Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Fem post docs

Ledigkungörelse 11/04/2010

Diarienummer: 426-1171-2010 -- 426-1175-2010

Sista ansökningsdag: 01/17/2011

Varaktighet: Två år

Omfattning: Heltid

Antal platser: 5

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Conny Johansson

Tjänsten tillsatt med:

Antal sökande:

Beslutsdatum:


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

 

Fem post docs 

Programvaruteknik:

Post doc (”Large-scale”), diarienr 426-1171-2010

Post doc (”Innovation”), diarienr 426-1172-2010

Post doc (”Value”), diarienr 426-1173-2010

Post doc (”SBSE”), diarienr 426-1174-2010


Datorsystemteknik:

Post doc (”Multicore”), diarienr 426-1175-2010 

 

Mer information för sökande finns på: http://www.bth.se/jobb

Om oss


De fem tjänsterna är placerade i Software Engineering Research Laboratory (fyra tjänster) och Communication and Computer Systems Laboratory (en tjänst) vid Sektionen för Datavetenskap och Kommunikation vid Blekinge tekniska högskola.  Vi har en lång tradition inom programvaruteknik med det första utbildningsprogrammet i Sverige inom området. Det startade redan 1990. Under åren har forskningsmiljön i programvaruteknik utvidgats och förstärkts. Forskningsmiljön har en stark internationell prägel med ett 20-tal olika nationaliteter.

 

Forskningsmiljön är rankad som nummer sex i världen i ”systems and software engineering” av ”the Journal of Systems and Software” baserat på publikationer under åren 2004 till 2008. Blekinge tekniska högskola är dessutom ett av fyra lärosäten i Europa som gemensamt ger ett Erasmus Mundus master program i programvaruteknik.  Detta är det enda programmet inom programvaruteknik som godkänts för finansiering av Europeiska kommissionen som en del av Erasmus Mundus.

 

Forskningsmiljön är medlem i International Software Engineering Research Network och är mycket stark inom empirisk programvaruforskning. Forskningsmiljön har finansiering från svenska finansiärer, EU och industrin. Det industriella samarbetet ger mycket goda möjligheter att arbeta med industriellt relevanta forskningsutmaningar och arbeta aktivt med industriella partners.

 

Det aktuella forskningsprojektet leds av professor Claes Wohlin som har varit rankad bland de 15 mest publicerade forskarna i världen av ”Journal of Systems and Software” fyra gånger. Han är också mottagare av det prestigefyllda forskningspriset ”Telenor Nordic Research Prize” för sitt bidrag till programvarutillförlitlighet för telekommunikationssystem.

 

Vi söker nu efter fem starka post doc kandidater till ett forskningsprojekt med start senast 1 juni 2011.

Område 1 (Large-scale) – Storskalig Industriell Programvaruutveckling  (diarienr. 426-1171-2010)

I samband med storskalig industriell programvaruutveckling krävs hänsyn till flera olika perspektiv som t.ex. affärsmässighet, arkitekturfrågor, processer och organisation. Alltför ofta fokuserar forskning på att enbart förbättra en av dessa. Syftet med arbetet inom detta område är att arbeta med avvägning och balans mellan perspektiven med målsättningen att uppnå industriella fördelar. Avsikten med forskningen är att arbeta med några av de utmaningar som finns inom detta område, t.ex. 1) definition av programvaruarkitekturer som passar för global distribuerad utveckling och 2) klaragöra betydelsen av olika kvalitetsattribut och att göra dem synliga i utvecklingsprocessen och tillse att de ligger i linje med affärsmålen.  Då många programvaruprojekt är globala idag genom antingen outsourcing eller offshoring är syftet med forskningen att arbeta med frågeställningar i anslutningen till perspektiven ovan och då speciellt i ljuset av global programvaruutveckling.

