Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom hållbar produktinnovation

Ledigkungörelse 02/02/2009

Diarienummer: 09411

Sista ansökningsdag: 02/23/2009

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Göran Broman

Tjänsten tillsatt med: Merlina Missimer

Antal sökande: 5

Beslutsdatum: 05/20/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH  bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010  kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Maskinteknik vid Sektionen för teknik fokuserar på hållbar produktinnovation. Kompetens inom strategisk hållbar utveckling, strategisk livscykelmodellering och simulering, metodik för hållbar produktutveckling, modellerings- och simuleringsdriven design, och specialinriktningar inom teknik, fysik, etc., kombineras för det gemensamma syftet att stödja industriell kapacitet för hållbar produktinnovation (där "produkt" ges en vid tolkning). Avdelningens hemsida återfinns på www.bth.se/tek/maskinteknik.nsf.

 

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Doktorand inom hållbar produktinnovation

med placering vid sektionen för teknik, avdelningen för maskinteknik i Karlskrona

(ref.nr 09411)

Allmänt

I tjänsten ingår forskarstudier, arbete i avdelningens forskningsprojekt, undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och annat avdelningsarbete. Fokus för denna tjänst är utveckling av hållbarhetsprinciper som är användbara för backcastingplanering inom ett ramverk för strategisk hållbar utveckling och för vägledning av strategisk livscykelmodellering & simulering och hållbar produktutveckling.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande antas till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer

Magisterexamen i Strategiskt ledarskap för hållbarhet och grundläggande kunskap miljövetenskap och socialvetenskap. Behärska engelska i tal och skrift. Erfarenhet av undervisning, handledning och forskning inom hållbarhetsområdet är meriterande.

Tillträde

2009-03-01.

Lön

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.


För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta professor Göran Broman, tel 0455-385504, goran.broman@bth.se eller avdelningschef Stefan Sjödahl, tel 0455-385516, stefan.sjodahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Ansökan skall innehålla

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Övrigt den sökande önskar åberopa

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 2009-02-23.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

 

Blekinge Institute of Technology (BTH) is one of the most profiled universities in Sweden and conducts education and research of high international standard. The whole of BTH is focused on Applied IT and innovation for sustainable growth. BTH has about 7000 students and 500 employees. Research amounts to about one third of the operations. BTH has full examination rights in engineering and is renowned for a close and successful cooperation with business and society. Our webpage is at www.bth.se.

 

The Department of Mechanical Engineering at the School of Engineering is focused on sustainable product innovation. Competence in strategic sustainable development, strategic life-cycle modeling and simulation, methodology for sustainable product development, modeling and simulation-driven design and specializations within engineering, physics, etc, are combined for the common purpose of supporting industrial capacity for sustainable product innovation (where "product" is given a wide definition). The department homepage is at www.bth.se/tek/maskinteknik.nsf.

 

Blekinge Institute of Technology is recruiting


PhD Student within sustainable product innovation

with placement at the School of Engineering, Department of Mechanical Engineering in Karlskrona, Sweden

(Reference number 09411)

 

General information

The position includes research studies, work in the department's research projects, teaching within the department's focus area and other work for the department. The focus of this position is on development of sustainability principles useful for backcasting planning within a framework for strategic sustainable development and for guidance of strategic life-cycle modeling & simulation and sustainable product development.  

Requirements

The applicant needs to qualify for postgraduate education at Blekinge Institute of Technology.

Desired qualifications

Master's degree in strategic leadership towards sustainability and basic knowledge in environmental and social sciences. Fluency in written and spoken English. Experience in teaching, supervision and research in the field of sustainability is meriting.

Start

2009-03-01

Salary

PhD students are given a salary according to a standardized salary "staircase". This means that the salary is gradually increased as the student progresses through the postgraduate education.

For more information

For more information about the PhD Student position you are welcome to contact the head of research and postgraduate education in mechanical engineering, professor Göran Broman, tel 0455-385504, goran.broman@bth.se or the head of department of mechanical engineering, Stefan Sjödahl, tel 0455-385516, stefan.sjodahl@bth.se. Labor union representatives are Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 and Monica Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

The application shall include (all in two copies)

- The earliest possible date of employment.

- Verified Curriculum Vitae.

- Attested grade certificates and university degree diplomas.

- Other documentation that the applicant wishes to refer to.

BTH needs the experiences of both men and women in its operations and therefore welcomes applications from both men and women for all job openings.


Welcome with your application (tagged with the above reference number) no later than 2009-02-23.  
Send it to: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona, Sweden. Tel: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-mail: diarium@bth.se

Redigera
|