Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Professur i radiokommunikation

Diarienummer: 00149

Sista ansökningsdag: 06/30/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Jan-Olof Gustavsson

Tjänsten tillsatt med: Hans-Jürgen Zepernick

Antal sökande:

Beslutsdatum: 10/01/2004


Högskolan i Karlskrona/Ronneby är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande ca 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskarverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl. a. åtta utbildningsprogram med magisterexamen och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är bland de högsta vid de mindre och medelstora högskolorna..

Institutionen för telekommunikation och signalbehandling bedriver grundut-bild-ning främst inom området elektroteknik. Vi ger såväl grundläggande elektroteknikkurser som fördjupande kurser inom signalbehandling och telekommunikations-system. Vi bedriver omfattande forskning och forskarutbildning inom tillämpad signal-behandling och telekommunikationssystem med för närvarande ca 20 doktorander. Denna verksamhet vill vi nu utöka till att även omfatta området radiokommunikation. En stor del av vår forskning sker i samverkan med näringslivet. Från och med 1999-01-01 har vi rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen.

Högskolan söker:

Professor i radiokommunikation

med placering vid institutionen för telekommunikation och signalbehandling i Ronneby.

Referensnummer 00149

Ämnesområde:

Professuren i radiokommunikation skall ansvara för Högskolans verksamhet inom områderna radioteknik och radiokommunikation. Denna verksamhet omfattar hårdvarunära aspekter på radioteknik såsom algoritmutveckling, konstruktion och implementering av t ex blåtandsteknik och därtill kopplad sensorteknik. Vidare skall ingå studier av kanaler för radiotransmission och studier av störningsmiljöer i samband med radiokommunikation.

I anställningen som professor ingår att företräda ämnet såväl inom institutionen som gentemot omgivningen inom och utom högskolan, initiera och medverka i forskningsprojekt samt att utveckla och leda forskarutbildning inom ämnet. Vidare kan ingå undervisning inom grundutbildningen samt administrativt arbete.

Meriteringsgrunder

I meritvärderingen kommer särskild vikt att fästas vid förmåga och erfarenhet av:

· att bygga upp, leda och utveckla en forskargrupp inom ämnesområdet i fråga

· att utveckla samarbete och projekt med näringsliv och samhälle

Behörighet för anställningen styrks genom vetenskaplig, pedagogisk och ledarmässig skicklighet.

Slutligen prioriteras sökande vars forskningsinriktning inom ämnesområdet har en koppling till befintligt verksamhet vid Högskolan.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Ansökan,med ref nr 00149, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter, och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, och skall vara registrator tillhanda senast 2000-06-30.

Information till sökande:

Ansökningshandlingarna skall inges på engelska och sökande skall i fyra exemplar tillsammans med ansökan bifoga

1. meritsammanställning och förteckning (numrerad) över vetenskapliga arbeten

2. kortfattad redogörelse för sin vetenskapliga, pedagogiska, arbetsledande och administrativa erfarenhet. Dessutom skall framgå vilka erfarenheter som enligt sökandes mening främst bör beaktas

3. kopior av betyg och andra handlingar som sökanden åberopar

4. de vetenskapliga arbetena, numrerade efter publikationslistan, som sökanden i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan

Upplysningar lämnas av: rektor Per Eriksson, tel 0708-247106, epost: per.eriksson@hle.hk-r.se och prefekt Jan-Olof Gustavsson, tel. 0457-385725, epost: jan-olof.gustavsson@its.hk-r.se Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457 – 385720 epost: mikael.asman@its.hk-r.se.

Flertalet anställda vid högskolan i karlskrona/ronneby är män. högskolan ser därför gärna kvinnliga sökande.

Redigera
|