Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetslektorer i programvaruteknik/Two senior lecturer positions in software engineering

Ledigkungörelse 09/22/2014

Diarienummer: BTH-3.1.1-0224-2014, BTH-3.1.1-0225-2014

Sista ansökningsdag: 11/09/2014

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 2

Sektion/enhet: Institutionen för programvaruteknik (DIPT)

Kontaktperson: Michael Mattsson

Tjänsten tillsatt med: Simon Poulding

Antal sökande: 23

Beslutsdatum: 05/13/2015


Två universitetslektorer i programvaruteknik till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för programvaruteknik i Karlskrona.

(Anställning nr 1) Diarienr BTH 3.1.1-0224-2014

(Anställning nr 2) Diarienr BTH 3.1.1-0225-2014

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

Anställningen i ämnet programvaruteknik är inriktad mot programvaruutveckling och/eller programvaruarkitektur, med ett speciellt fokus på storskalig industriell programvaruutveckling. Arbetsuppgifterna omfattar att forska, undervisa, handleda studenter på alla nivåer, samarbeta med industrin och ansöka om forskningsmedel (initialt kan vi erbjuda upp till 50% forskningstid i anställningen).  Den sökande förväntas i första hand utföra forskning och undervisning inom ett eller flera av följande fem kompetensområden.

 • Programvaru- och systemarkitekturer
 • Komponentbaserad utveckling (component-based software engineering)
 • Värdeskapande programvaruutveckling (value-based software engineering)
 • Programvara som tjänst (software as a service)
 • Verifiering och validering

Andra kompetensområden inom programvaruteknik kan vara av intresse om den sökande har goda meriter.

Vår tradition med nära industrisamarbete gör att vi speciellt värdesätter kunskaper och erfarenheter från utvärdering och förbättringsarbete, samt erfarenhet från empirisk forskning. Erfarenhet från forskning i eller tillsammans med industrin är en väsentlig del av anställningen. I detta sammanhang är överföring av teknik och kunskap till industrin en integrerad del av arbetet. Innehavaren förväntas utföra forskning, undervisa, handleda studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer, ansöka om extern forskningsfinansiering och samarbeta med industrin. Anställningen innehåller undervisning primärt inom programvaruteknikområdet, men kan även omfatta områden som projektledning och datavetenskap. Undervisningen genomförs på engelska på våra masterprogram, samt på svenska på våra kandidat- och civilingenjörsprogram. Sökande som saknar goda kunskaper i svenska förväntas tillägna sig dessa och skall kunna undervisa på svenska senast två år efter tillsättning av anställningen.

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna:

 • Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.
 • Erfarenhet av empirisk forskning.
 • Starka publikationer inom området för anställningen.
 • Erfarenhet av nationella och internationella forskningsprojekt.
 • Industriell erfarenhet

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Kontaktperson som kan ge ytterligare upplysningar om anställningen:

Du är välkommen att kontakta prefekt Michael Mattsson, tfn 0455/38 58 10, michael.mattsson@bth.se, eller proprefekt Jürgen Börstler, tfn 0455/38 58 67, jurgen.borstler@bth.se.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och
Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-38 50 68.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 9 november 2014. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Om institutionen:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Programvaruteknik som bildades den 1 januari 2014. Institutionen tillhör Fakulteten för Datavetenskaper och omfattar idag 35 anställda varav 16 är disputerade forskare och 12 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom programvaruteknik (software engineering) och till viss del inom datavetenskap (webb och mobila system). BTH:s övergripande profil är tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med denna profil och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forskningsmiljö, SERL Sweden - Software Engineering Research Laboratory Sweden, har med åren expanderat och förstärkts. Forskningen är internationellt rankad av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på sina starka publikationer i ett antal tidskrifter. Vår verksamet inom både forskning och utbildning fortsätter expandera och vi söker nu två nya universitetslektorer.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

Two Senior lecturer positions in Software Engineering

The position is placed at the Department of Software Engineering in Karlskrona, Sweden

(Reference number nr 1) BTH 3.1.1-0224-2014

(Reference number nr 2) BTH 3.1.1-0225-2014

Work description:

This is a permanent position as senior lecturer in software engineering. The position is directed towards software development and/or software architecture, with a special focus on large-scale industrial software development. The holder of the position is expected to perform research, teaching, and supervision of students at all educational levels, as well as to collaborate with industry and apply for research funding. Initially, we can offer up to 50% research time. The holder of the position is expected, primarily, to perform research and teaching within one or more of the following competence areas.

 • Software- and system architectures
 • Component-based software engineering
 • Value-based software engineering
 • Software as a service
 • Verification and validation

Other competence areas within software engineering may be of interest, if the applicant has excellent merits.

Experience in conducting empirical research with industry, including evaluation and improvement work, is highly valued given our tradition and aim of close industrial collaboration. Experience from industrial research or research together with industry is an essential part of the position. In this context the transfer of technology and knowledge to industry is an integral part of the work.

The teaching is primarily in software engineering, but may also include related areas such as project management and computer science. Teaching is conducted in English on the master’s level and in Swedish on the bachelor’s level. Applicants without a good knowledge of Swedish are expected to acquire such knowledge and to teach in Swedish within two years of appointment to the position.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skills and has obtained a doctoral degree or equivalent competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Basis for assessment:

In the assessment, scientific and pedagogical skills are considered foremost and are of equal importance. Further consideration is given to the degree of administrative and other skills that are relevant to the position. Additional consideration is given to the ability to develop and manage activities and staff at the university as well as the ability to interact with and inform the community about research and development.

Meriting qualifications:

 • Quality and breadth of teaching qualifications; course development and course implementation.
 • Experience in empirical research.
 • Strong publications in the subject area.
 • Experience in national and international research projects.
 • Industrial experience.

Employment level:

100%

Commencement:

To be agreed.

For more information:

About the department: http://www.bth.se/dipt

Contact persons for more information about the position:

Head of department Professor Michael Mattsson, phone +46-455-385810, Michael.Mattsson@bth.se or Deputy head of department Professor Jürgen Börstler, phone +46-455-385867, Jurgen.Borstler@bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific and educational work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by 9 November, 2014 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

Information about the department:

The Department of Software Engineering (DIPT) was established on January 1, 2014. The department belongs to the Faculty of Computing and currently includes 35 members of staff out of which 16 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in software engineering and partly in the areas of web and mobile systems. The university profile is applied IT and innovation for sustainable growth. The research and education at the Department of Software Engineering are completely aligned with the university profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

Our tradition in software engineering originates from 1990 when we launched Sweden’s first education program in software engineering. The research environment, SERL Sweden - Software Engineering Research Laboratory Sweden, has been growing the last years. The research is internationally top-ranked by Journal of Systems and Software based on the strong publication record in prestigious journals. The department research and education continues to expand and we are now looking for new post docs.

BTH, Blekinge Institute of Technology,

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.

BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app.  5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, SE-371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

Redigera
|