Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Datavetenskap

Ledigkungörelse 02/18/2015

Diarienummer: BTH 3.1.1-0016-2015

Sista ansökningsdag: 03/31/2015

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDD)

Kontaktperson: Lars Lundberg

Tjänsten tillsatt med: Abbas Cheddad, Emiliano Casalicchio

Antal sökande:

Beslutsdatum: 09/07/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i datavetenskap

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för Datalogi och datorsystemteknik i Karlskrona.

Diarienr BTH 3.1.1-0016-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I anställningen ingår forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom området Datavetenskap (föreläsningar och praktiska moment som laborationer och projekt). Dessutom ingår handledning av doktorander inom ämnesområdet, samt av examensarbeten på grund- och avancerad nivå - till exempel inom maskininlärning, informationsutvinning och parallella system.

Innehavaren av tjänsten kommer att delta i ett större forskningsprojekt, “Skalbara resurseffektiva system för analys av stora datamängder”, där industrinära forskningssamarbete är en förutsättning för projektets genomförande. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva och publicera forskning av hög internationell kvalitet samt att ansöka om externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå.

Internationella sökande ska initialt kunna undervisa på engelska. Det förväntas att den sökande är villig att förvärva kunskaper i svenska för att senare kunna undervisa på svenska (inom tre år).

Om forskningsprofilen

Data kommer att fortsätta produceras i en ökande takt inom en överskådlig framtid. Analys av dessa data kan leda till värdeskapande och minskade kostnader för många företag och myndigheter. Storskalig dataanalys kräver skalbara, högpresterande, och resurssnåla datorsystem och metoder. Vår forskningsprofil, Skalbara och resurseffektiva system för analys av stora datamängder, kombinerar expertis från maskininlärning, informationsutvinning, och datorsystemteknik för att utveckla ny kunskap inom detta område. Värdet av den nya kunskapen kommer att demonstreras och utvärderas inom ramen för två tillämpningsområden (beslutsstödsystem och bildbehandling).

 

Våra 11 industripartners behov och intressen grupperas och definieras som industriutmaningar. Vi har definierat initiala delprojekt baserat på dessa utmaningar och ett nära samarbete med våra industripartners. Delprojekten sker inom ramen för en eller flera av våra forskningsteman:

 

 • Forskningstema A: Informationsutvinning för beslutstöd
 • Forskningstema B: Informationsutvinning för bildbehandling
 • Forskningstema C: Kärntekniker (maskininlärning)
 • Forskningstema D: Grundläggande och möjliggörande tekniker

 

Forskningsprofilen ligger helt i linje med högskolans vision om att vara en globalt attraktiv kunskapsmiljö inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Forskargruppen innehåller för närvarande fyra professorer, två docenter, fyra lektorer, och ett antal doktorander. Blandningen av kompetenser ger unika möjligheter att utveckla ny kunskap inom profilsatsningen. Profilen innehåller också ett meriteringsprogram och ett gästforskarprogram

 

Bedömningsgrunder:

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Andra bedömningsgrunder:

 • Doktorsexamen inom datavetenskap eller närliggande ämne
 • Publikationer med anknytning till maskininlärning, informationsutvinning,
  parallella system eller närliggande områden
 • Publikationer i högt rankade tidskrifter och konferenser
 • Internationella erfarenheter inom expertområdet
 • Erfarenhet av empirisk forskning, experimentdesign och statistisk analys
 • Kvalitet och bredd av pedagogiska meriter, kursutveckling och kursgenomförande
 • Erfarenhet av handledning av doktorander och studenter
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Goda kunskaper i engelska

Avvägning mellan bedömningsgrunderna:

Som bedömningsgrund ska gälla vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Erfarenhet av industrinära forskningssamarbete är meriterande. Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse

Varaktighet:

Tillsvidare

Ansökan senast: 2015-03-31

Kontaktperson:

Prefekt Lars Lundberg, 0455-385833, Lars.Lundberg@bth.se, eller Professor Håkan Grahn, 0455-385804, Hakan.Grahn@bth.se.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-38  54 40.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385087.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.1-0016-2015.Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.


Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

Associate professor / senior lecturer position in Computer Science

The position is placed at the Department of Computer Science and Engineering in Karlskrona.

Reference number BTH 3.1.1-0016-2015.