Område 2 (Innovation) – Programvara som Innovationsmotor  (diarienr. 426-1172-2010)

Detta område har två huvudspår. Första spåret är att möjliggöra omfattande och kontinuerlig innovation i organisationer som utvecklar programvaruintensiva produkter. Detta kan innefatta forskning om processer, metoder, tekniker, mätetal, och verktyg för att möjliggöra en innovationsinfrastruktur. Det andra spåret är mer experimentellt. Genom teori och på empiriska grunder undersöka hur mjukvara (t.ex. i inbyggda produkter) kan användas för att optimalt kunna vara en drivkraft för innovation. Arbetet kommer att kräva användning av teorier och metoder från flera olika ämnesområden, allt från teknik till ekonomi och ledarskap och processforskning. 

Område 3 (Value) – Värde och Programvara   (diarienr. 426-1173-2010)

Begreppet ”värde” i förhållande till mjukvaran är föremål för granskning och utveckling, och en ny syn på värdebaserad produktutveckling av mjukvaruintensiva produkter är kärnan i detta område. Arbetet är en fortsättning på arbete som utförts för att skapa en generisk karta over värdebegreppet, samt specifika värdemönster. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med industrin och kommer att vara ett gränsöverskridande forskningsarbete, som spänner från teknik, arkitektur, ledning, ekonomi och process. Alla dessa behövs för inrättande och beräkning av värde som ett mångfacetterat begrepp som går bortom dagens definitioner.

Område 4 (SBSE) – Sökbaserad Programvaruteknik  (diarienr. 426-1174-2010)

Inom sökbaserad programvaruteknik använder man sig av metaheuristiska tekniker, som till exempel genetiska algoritmer och tabu-sök, för att lösa programvarutekniska problem. Området har inspirerats av ett flertal observationer som pekar på att många aktiviteter inom programvaruteknik kan ställas upp och angripas som optimiseringsproblem. På grund av komplexiteten och datamängden i denna typ av problem är de sällan lösbara med hjälp av klassiska, och mer exakta, optimeringsalgoritmer, som till exempel lineär regression. I detta projekt kommer vi för första gången någonsin applicera dessa typer av söktekniker på storskaliga projekt i näringslivet.

Område 5 (Multicore) – Verifiering och Testning av Parallella Program för Multicoresystem  (diarienr. 426-1175-2010)

Verifiering och testning av program utgör en stor del av utvecklingstiden för programvara, och införandet av multicoreprocessorer har tydliggjort detta ytterligare. Parallella program orsakar nya typer av problem som ofta är tidsrelaterade, till exempel samtidig access till delad data, olika exekveringsordningar, och transienta buggar (sk ”Heisenbugs”), och som kan vara mycket svåra att reproducera och felsöka. Särskilt accesser till delad data är en källa till korrekthetsproblem. Tidigare angreppsätt är t ex formella metoder, statiska och dynamiska analysmetoder, and automatisk testning. Idén är att komplettera tidigare metoder med metoder, tekniker och verktyg för dynamisk spårning, deterministisk omexekvering, inspelning av exekveringsdata med låg overhead, och kombination av statisk och dynamisk analys. Vidare är vi intresserade av alternativa metoder för hantering och skydd av delad data, till exempel transaktionsminne. 

Behörighet

 

Behörig till anställningen är den som har avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren (2007 eller senare), eller förväntas avlägga examen senast 2011-05-31. Den sökande förväntas ha disputerat i programvaruteknik, datavetenskap, datorsystemteknik, eller annat relevant ämne för de utlysta tjänsterna. Forskning och erfarenhet av programvarurelaterad forskning inom respektive område nedan är meriterande samt även gränsöverskridande forskning i anslutning till områdena nedan. En stark publikationslista förutsätts. Förmåga att skriva och presentera forskning på engelska är meriterande. Erfarenhet från att arbeta med industrin är ett krav eftersom forskningen förväntas genomföras tillsammans med industrin. Tjänsten kommer att omfatta både forskning (70%) och undervisning (30%). Undervisning kan vara på svenska eller engelska.

