till stor del utgörs av handledning. Detta ställer särskilda krav på förhållningssättet till pedagogik och möten med studenter.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Redigera
|