Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i Datorsystemteknik/PhD Student position in Computer Systems Engineering

Diarienummer: 06456

Sista ansökningsdag: 10/06/2006

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Conny Johansson

Tjänsten tillsatt med: Sajid Hussain

Antal sökande: 12

Beslutsdatum: 02/01/2007


Ledigkungörelse 2006-09-12

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Högskolan söker

Doktorand i datorsystemteknik

med placering vid sektionen för teknik i Ronneby

refnr 06456

For an English version of this advertisement, see below

Vi söker en doktorand till vår forskargrupp PAARTS - Parallel Architectures and Applications for Real-Time Systems. PAARTS-gruppen har under tio år arbetat inom områdena parallell programmering, realtidssystem och datorarkitektur. Mycket av forskningen bedrivs i samarbete med industrin, men handlar också om att se bortom industrins omedelbara behov och utveckla och utvärdera tekniker och metoder för framtiden.

Den primära inriktningen för tjänsten är metoder, verktyg och tekniker för utveckling av kostnadseffektiva applikationer för, såväl som effektivt utnyttjande av, chipmultiprocessorer, dvs processorer med flera CPU-kärnor internt. Chipmultiprocessorer används redan idag i många olika sammanhang, och vi kommer i huvudsak att fokusera på inbyggda, mobila, media och spelapplikationer. Denna typ av applikationer har ofta realtidskrav på sig för att garantera en viss kvalitetsnivå, t ex ett visst antal bilder per sekund, såväl som krav på låg strömförbrukning, och det finns en viktig avvägning att göra mellan dessa två krav. Forskningsfrågorna och deras lösning finns i flera områden, t ex realtidsschemaläggning, tekniker för bättre utnyttjande av hårdvaran, och olika kombinerade hårdvaru/mjukvaru-lösningar. De förväntade resultaten kan sträcka sig från teoretiska/matematiska lösningar till prototypimplementationer.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Conny Johansson 0457-385824. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.


ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 6 oktober 2006.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Ph.d. student position in computer systems engineering

We seek to employ a Ph.D. student to our research group PAARTS - Parallel Architectures and Applications for Real-Time Systems. The PAARTS group has during ten years been working in the areas of parallel computing, real-time systems, and computer architecture. Much of our research is conducted in collaboration with industry, but you are also expected to see beyond the immediate needs of industry and develop and evaluate techniques and methodologies for the future.

The main focus of the position is methods, tools, and techniques for development of cost-effective applications for, as well as effective use of, chip-multiprocessors, i.e., processors with several CPU cores internally. Chip-multiprocessors are used in many different application areas, and we will mainly focus on embedded, mobile, media, and game applications. These type of applications often have real-time requirements in order to guarantee a certain Quality-of-Service, e.g., a certain frame rate, as well as requirements on power-efficiency. As a result, there is an important trade-off to be handled between these two aspects. The research challenges and their solutions are in many areas, including real-time scheduling, techniques for more efficient hardware utilization, or different software/hardware combinations. The expected results can range from theoretical/mathematical solutions to practical prototype implementations.

Appointment

Only persons who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement

By agreement.

Salary

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the programme.

Contact persons who can provide further information about the position

Conny Johansson 0457-385824. Trade Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) 0457-385720 and Monika Nilsson (TCO) 0455-385440.

The application should include the following

The earliest date on which the position can be taken up

A certified CV

Copies of certificates and diplomas

All documents in duplicate

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with a reference number, by October 6th, 2006 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se

Redigera
|