Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två doktorander i programvaruteknik/Two PhD Student Positions in Software Engineering

Ledigkungörelse 11/10/2015

Diarienummer: Anställning nr 1 BTH 3.1.2-0368-2015, Anställning nr 2 BTH 3.1.2-0369-2015

Sista ansökningsdag: 01/15/2016

Varaktighet:

Omfattning: 100

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Jürgen Börstler


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två doktorander i programvaruteknik

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik, Karlskrona

 

Anställning nr 1: Diarienr  BTH 3.1.2-0368-2015

Anställning nr 2: Diarienr  BTH 3.1.2-0369-2015

 

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning inom programvaruteknik i samarbete med olika partners från industrin. Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter intresse i och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete i eller tillsammans med industrin.

Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i programvaruteknik. Som en del i tjänsten ingår undervisning (upp till 20%) på grundläggande och avancerad nivå.

Kvalifikationer:

-          Avlagd civilingenjörs-, master- eller magisterexamen i programvaruteknik,      
datavetenskap eller motsvarande.

-          Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

-          Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.

Övriga meriter utöver ovanstående kvalifikationer:

-          Industrierfarenhet.

Behörighetskrav:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tjänstgöringsomfattning:

100%

Tillträde:

Snarast möjligt.

Varaktighet:

Tidsbegränsad anställning i 2 år med möjlighet till förlängning om ytterligare 2 år. Doktorandanställning sker i ett första steg fram till licentiatexamen. Det innebär max 2 år om anställningen är 100% forskning. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring (t.ex. undervisning) varvid tiden kan förlängas till 2,5 år. Om anställningen förlängs i ett andra steg fram till doktorsexamen uppgår förlängningen till max ytterligare 2 år vid 100% forskning respektive 2,5 år med 20% annan tjänstgöring.

Kontaktperson:

Till bemannings- rekryterings- och annonsföretag och till dig som försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryterings- och annonsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Jürgen Börstler, prefekt, tel 0455-38 58 67. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 58 92.

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

-          En framsida som tydligt pekar ut inom vilken/vilka inriktning/inriktningar du söker en doktorandanställning.

-          En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.

-          CV.

-          Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.

-          Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

-          Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.

-          Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).

-          Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2016-01-15

Skicka ansökan till  diarium@bth.se

Institutionen för Programvaruteknik

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 42 personer från 15 länder varav 18 är disputerade forskare och 15 är doktorander.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och förstärkts. Institutionen ansvarar för flera utbildningsprogram i programvaruteknik och webbprogrammering på master-, kandidat- och högskolenivå, varav ett är på distans, och är dessutom involverat i de senare årskurserna på två av BTH:s civilingenjörsprogram.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter som sker i nära samarbete med företag som t.ex. ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor och Volvo. Forskningen är internationellt top-rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamhet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och ska förstärkas med totalt ett tiotal personer.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper.

 

Välkommen med din ansökan

 

–––––––––––––––– In English ––––––––––––––––-

Two PhD Student Positions in Software Engineering

The positions are placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

 

Reference number BTH

Position number 1:  Diarienr  BTH 3.1.2-0368-2015

Position number 2:  Diarienr  BTH 3.1.2-0369-2015

Work description:

The position comprises research in software engineering in collaboration with partners from industry. Our tradition of close industrial cooperation means that we especially value the interest and experience in the evaluation and improvement of methods, processes, or tools in or in collaboration with industry.

Rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position. The PhD student will have an individual study plan in Software Engineering. Up to 20% of teaching on undergraduate and graduate level are included in the employment.

Requirements:

A successful candidate should:

-          Hold a master degree in computer science or equivalent.

-          Have good communication skills in English Be proficient in written and spoken English.

-          Be able to work independently as well as in teams.

Further meriting qualifications:

-          Experience from working in industry.

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

Duration:

Fixed term employment for up to 2.5 years (including up to 20% other duties, e.g., teaching) with the possibility of renewal for another 2.5 years.

Contact person:

Jürgen Börstler, Head of Department, tel 0455-38 58 67. Union representatives: Mikael Åsman (SACO), tel 0455-38 57 20 and Stina Valdenäs (OFR), tel 0455-38 58 92.

Application instructions:

Your application shall include the following:

-          A cover sheet that clearly points out in which area(s) you are applying.

-          A letter of interest, including a statement of your background and your experience/knowledge in the area(s) you are applying for.

-          CV.

-          Certified copies of certificates and diplomas.

-          Contact information for 2 references.

-          The earliest date you can start to work.

-          An appendix with current publications (if applicable).

-          A link to your thesis (latest/highest degree).

 

For more detailed information on the expected contents of these parts, please refer to www.bth.se/jobb or contact the human resources department, tel 0455-38 50 68.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are very welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, on or before January 15, 2016. Applications should be sent to: diarium@bth.se.

Department of Software Engineering

The position is located at the Department of Software Engineering, which belongs to the Faculty of Computing and currently consists of 42 people out of which 18 are senior researchers and 15 are PhD students.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The department’s research and education environment, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, has steadily expanded in the last years. The department is responsible for several study programs in software engineering and web-programming on Master- and Bachelor level, including a 2-year distance program. We are also involved in two of BTH’s Master of Science of Engineering programs.

Research and education at the Department of Software Engineering are fully aligned with BTH’s overarching profile (applied IT and innovation for sustainable growth), and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our strength is the focus on empirical research to strengthen industry’s competitiveness in the development of software-intensive systems, services and products in close collaboration with companies such as ABB, Ericsson, Saab, Sony, Telenor and Volvo. The department’s research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software, based on its strong publication record in prestigious journals. Our research and education continue to expand and we are now looking for 10 new people in total on several levels.

Blekinge Institute of Technology, BTH

BTH, is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are in focus.

In our education and research, engineering and IT are integrated with other disciplines such as urban planning, industrial economics, design and health sciences to contribute to solving the challenges facing society.

Everything we do at BTH has three distinct perspectives: innovation, sustainability and in real life, which means cooperation and exchange with both business and industry as well as society.


A
characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society, which permeates both education and research at the regional, national and international level.

We conduct education and research at a high international level. BTH has two faculties – the Faculty of Computing and the Faculty of Engineering.

We welcome your application

 

Redigera
|