Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i programvaruteknik/PhD student position in software engineering

Ledigkungörelse 11/06/2012

Diarienummer: 442-0148-2012

Sista ansökningsdag: 01/07/2013

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Emilia Mendes

Tjänsten tillsatt med: Deepika Badapudi, Muhammad Usman

Antal sökande: 39

Beslutsdatum: 09/10/2013


For an English version of this advertisement, see below. 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Blekinge Tekniska Högskola söker                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Doktorand i programvaruteknik                          

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola                                      

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona. 

Diarienr PERS 422-0148-2012. 

Tjänsten är placerad i Software Engineering Research Laboratory (SERL) vid Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation vid Blekinge Tekniska Högskola.  Vi har en lång tradition inom programvaruteknik med det första utbildningsprogrammet i Sverige inom området. Det startade redan 1990. Under åren har forskargruppen i programvaruteknik utvidgas och förstärkts, vilket har resulterat i en stark forskningsmiljö med tydlig internationell prägel med forskare och doktorander från mer än 10 nationer. 

Vi söker en duktig medarbetare till en doktorandtjänst inom programvaruteknik med särskilt fokus på skattning av arbetstid i mjukvaruprojekt som använder agila utvecklingsmetoder. 

Trots den stora användningen av agila utvecklingsmetoder i olika organisationer i hela världen finns det ett antal frågeställningar och utmaningar som behöver undersökas. En av dessa relaterar till projektledning och användning av tidigare kunskaper som ett hjälpmedel för att skatta och förbättra arbetstid i samband med utvecklingen. Detta är huvudfokus för doktorandarbetet. Vi förväntar oss att forskningen kommer att involvera en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i arbetet. 

Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i programvaruteknik och kommer att samarbete med väletablerade forskare inom området. 

Önskvärda kvalifikationer:

 • Civilingenjörsexamen, teknologie magister- eller masterexamen inom något av områden programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande.
 • Goda kunskaper i programvaruteknik.
 • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. 

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. 

Tillträde:

Efter överenskommelse. 

Omfattning:

Heltid 

Lön:

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen. 

För mer information:

Om SERL: http://www.bth.se/com/serl.nsf

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta:

Prof. Emilia Mendes (http://www.bth.se/com/eme.nsf/, emilia.mendes@bth.se) tel. 0455-385874, Prof. Claes Wohlin (http://www.wohlin.eu/, claes.wohlin@bth.se) tel. 0455-385820 eller Sektionschef Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se tel. 0455-385824

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440. 

Ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • CV.
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Ange det tidigaste datum då positionen kan tas upp.

 I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. 

Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer senast den 7 januari 2013.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona eller via
epost till diarium@bth.se

Ange diarienummer: PERS 442-0148-2012  

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.  

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”. 

BTH rankas som nummer 6 i världen inom system- och mjukvaruutveckling och som nummer 1 inom EU i den senaste rankingen publicerad av "Journal of Systems and Software". 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.  

Besök oss gärna på www.bth.se  

Välkommen med din ansökan

 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

(in English) 

PhD student position in software engineering                

at BTH, Blekinge Institute of Technology

 

The position is currently placed within School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Karlskrona, Sweden. 

Reference number (Diarienr) PERS 442-0148-2012 

The position is placed with the Software Engineering Research Laboratory (SERL) within the School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Sweden. BTH has a long tradition in software engineering with the first educational program in the area being introduced in 1990. Over the years the research in software engineering has been expanded and strengthened, which led to a research environment that is highly international, with researchers and PhD students from over 10 different countries. 

We are looking for a strong candidate for a position as a PhD student in the area of software engineering with particular focus on effort estimation in agile software development. 

Despite the widespread use of agile methods throughout organisations worldwide, there are numerous outstanding issues that warrant further investigation. One of these relates to the area of project management, focusing on the role of knowledge management as means to improve effort estimation. This is the main focus of this research project, and we anticipate that a combination of quantitative and qualitative methods is likely to be used throughout. 

The rules and benefits for PhD students in Sweden apply to this position. The successful candidate will follow an individual study plan in software engineering and will cooperate with renowned researchers. 

Requirements:

The successful candidate should:

 • Hold a Masters degree in Software Engineering, Computer Science or another relevant area
 • Have a strong background in software engineering
 • Have high proficiency in written and oral communication in English
 • Be able to work independently as well as in teams.

 Appointment:

Only those who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position. 

Commencement:

To be agreed. 

Employment:

100% 

Salary:

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program. 

More information:  

About SERL: http://www.bth.se/com/serl.nsf

Contact persons for more information about the position:  

Prof. Emilia Mendes (http://www.bth.se/com/eme.nsf/, emilia.mendes@bth.se) +46 455 385874, Prof. Claes Wohlin (http://www.wohlin.eu/, claes.wohlin@bth.se) + 46 455 385820 and dean Conny Johansson, (Conny.Johansson@bth.se) +46 455 385824

Union representatives are Mikael Åsman (SACO), + 46 455 385720 and Monika Nilsson (TCO), tel. +46 455 385440. 

Application:

The application should include the following:

 • A letter of interest, including a statement of the applicants background and experience in the targeted areas
 • CV
 • Certified copies of certificates and diplomas
 • Contact information for 2 references
 • The earliest date on which the position can be taken up 

BTH needs the experience of both women and men, and therefore applications from both genders are welcome. 

Please submit your application, marked with the reference number for the position, by 2013-01-07 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden or by email to diarium@bth.se

Reference number: PERS 442-0148-2012 

Please do not send ANY application or documents to the contact persons above - they will not be read. Send your full application to the registrar, diarium@bth.se BTH accept only pdf or Doc-files Don´t zip. 

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers. 

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts research education in the areas of "Applied IT" and "Planning and Management". 

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering (ranking by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union. 

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea. 

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business. 

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008. 

Please visit us at http://www.bth.se/eng 

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

Redigera
|