Work description

This is a permanent position as senior lecturer in computer science. The holder of the position is expected to perform research and teaching at all educational levels (bachelor, master, and doctoral) in the area of computer science (i.e., lectures as well as practical tasks such as laboratories and projects). Further, the position includes supervision of doctoral students as well as bachelor’s thesis and master’s thesis projects, e.g., in machine learning, data mining, and parallel computing.

The holder of the position will participate in a large research project, “Scalable resource-efficient systems for big data analytics”, where close research collaboration with industry is key for the project execution. The duties also include performing and publishing research of high international quality as well as applying for external research grants.

International applicants should initially be able to teach in English. Applicants without a good knowledge of Swedish are expected to acquire such knowledge and to teach in Swedish within three years of appointment to the position.

About the research profile

Data will be generated at an ever-increasing rate for the foreseeable future. Added value and cost savings can be obtained by analyzing big data streams. The analysis of large data sets requires scalable and high-performance computer systems. In order to stay competitive and to reduce consumption of energy and other resources, the next generation systems for scalable big data analytics need to be more resource-efficient. The research profile, Scalable resource-efficient systems for big data analytics, combines existing expertise in machine learning, data mining, and computer engineering to create new knowledge in the area of scalable resource-efficient systems for big data analytics. The value of the new knowledge will be demonstrated and evaluated in two application areas (decision support systems and image processing).

The needs and interests of our 11 industrial partners are grouped into industrial challenges. Based on these challenges and in cooperation with our partners we have defined initial sub-projects grouped into four research themes:

 • Research theme A: Big data analytics for decision support
 • Research theme B: Big data analytics for image processing
 • Research theme C: Core technologies (machine learning)
 • Research theme D: Foundations and enabling technologies

This research profile is in the center of the university's vision to be a globally attractive knowledge community within applied information technology and innovation for sustainable growth. The research group currently includes four full professors, two associate professors, four assistant professors, and a number of Ph.D. students. The mix of competences gives unique possibilities to develop new knowledge in the profile area. The profile includes a well-defined career advancement program and a visiting researcher program.

Eligibility:

A person is qualified for employment as a senior lecturer in other than artistic areas if he or she has exhibited pedagogical skills and has obtained a doctoral degree or equivalent competence, or some other type of significant professional skills with regard to the content of the subject and the duties of the position.

Meriting qualifications:

 • Doctoral degree in computer science or related areas
 • Publications in high-quality journals and conferences in machine learning, data mining, parallel systems, or related areas.
 • International experience in the subject area.
 • Experience in empirical research, experimental design, and statistical analysis.
 • Quality and breadth of teaching qualifications; course development and course implementation.
 • Supervision experience at master and doctoral level.
 • Good communication and collaboration skills.
 • Good knowledge in English.

Basis for assessment:

In the assessment, scientific and pedagogical skills are considered foremost and are of equal importance. Experience of industrial collaboration is considered as a merit. Further consideration is given to the degree of administrative and other skills that are relevant to the position. Additional consideration is given to the ability to interact with and inform the community about research and development.

Commencement:

To be agreed.

Employment:

100%

Contact information:

Contact persons for more information about the position:

Professor Håkan Grahn, phone +46-455-385804, Hakan.Grahn @bth.se or Head of department Professor Lars Lundberg, phone +46-455-385833, Lars.Lundberg @bth.se

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), phone +46-455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone +46-455-385440.

Application:

The application documents shall comprise five parts:

 1. Cover sheet
 2. Account of scientific and educational work
 3. CV with annexes
 4. List of publications
 5. Documents and publications, maximum of 10

For more information, please refer to www.bth.se/jobb.

BTH is an equal opportunity employer, thus all applicants are welcome to apply.

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by March 31, 2015 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se.

About the department:

The Department of Computer Science and Engineering (DIDD) was established on January 1, 2014. DIDD belongs to the Faculty of Computing and currently includes 36 staff members out of which 17 are senior researchers and 12 are PhD students. The department offers education and conducts research in computer science and computer engineering as well as related areas. The University profile is applied IT and innovation for sustainable development. The research and education at DIDD are completely aligned to this profile, and are conducted in close collaboration with partners from both the private and the public sector.

BTH, Blekinge Institute of Technology,

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.

BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

Redigera
|