Kvalitetsrådet

BTH:s "Kvalitetspolicy för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå" (fastställd av högskolestyrelsen 24 april 2012) anger att det på högskolan ska finnas ett kvalitetsråd och en kvalitetssamordnare med uppgift att stödja rektor med det övergripande kvalitetsarbetet.

Kvalitetsrådet arbetar på uppdrag av rektor och har i uppgift att:

  • samordna, följa upp och utveckla Högskolans kvalitetsarbete
  • specificera mål och aktiviteter i Högskolans program och handlingsplan med syfte att förbättra rutiner, arbetssätt och organisering av Högskolans kvalitetsarbete efter dialog med företrädare för repsektive nämnd, arbetsenhet och centrumbildningar
  • bereda underlag till rektor för beslut om högskoleövergripande program och handlingsplan avseende kvalitetsarbetet
  • analysera de samlade resultaten av det kvalitetsarbete som bedrivs inom Högskolan

Ledamöter i kvalitetsrådet vid Blekinge Tekniska Högskola

Ordförande

Henrick Gyllberg


Representant för Fakultetsnämnden

Håkan Grahn


Representant för Utbildningsnämnden

Agneta Sundberg


Kvalitetssamordnare och sekreterare

Vicky Johnson Gatzouras


Doktorandrepresentant

Kristian Nilsson


Studentrepresentant

Jon Widén

 

Doktorand- och studentrepresentanterna i kvalitetsrådet utses av studentkåren eller den sammanslutning av studenter som har ställning som studentkår vid BTH. Studenterna utses för ett år i taget. Övriga ledamöter utses av rektor, som också utser rådets ordförande.

Kvalitetsrådets mandatperioder följer nämndernas.

Redigera
Share Dela