Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i industriell ekonomi och management

Ledigkungörelse 09/24/2015

Diarienummer: BTH 3.1.2-0318-2015

Sista ansökningsdag: 10/22/2015

Varaktighet:

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för industriell ekonomi (TIEK)

Kontaktperson: Henrik Sällberg

Tjänsten tillsatt med: Shujun Wang

Antal sökande: 24

Beslutsdatum: 12/15/2015


 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand i industriell ekonomi och management

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid Institutionen för industriell ekonomi Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.2-0318-2015

For an English version of this advertisement, see below.

Arbetsbeskrivning:

I doktorandtjänsten ingår forskarstudier och arbete i institutionens forskningsprojekt. Vidare ingår undervisning, utvecklingsarbete eller administration inom institutionens verksamhetsområde till en omfattning av högst 20%.

Vid institutionen finns en expanderande forskningsverksamhet kring teknik, innovation och entreprenörskap. Området har en bred innebörd för att möjliggöra studier av såväl processer som strukturer på både mikro- och makronivå.

Inriktningen för denna doktorandtjänst är prisstrategier för digitala produkter och tjänster. Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi har inneburit att digitala produkter och tjänster är en del av vår vardag. Dessa produkter har andra karaktäristika med avseende på hur de produceras, levereras och prissätts jämfört med traditionella fysiska motsvarigheter: de är transformerbara och reproducerbara. Detta får konsekvenser för såväl vilket digitalt innehåll marknadsaktörer väljer att ta betalt för, samt hur man tar betalt för detsamma. Därtill inte bara distribueras utan handlas digitala produkter och tjänster typiskt på digitala marknader. Dessa marknader skiljer sig åt från fysiska marknader på så sätt att de bara är ett ”klick” bort för konsumenten och konkurrenten. Bland forskare finns av dessa skäl ett ökat intresse av att bättre förstå effektiva prisstrategier för digitala produkter och tjänster. Detta kräver således både förståelse för hur marknadsaktörer agerar för att välja prisstrategier (vad man tar betalt för och hur) som hur digitala marknaders effektivitet (långsiktiga stabilitet) påverkar valet av dylika strategier.

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav:

Magisterexamen i Industriell ekonomi, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Civilingenjörsexamen eller annat som bedöms vara relevant för tjänsten. För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildningen i industriell ekonomi vid BTH.

Andra bedömningsgrunder:

Den sökande bör behärska engelska väl i både tal och skrift. Erfarenheter från arbete i projekt inom det beskrivna forskningsområdet är en merit

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

Värderingen av de sökande kommer att göras med utgångspunkt i de sökandes förutsättningar att uppfylla de krav som forskarstudier i Industriell ekonomi och management ställer. Det innebär att särskild vikt kommer att läggas vid de sökandes akademiska kvalifikationer och meriter.

Tjänstgöringsomfattning:

100 %

Tillträde:

Snarast.

Kontaktperson:

Universitetslektor Henrik Sällberg, tel 0455-38 56 13, professor Martin Andersson, tel 0733-67 38 67, prefekt Marie Aurell 0455-38 56 09. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20 och Stina Valdenäs (OFR), tel 0455 385492. 

Ansökan:

Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, betyg, ditt magister-/masterarbete samt ev övriga skrifter du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer: BTH 3.1.2-0318-2015. Skicka ansökan till e-post: diarium@bth.se senast 22 oktober.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

 


 

Ph.D. student position in Industrial Economics and Management

at BTH, Blekinge Institute of Technology

The position is currently placed within the department of Industrial Economics in Karlskrona.

Reference number: BTH 3.1.2-0318-2015

Work Description:

The position regards a PhD position at the Department of Industrial Economics at BTH in which the holder of the position is expected to do research that relate to the research areas of the department. This means that the research is focuses on the interplay between technology, innovation and entrepreneurship. The area is broadly defined to make possible studies of processes and structures on micro as well as macro levels.

The focus of this specific position is pricing strategies for digital products and services. The rapid development of information and communications technology has made digital products and services common. Such products and services, due to being transmutable and reproducible, differ in terms of how they are produced, priced, and delivered compared with physical products. As a consequence hereof, what digital content to charge, and how to charge for it is of main concern to firms selling digital products and services. In addition, digital products and services are both distributed and sold on digital markets. Such markets differ from traditional marketplaces as competition is only one “click” away. For the above mentioned reasons, scholars are concerned with what constitutes effective pricing strategies for digital products and services. The latter requires both an understanding of how producers choose pricing strategies for digital products (what is charged for and how it is charged for) as well as an understanding of how digital markets efficiency (long-term stability) influence pricing strategy choices.

Required Qualifications:

Master of Science in Industrial Management, Business Administration, Economics, Engineering or other subject relevant for this position. The applicant needs to be qualified for and admitted to the PhD Programme in Industrial Economics at Blekinge Institute of Technology.

Other evaluation criteria:

Applicants should have good command of English, orally as well as in writing. Experiences from practical work or project work within the subject area of the position are valuable.

Basis for assessment:

The assessment of the applicants is based on the applicant's potential to meet the requirements and challenges of the PhD programme. That means that special emphasis is put on the applicant’s academic qualifications.

Employment:

100 %

Commencement:

As soon as possible.

Contact person:

Henrik Sällberg, phone. +46 (0)455-38 56 13, Martin Andersson, phone. +46 (0)733-67 38 67. Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)455 385720, and Stina Valdenäs (OFR) +46 (0)455 385492.

Application:

Please submit a personal letter, CV, transcripts, your master thesis and, if applicable, other theses/articles that you have written.

Please submit your application, marked with the reference number BTH 3.1.2-0318-2015, by October 22, 2015 at the latest. Applications should be sent to: diarium@bth.se

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of the most distinctly profiled universities in Sweden, where applied IT and innovation for sustainable growth are the focus.BTH offers a variety of study programs in engineering as well as programs in health sciences and management. BTH conducts research at a high international level and is among the top six in the world in systems and software engineering and sustainability. Research accounts for one third of our activities. A characteristic of BTH is the close cooperation with industry and society which permeates both research and education at a regional, national and international level. BTH has app. 5 100 students, 470 employees and is located in Karlskrona and Karlshamn.

Welcome with your application!

 

Redigera
|