Tjänstgöringsomfattning:

 100 %.

Tillträde:

Efter överenskommelse, dock senast 2011-06-01.

Varaktighet:

Två år.

Lön:

Löneanspråk skall anges i ansökan.

Mer information om tjänsterna finns på (leta efter sista anmälningsdatum 2011-01-17): http://www.bth.se/jobb

Forskargrupperna:  http://www.bth.se/com/serl  och http://www.bth.se/com/ccs  

Länkar till våra program och kurser kan hittas via ovanstående sidorna.

 

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Claes Wohlin, tfn 0455-38 58 20, claes.wohlin@bth.se, eller sektionschef Conny Johansson, tfn 0455-38 58 24, conny.johansson@bth.se.  Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tfn 0455-385440.One post doc and two PhD student positions in Software Engineering 

 

Blekinge Institute of Technology, BTH, is one of the most distinctly profiled higher education institutions in Sweden with the vision of being a globally attractive knowledge community within applied IT and innovation for sustainable growth. Engineering, management, social sciences, caring science, culture and communication exist and develop side by side. BTH carries on education and research on a high international level with learning firmly in focus for the student, teacher and researcher.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and now has over 8,000 registered students and more than 550 employees. BTH has full entitlement to award PhD degrees in engineering.

Our main campus is in Karlskrona with operations housed in new premises where the sea acts as a scenic and inspirational backdrop. The BTH Karlshamn Campus also has a shoreside location.

Characteristic of BTH is the close collaboration with industry and the community, which is something that permeates research and education on a regional, national and international level. Research accounts for one-third of our work.

BTH has been climate-neutral since September 1, 2008.

Feel free to visit us at www.bth.se

Five post doc positions

 

Further information for applicants and application material is available online from: http://www.bth.se/jobb (in English)

 

Software Engineering:

Post doc (“Large-scale”), registration number 426-1171-2010

Post doc (“Innovation”), registration number 426-1172-2010

Post doc (“Value”), registration number 426-1173-2010

Post doc (“SBSE”), registration number 426-1174-2010 

Computer Systems Engineering

Post doc (“Multicore”), registration number 426-1175-2010

About us


The five positions are placed with the Software Engineering Research Laboratory (four positions) and the Communication  and Computer Systems Laboratory (one position) within the School of Computing at Blekinge Institute of Technology in Sweden.  We have a long tradition in software engineering with the first educational program in the area being introduced in 1990. Over the years the research in software engineering has been expanded and strengthened. The research environment is highly international with researchers and PhD students from more than 20 countries.

 

The environment is ranked as number six among the top institutions in the world in systems and software engineering by the Journal of Systems and Software based on publications from 2004 to 2008. Furthermore, Blekinge Institute of Technology is one out of four universities in Europe being engaged in an Erasmus Mundus master program in software engineering.  This is the only software engineering program approved for funding by the European Commission as part of Erasmus Mundus.

 

The research environment is a member of the International Software Engineering Research Network and strongly positioned in empirical software engineering research. The laboratory has received funding from Swedish funding agencies, the European Union and industry. The close industrial collaboration provides very good opportunities to address industrially relevant research challenges and to work actively with industrial partners.

 

The research project is led by Professor Claes Wohlin who has been ranked among the top 15 scholars in the world by the Journal of Systems and Software four times. He is also the recipient of the prestigious Telenor Nordic Research Prize for his contributions to software reliability for telecommunication systems.

 

We are now looking for five strong candidates for a research project to start at the latest June 1, 2011. The post doc positions are for two years.  For post doc positions, a doctoral exam is required. The successful candidate should either have a PhD degree or be expected to finish such a degree before June 1, 2011. Candidates are expected to have a PhD in software engineering, computer science or computer systems engineering or another relevant area for the positions. Research and experience from the announced areas is a strong merit as well as ability to conducting research across several areas. Strong international publications will be highly valued. Ability to write and present research in English is very important for the positions. Furthermore, experience from working with industry is highly valued since the research is expected to be conducted together with industry. The position will include both research (70%) and teaching (30%). Teaching may be conducted in Swedish or English.

