Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i datavetenskap

Ledigkungörelse 06/08/2012

Diarienummer: PERS 421-0074-2012

Sista ansökningsdag: 08/31/2012

Varaktighet: vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100%

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Kennet Henningsson

Tjänsten tillsatt med: Avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 01/03/2013


Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetslektor i Datavetenskap, vikariat

med för närvarande placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona.

Diarienr PERS 421-0074-2012

Arbetsuppgifter:

Tjänsten omfattar primärt undervisning inom programmet Technical Artist, i kurser inom ämnesområdet: utveckling av digitala spel, samt forskning inom datorgrafik.

Sökanden förväntas bedriva forskning, undervisa och handleda på kandidat och masternivå, samarbeta med industrin, samt ansöka om forskningsmedel

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som:

- har visat pedagogisk skicklighet

- har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, eller

- uppvisat någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder:

Den sökande förväntas inneha en doktorsexamen i datavetenskap eller relaterat tekniskt område, med visad expertis inom 3D programmering. Särskilt meriterande är erfarenheter av forskning inom datorgrafik, samt av forskning i samarbete med industrin.

 

Meriterande kvalifikationer:

- Disputerat inom ett område med anknytning till datorgrafik med fokus på interaktiv datorgrafik, 3D programmering, realtidsanimation, eller visualisering.

- Erfarenhet från forskning, undervisning, kurs- och programutveckling inom det datavetenskapliga området.

- Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter; kursutveckling och kursgenomförande.

- Erfarenhet av att handleda studenter enskilt och i grupp.

- Goda teoretiska och praktiska kunskaper inom datorgrafik.

- Erfarenhet av grafikprogrammering (C++, OpenGL 4+, realtidsgrafik).

- Kunskaper i spelmotordesign och implementering.

- Kompetens och bredd inom nuvarande algoritmer, hårdvara och matematik.

- Goda kunskaper i svenska och engelska.

- God förmåga att kommunicera i tal och skrift.

- Bra samarbetsförmåga

Önskvärda kvalifikationer:

- Erfarenhet från spelutveckling i spelindustrin.

- Erfarenhet av MEL, C#, Python, Lua, GLSL, etc.

- Erfarenhet av Maya, 3DS Max.

- Erfarenhet av animation och rigging.

Varaktighet:

12 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100 %.

Ansökan

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

Ansökan senast:

2012-08-31

Ange diarienummer:

PERS-421-0074-2012

 

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

 

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Kennet Henningsson tfn 0455-38 58 83, Kennet.Henningsson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tfn 0455-385440.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Välkommen med din ansökan

 

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

Blekinge Tekniska Högskola is looking for

Senior Lecturer in Computer Science, temporary position

 

For more information please see: http://www.bth.se/jobb

Description of position

The position is directed to teaching within the programme Technical Artist in courses with the area of development of digital games and research within computer graphics.

The applicant is expected to do research, teach, supervise students on Bachelor- and Master level, cooperate with industry as well as apply for research grants.

Requirements

To qualify as university lecturer the applicant must have:

 • Shown pedagogical skills
 • Doctoral degree or corresponding scientific knowledge, or within appropriate area.
 • Shown other skills of importance to the position.

Qualifications

 

Assessment criteria:

The applicant is expected to have a doctoral degree in Computer Science or related technical area with proved expertise in 3D programming. Meriting is experience of research in computer graphics and research cooperation with industry.

 

Meriting qualifications:

 

 • Doctoral degree in a topic related to computer graphics, 3D programming, real-time animation or visualization.
 • Experience from research, teaching, course and programme development.
 • Quality and width on teaching merits and course execution.
 • Experience of student supervision.
 • Good theoretical and practical skills in computer graphics.
 • Experience from graphical programming (C++, OpenGL 4+, real-time graphics)
 • Knowledge in game engine design and implementation
 • Competence in concurrent algorithms, hardware and mathematics.
 • Good knowledge in Swedish and English.
 • Good communication skills.
 • Good cooperation skills.

 

Desired qualifications:

 • Experience from game development in industry.
 • Experience from MEL, C#, Python, Lua, GLSL, etcetera.
 • Experience of Maya, 3DSMax.
 • Experience of animation and rigging.

Commencement

Start date according to agreement, requested as soon as possible.

Duration

12 months with possibility to continuation.

Employment

100%

Application

Search for the position on www.offentligajobb.se or submit your application

email to diarium@bth.se (mark the e-mail with the position’s reference numb

PERS 422-0015-2012).

Applications should include the following:

 • Cover letter stating your interests and preferred roles in the project and addressing the requirements of the positions
 • The earliest date on which a position can be started, and how much notice you will need
 • CV, including education, work experience, scientific publications and other relevant achievements and experience
 • Two professional referees
 • Copies of highest academic degree, etc.
 • All documents in duplicate
 • BTH needs the experience of both women and men. Applications are welcomed from both

 

Application deadline

2012-08-31.

Registration number

PERS 421-0074-2012.

For more information: If you would like to know more about the position, please contact unit manger Kennet Henningsson phone 0455-38 58 83 Kennet.Henningsson@bth.se. Union representative is Mikael Åsman (SACO), phone 0455-385720 and Monika Nilsson (TCO), phone0455- 385440.

Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

BTH, Blekinge Institute of Technology

is one of Sweden's most distinct universities with the vision to be a globally attractive knowledge community in applied IT and in innovation for sustainable growth. Here come together technology with economics, social sciences, health care, culture and communication. BTH conducts education and research at a high international level where learning at the heart of all students, teachers, and researchers.

Blekinge Institute of Technology was founded in 1989 and currently has more than 8 000 registered students and about 550 employees. BTH received 1999 university status in technology and conducts researcher education in the areas of “Applied IT” and “Planning and Management”.

BTH is ranked number 6 in the world in systems and software engineering (ranking by the "Journal of Systems and Software") and number 1 in the European Union.

Our main campus is located in Karlskrona in new offices on the coast to the sea.

BTH closely cooperates with industry and the public sector, both in research and education at the regional, national and international levels. Research is one third of our business.

BTH is a climate-neutral university since September 1, 2008.

Please visit us at www.bth.se and at www.bth.se/com/serl.

We welcome your application

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona
Phone: +46 455-38 50 00

Fax: +46 455-38 50 57

E-mail: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|