Lokalt villkorsavtal för anställda vid BTH och lokalt arbetstidsavtal för T/A-personal vid BTH 

BTH, SACO, OFR och SEKO har 2014-04-10 fastställt lokalt villkorsavtal för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola och lokalt arbetstidsavtal för T/A-personal vid Blekinge Tekniska Högskola.

Lokalt villkorsavtal för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokalt arbetstidsavtal för T/A-personal vid Blekinge Tekniska Högskola

 

Alfa-BTH, lokalt kollektivatal

BTH, Saco och OFR har 2014-04-10 kommit överens om nedanstående:                        

Det lokala Alfa-avtalet (reviderat 2009-06-25) förlängs i dess gamla lydelse avseende:

§ 15- § 23 lärares arbetsuppgifter och arbetstid.

§ 24 doktoranders och amanuensers arbetsuppgifter

§ 27 förläggning av lärares semester

§ 28 förläggning av semester för doktorander och amauenser

Parterna har vidare kommit överens om att snarast inleda arbetet med att ta fram ett separat arbetstidsavtal för lärare.

 

 

Lokalt avtal för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola

Fastställt: 1999-02-09

Reviderat 1999-02-11, 1999-02-24, 2000-03-13, 2001-01-08, 2003-03-18, 2009-06-25

Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är å ena sidan Blekinge Tekniska Högskola och å andra sidan anställda anslutna till SACO förbund, OFR förbund samt SEKO.       

Bemyndigande

Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 4 § ALFA.

 

Lärare

15 §

Arbetsuppgifter för lärare

De arbetsuppgifter som kan förekomma inom ramen för en anställning som lärare framgår av bestämmelserna i 3 kap. 1, 2 och 5 §§ högskolelagen (1992:1434), 4 kap 3 § högskoleförordningen (1993:100) samt i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner ALFA bilaga 5 4-5 §§.

16 §

Årsarbetstid

Lärarnas årsarbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 3 § Årsarbetstid). Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare skall inrymmas inom årsarbetstiden. Den tid som åtgår för uppdrag som studierektor och programansvarig regleras inte i detta avtal men uppdraget skall rymmas inom årsarbetstiden.

17 §

Arbetstidens fördelning

Fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (bilaga 5 § 4 Arbetstidens fördelning).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras arbetstidens fördelning enligt följande. Arbetsfördelningen mellan lärarna skall grundas på förhållandena på sektionen och avvägningar göras utifrån sektionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt de mål och riktlinjer som fastställts i sektionens verksamhetsplan.

En viktig utgångspunkt vid institutionens personal- och bemanningsplanering är att samtliga lärare skall ges möjlighet och därvid vara skyldiga att kontinuerligt följa utvecklingen inom aktuellt ämne/vetenskapsområde och dessutom i ett flerårsperspektiv beredas möjlighet till och vara skyldiga att delta i forskning- och/eller utvecklingsarbete. Med hänsyn till verksamhetens krav och berörd lärares önskemål kan tiden för forskning och utvecklingsarbete förläggas till längre sammanhängande perioder eller läggas ut kontinuerligt under en aktuell planeringsperiod på tre år. I årliga planeringssamtal mellan berörd chef och den enskilde läraren skall en långsiktig plan för lärarens kompetensutveckling utarbetas, liksom uppföljning av tjänstgörings-förhållandena i övrigt göras.

Vid fastställande av undervisningsvolymens omfattning för den enskilde läraren skall hänsyn tas till för- och efterarbete, kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt lärarens kompetens och erfarenhet av att undervisa inom området.

18 §

Samråd med den enskilde läraren

Arbetsgivarens skyldighet att samråda med läraren angående planering av årsarbetstiden regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsvillkor (ALFA bilaga 5 § 5 Samråd med den enskilde läraren). Beslut om tjänstgöringsschema/plan regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 § 6 Beslut om tjänstgöringsschema/plan).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras samrådet enligt följande. För varje läsår eller annan aktuell tidsperiod skall ett tjänstgöringsschema/plan utarbetas för respektive lärare. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s
omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter
(utbildning/undervisning, forskning, projektarbete, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter).


Före utgången av februari månad skall sektionschefen på särskilt upprättad blankett tillställa personalavdelningen en sammanställning av preliminära tjänstgöringsschema/planer för året, tillsammans med en sammanställning av det verkliga utfallet för föregående år. Dessutom skall en individuell långsiktig plan för lärarnas kompetensutveckling jämte en uppföljning över en planeringsperiod på tre år bifogas redovisningen. Sektionens s.k. omräkningsfaktorer för en schabloniserad fördelning av tid, skall också redovisas.


Före beslut om ändring av "omräkningsfaktorer" skall överläggning med berörd personalorganisation ske.


En uppföljning av arbetstidsfördelningen kommer att göras i samråd med berörd personalorganisation. Om fördelningen av arbetstiden ej överensstämmer med avtalets intentioner kommer ändringar i det preliminära tjänstgöringsschema/plan att krävas. Om parterna inte enas om ändringar i
tjänstgöringsschema/planer fastställs dessa enligt arbetsgivarens förslag.