Area 1 (Large-scale) – Large-scale Industrial Software Development (diarienr. 426-1171-2010)

 

Large-scale industrial software development requires taking many different perspectives into account such as business, architecture, processes and organization. All too often research is devoted to improve one of these perspectives. Here the aim is to focus on the tradeoff and balance between perspectives in order to achieve the targeted industrial benefits. The research is directed towards overcoming the challenges of, for example 1) defining a software architecture that is suitable for global software development, and 2) making sure that the importance of different qualities are clear and that they are visible in the software processes and aligned with the business objectives. Since most projects nowadays are global ventures either through outsourcing or offshoring, the research is intended to support alignment among the mentioned perspectives in particular in the light of global software development.                                                     

Area 2 (Innovation) – Software as Practical Innovation Driver (diarienr. 426-1172-2010)

This research has two main tracks. First the aim is to enable large-scale and continuous innovation of organizations developing software intensive products. This can involve research into processes, methods, techniques, metrics, and tools to enable an innovation infrastructure. The second track is more exploratory, involving theory as well as empirical investigations of how software (e.g. in embedded products) can be used and optimized to be a driver of innovation. The work will demand the utilization of theories and practices from several subject areas, spanning from engineering to economics and management.

Area 3 (Value) – Software Value (diarienr. 426-1173-2010)

The concept of value in relation to software is subject to scrutiny and evolution, and a new view on value based product development is at the core of this research area. The work is a continuation of work performed to create a generic software value map, and specific value patterns as a support tool for development of software and embedded products. The work was and will be conducted in close collaboration with industry and will be a cross area research initiative, spanning from technical, architectural, management and business aspects, all needed for the establishment and calculation of value as a multifaceted concept going beyond today’s views.

Area 4 (SBSE) – Search-based Software Engineering (diarienr. 426-1174-2010)

Search-based software engineering (SBSE) is an approach to apply metaheuristic search techniques like genetic algorithms, simulated annealing and tabu search to software engineering problems. It is inspired by the observation that many activities in software engineering can be formulated as optimization problems. Due to the computational complexity of these problems, exact optimization techniques of operations research, like linear programming, are mostly impractical for large scale software engineering problems. In this project we will, for the first time ever, apply SBSE to large scale software engineering problems as found in industrial projects. 

Area 5 – Verification and Testing of Parallel Programs for Multicore Systems (diarienr.  426-1175-2010)

 

Verification and testing of programs constitutes a significant portion of the software development time, and the entrance of multicore processors has pronounced this. Parallel programs generate new types of problems that are timing dependent, e.g., concurrent access of shared data, different execution orders, and transient bugs (aka “Heisenbugs”), which may be very hard to reproduce and debug. In particular shared data access is a source of correctness problems. Previous approaches to address the problems above include, e.g., formal methods, static and dynamic analysis methods, and automatic testing. The idea is to complement existing methods with methods, techniques and tools for dynamic tracing, deterministic re-execution, low-overhead on-the-fly recording, and combinations of static and dynamic analysis. Further, we are also interested in alternative methods for protecting shared data, e.g., transactional memory. 

 

For more information:

Formal announcement and procedures for applying (look for last application date 2011-01-17): http://www.bth.se/jobb

Research groups: http://www.bth.se/tek/serl and http://www.bth.se/com/ccs

Links to our programs and courses can be found through the above pages. 

Please do not send ANY application or documents to the contact persons above – they will not be read. Send your full application to the registrar, diarium@bth.se  

Contact person who can provide further information about the positions:
Conny Johansson (Head of School) +46-(0)455-385824, Conny.Johansson@bth.se or

Prof. Claes Wohlin +46-(0)455-385820, Claes.Wohlin@bth.se.

 

Redigera
|