Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Professur i datavetenskap med inriktning mot informationssystem

Diarienummer: 00186

Sista ansökningsdag: 11/30/2000

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Per Eriksson

Tjänsten tillsatt med: Paul Davidsson

Antal sökande: 6

Beslutsdatum: 03/13/2002


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Professor i datavetenskap

Med inriktning mot informationssystem

(refnr 00186)

med placering vid Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby

Ämnesområde

Inom ämnet studeras olika typer informationssystem, både hur de konstrueras och hur de passar in i en organisation, dvs tekniker, metoder och processer för analys, specifikation och utveckling av stora komplexa informationssystem.

Exempel på viktiga områden är distribuerade informationssystem, databaser och data mining, kunskapsbaserade system, systemanalys, systemintegration och användarinteraktion.

Då mycket av högskolans forskning sker i samverkan med näringslivet och det omgivande samhället, anser vi det viktigt att föreslagna tekniker och metoder är praktiskt tillämpbara.

Syftet är också att bygga upp en forskningsverksamhet i ämnet med kopplingar till Högskolans grundutbildningar inom området, vilka har en datavetenskaplig tyngdpunkt men med inslag av bl a ekonomi.

Idag finns etablerad forskningsverksamhet vid institutionen inom datalogi, datorsystemteknik och programvaruteknik. Vi ser stora samverkansmöjligheter mellan befintlig verksamhet och den nya professuren.

Meriteringsgrunder

I meritvärderingen kommer särskild vikt att fästas vid förmåga och erfarenhet av:

- att bygga upp, leda och utveckla en forskargrupp inom ämnesområdet i fråga

- att utveckla samarbete och projekt med näringsliv och samhälle.

Slutligen prioriteras sökande vars forskningsinriktning inom ämnesområdet har en koppling till befintligt verksamhet vid Högskolan.

Behörighet för anställningen styrks genom vetenskaplig, pedagogisk och ledarmässig skicklighet.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Ansökan, med angivande av referensnummer, ställs till Högskolan i Karlskrona/Ronneby och skall vara inkommen till Högskolans registrator Karlskrona/Ronneby, 371 79 senast den 30 november 2000.

Information till sökande:

Ansökningshandlingarna skall inges på engelska och sökande skall i fyra exemplar tillsammans med ansökan bifoga

1. meritsammanställning och förteckning (numrerad) över vetenskapliga arbeten

2. kortfattad redogörelse för sin vetenskapliga, pedagogiska, arbetsledande och administrativa erfarenhet. Dessutom skall framgå vilka erfarenheter som enligt sökandes mening främst bör beaktas

3. kopior av betyg och andra handlingar som sökanden åberopar

4. de vetenskapliga arbetena, numrerade efter publikationslistan, som sökanden i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Upplysningar lämnas av: rektor Per Eriksson, tel 0708-247106, e-post: per@hle.hk-r.se och prefekt Håkan Grahn, tel. 0457-385804, e-post: hgr@ipd.hk-r.se. Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457 - 385720.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Redigera
|