Denna ordning ersätter Högskolans informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

19 §
Minskning av lärares arbetstid vid frånvaro på grund av sjukdom mm

För varje dag som en lärare skulle ha arbetat men är frånvarande från arbete på grund av sjukdom, tjänstledighet mm görs avdrag från den totala ordinarie arbetstiden med 8 klocktimmar/arbetsdag, dock max det totala antalet klocktimmar per läsår som läraren skulle fullgjort, vid heltid. Vid deltidsarbete görs ett mindre avdrag motsvarande tjänstens omfattning. Om sjukdom inträffar under period med koncentrerad undervisning kan särskild överenskommelse om tjänstgöringsplanering göras med berörd chef.

20 §
Lärares årsarbetstid och semester det år lärare börjar eller slutar sin anställning eller då lärare beviljats tjänstledighet

Om lärare börjar eller slutar sin anställning under pågående kalenderår fastställs:

årsarbetstiden = anställningstid under året/år x ordinarie årsarbetstid

antalet semesterdagar = anställningstid under året/år x årssemester

Vid tjänstledighet beräknas årsarbetstid och antalet semesterdagar enligt ovan där anställningstid reduceras för den tid lärare varit tjänstledig, dock skall hänsyn tas till tjänstledighet som är semestergrundande.

21 §

Övertids-/mertidsersättning till lärare

En lärares samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Arbetstid utöver den totala årsarbetstiden skall i normalfallet inte förekomma.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden äger sektionschefen rätt att överenskomma om övertid med sammanlagt högst 100 klocktimmar för lärare som ej planerats för forskning i
tjänsten. För lärare med tid för forskning i tjänsten reduceras möjligheten att överenskomma om övertid proportionellt mot andelen forskning i tjänsten.

Om behov av övertid över 100 timmar beräknas föreligga för verksamhetsår skall sektionschefen anmäla detta i förväg till personalavdelningen.

Om särskilda skäl föreligger för tid utöver 150 timmar per verksamhetsår skall efter beslut av sektionschefen, särskild överenskommelse träffas med den enskilde läraren. Innan överenskommelsen träffas, skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

Vid beordran av övertid för lärare är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera mot lärarens tjänstgöringsplan att ovanstående timgränser inte överskrids. Timmar får ej strykas utan överenskommelse.

Eventuell undertid kan flyttas mellan år om detta sker i samförstånd och kan t ex användas för kompetensutveckling.

Kompensation för fullgjord mertid/övertid utgår i normalfallet som mertids-/övertidsersättning påföljande budgetår. Mertids-/övertidsersättning kan också kompenseras i form av motsvarande ledighet om detta sker i samförstånd.

Mertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Övertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar multiplicerat med faktor 1,5. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.


22 §

Helg och kvällstjänstgöring

Ersättning vid helg- och kvällstjänstgöring för lärare skall enligtsärskild beräkning utgå med 100 kr/ undervisningstimme (=0,20% x IBB)

  • lördagar och helgdagar
  • måndag - fredag efter klockan 18.00.

Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

23 §

Närvaro på arbetsplatsen

Om verksamheten och arbetsuppgifterna så tillåter, och efter anmälan till berörd chef, kan lärarens arbetsuppgifter förläggas till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Om en lärare, under sådan tid då hans/hennes tjänstgöring inte finns upptagen på tjänstgöringsschema/plan, under längre tid vistas på annan adress än den ordinarie bostadsadressen skall berörd chef underrättas om den tillfälliga adressen. Motsvarande förhållningsätt skall gälla om lärare behöver vara lediga under terminstid och/eller byter kurser med varandra. I sådana fall skall tjänstgöringsschema/plan ändras för berörda lärare.

Doktorander och amanuenser

24 §

De arbetsuppgifter som kan förekomma inom ramen för en anställning som doktorand och amanuens framgår av bestämmelserna i 5 kap. 2, 9 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner ALFA bilaga 5 8-10 §§.

Till sidans topp

 

Lärare

27 §

Förläggning av semester

A.

Förläggning av semester för lärare vid BTH sker normalt så att hela årssemestern förläggs schablonmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren med början måndagen efter midsommardagen.

B.

Sparad semester. Enligt lag har anställd rätt att spara semester upp till 35 dagar. Om lärare önskar spara semester enligt denna möjlighet gäller följande:

1. Lärare ska skriftligen anmäla, hur många dagar som preliminärt skall sparas, i samband med tjänsteplaneringen

2. Varje uttagen semesterdag under året skall redovisas. Lärare ska inlämna semesteransökan till sektionschefen för beviljande.

3. För lärare med sparad semester, gäller att sektionsledningen skall veta var den anställde befinner sig de arbetsdagar som inte är beviljade som semester eller annan ledighet.

4. Sektionschefen ansvarar för att arbetsuppgifter för tid motsvarande sparad semester redovisas och anpassar tjänstgöringsplaneringen därefter.

5. Sektionschefen skickar kopia på anmälan om önskemål om sparad semester till personalavdelningen.

6. För lärare som har sparad semester gäller p 2 till dess att den sparade semestern är uttagen. En överenskommelse gäller tillsvidare, men kan ändras vid kalenderårsskifte.

7. Finns ingen skriftlig anmälan om sparad semester gäller semester enligt A.

C.

För lärare som börjar eller slutar sin anställning under pågående kalenderår träffas särskild överenskommelse om förläggning av semester.

Doktorander och amanuenser

28 §

Förläggning av semester för doktorander och amanuenser sker enligt 27§.

Till sidans topp

 

Redigera
Share Dela