Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i utveckling av digitala spel

Ledigkungörelse 06/08/2012

Diarienummer: PERS -421-0075-2012

Sista ansökningsdag: 08/31/2012

Varaktighet: Vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Kennet Henningsson

Tjänsten tillsatt med: Jonas Petersson

Antal sökande: 9

Beslutsdatum: 11/21/2012


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i utveckling av digitala spel vikariat                                           

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona.

Diarienr PERS 421-0075-2012 

Arbetsuppgifter:

Tjänsten omfattar primärt undervisning inom programmet Technical Artist, i kurser inom ämnesområdet utveckling av digitala spel. Tjänsten är i första hand inriktad mot koncept/skiss inom spelproduktion. Undervisningen kan även omfatta kurser inom närliggande huvudområden. 

Behörighetskrav     

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens

har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

 har visat pedagogisk skicklighet  

Bedömningsgrunder:

Meriterande kvalifikationer:

-          Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.

-          Undervisningserfarenhet inom grafiska och/eller konstnärliga processer.

-          Förståelse för färglära och form.

-          Goda kunskaper i analog och digital skissteknik.

-          Erfarenhet i storyboard-skapande och andra former av visualisering.

-          Erfarenhet av koncept/skiss-skapande och 2D/3D-konst för spel.

-          Goda kunskaper inom mänsklig anatomi och karaktärsdesign.

-          Erfarenhet av interiöra och exteriöra arkitekturer.

-          God förmåga att kommunicera idéer visuellt och i skrift.

-          Goda kunskaper i svenska och engelska.

-          God samarbetsförmåga, speciellt samarbete med specialister inom spelprogrammering och spelgrafik.

-          Erfarenhet av Photoshop, Illustrator eller 3D-paket som Maya och 3DS Max.

                                                                                                                                 

Önskvärda kvalifikationer:

 

-          Erfarenhet av Zbrush eller Mudbox

-          Grundläggande kunskaper om datorgrafik

-          Erfarenhet av riggning och animation

-          Erfarenhet av 3D-utskrifter / scanning

-          Kunskap, intresse och erfarenhet av arbete med/om virtuella miljöer och spel Ett intresse för forskning inom datorgrafik   

Varaktighet:

12 månader med möjlighet till förlängning.

 

Omfattning:

100 %. 

Ansökan

Sök jobbet via www.offentligajobb.se 

Ansökan senast:

2012-08-31

 

Ange diarienummer: PERS-421-0075-2012

 

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

 

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Kennet Henningsson tfn 0455-38 58 83, Kennet.Henningsson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tfn 0455-385440. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”. 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

 

Besök oss gärna på www.bth.se 

Välkommen med din ansökan

 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00  

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

                                                                                      

Blekinge Tekniska Högskola is looking for

Lecturer in Digital game development, temporary position

For more information please see: http://www.bth.se/jobb 

Description of position

The position is directed to teaching within the programme Technical Artist in courses with the focus area digital games. The position is directed to concept art/sketching in game production. Teaching can also be expected  in adjacent areas.

The position can also contain administrative tasks as well as development of courses, new and existing.

Requirements

To qualify for the position the applicant must have:

 • University degree from basic level within, for the position, relevant area.
 • Completed pedagogical training applicable for university teaching or in other ways acquired this knowledge.
 • Shown skills within the pedagogics and teaching.

Qualifications

 

Meriting qualifications:

 •        Quality and width of teaching, course development and execution.
 •        Teaching experience in artistic and/or graphical processes.
 •        Understanding of color and shape.
 •        Good knowledge in analog and digital sketching techniques
 •        Experience in storyboarding and visualization.
 •        Experience of concept creation and 2D/3D art for games.
 •        Good knowledge of anatomy and character design.
 •        Experience of interior and exterior architectures.
 •        Good ability to communicate ideas visually and in writing.
 •        Good knowledge in Swedish and English.
 •        Good ability to cooperate and contribute within the faculty and specialists in game  programming and game graphics.
 •        Experience from Photoshop, Illustrator, Maya, 3DS Max.

Desired qualifications:

 • Experience from Zbrush or Mudbox
 • Basic knowledge in computer graphics.
 • Experience of rigging and animation
 • Experience of 3D-printing and scanning
 • Knowledge, interest and experience form working with virtual environments.
 • Interest for research within computer graphics.

Commencement

Start date according to agreement, requested as soon as possible.

Duration

12 months with possibility to continuation.

Employment

100 %

 

For more information: If you would like to know more about the position, please contact unit manger Kennet Henningsson phone 0455-38 58 83, Kennet.Henningsson@bth.se. Union representative is Mikael Åsman (SACO), phone 0455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone 0455-385440.

Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola,         SE-371 79 Karlskrona, Sweden. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally                                attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all             students, teachers, and researchers. 

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more  than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999  university status in technology and conducts researcher education in the areas  of “Applied IT” and “Planning and Management”. 

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering    (ranking  by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union. 

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the                                sea.                                          

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research  and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business. 

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008. 

Please visit us at www.bth.se and at www.bth.se/com/serl. 

We welcome your application 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00  

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

Redigera
|