Alfa-BTH, lokalt kollektivatal

1 Kap. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

2 Kap. Semester

3 Kap. Traktamente, bilersättning m m.

4 Kap. Arvoden och kostnadsersättningar

5 Kap. Giltighetstid m m.

Lokalt avtal för anställda vid Blekinge Tekniska Högskola

Fastställt: 1999-02-09

Reviderat 1999-02-11, 1999-02-24, 2000-03-13, 2001-01-08, 2003-03-18, 2009-06-25

Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är å ena sidan Blekinge Tekniska Högskola och å andra sidan anställda anslutna till SACO förbund, OFR förbund samt SEKO.       

Bemyndigande

Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 4 § ALFA.

1 Kap. arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

T/a-personal 

1 §

T/A-personal är arbetstagare, heltids- eller deltidstjänstgörande, som huvudsakligen utför tekniskt eller administrativt arbete och som har sin tjänstgöring normalt förlagd till vardagar utom lördagar.

2 §

Den ordinarie arbetstiden (veckoarbetstiden) är 40 timmar och 50 minuter för kalendervecka under tiden september - april och 37 timmar och 30 minuter för kalendervecka under tiden maj - augusti. Veckoarbetstiden skall förläggas så att arbetstiden för arbetsdag blir i snitt en femtedel av de ovan angivna arbetstiderna. 

3 §

Arbetstagarens ordinarie veckoarbetstid minskar i kalendervecka, då helgdag infaller måndag - fredag, med den arbetstid som skulle varit förlagd till den veckodag då helgdagen infaller. Med helgdag likställs härvid midsommarafton, julafton och nyårsafton.

4 §

Arbetstiden för arbetsdag som anges i nedanstående sammanställning, skall minskas med de antal timmar som framgår av sammanställningen.

Arbetsdag: Trettondagsafton

Timmar: 4

Arbetsdag: Skärtorsdagen

Timmar: 2

 

Arbetsdag: Den 30:e april om;
a) måndag - torsdag

Timmar: 2

Arbetsdag: Den 30:e april om;
b) fredag

Timmar: 4

 

Arbetsdag: Dagen före Alla Helgons dag

Timmar: 4

 

Arbetsdag: Den 23:e december som infaller på en fredag

Timmar: 4

 

Nationaldagen
Parterna är överens om att dagen före midsommarafton är arbetsfri för T/A-personal i de fall nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

BTH måste som myndighet hålla öppet minst två timmar under expeditionstid. Anställd som av denna anledning måste arbeta på den arbetsfria dagen skall ges en sammanhängande ledighet som motsvarar en arbetsdag. Övertidsersättning utgår inte utan kompensation ges i form av annan ledig dag. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska träffa överenskommelse om förläggning av ledigheten. Information om överenskommen dag lämnas till personalavdelningen.

5 §
Flexibel arbetstid

T/A-personal vid Blekinge Tekniska Högskola har rätt till flexibel arbetstid, om arbetet så medger. Med flexibel arbetstid avses sådan reglering av den ordinarie arbetstiden som ger arbetstagare möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning

6 §

Fast tid är tiden mellan de klockslag då den obligatoriska närvarotiden på arbetsplatsen börjar respektive slutar en arbetsdag. Flexram är tiden mellan de klockslag då flextiden tidigast börjar och senast slutar under en arbetsdag. Lunchflex är tiden för förläggning av obligatorisk rast.

Avvikelser kan i begränsad omfattning överenskommas med berörd chef.

7 §
Den ordinarie arbetstidens förläggning

Beträffande ordinarie arbetstidens förläggning under en normal arbetsdag för arbetstagare med heltidstjänstgöring gäller följande:

Den fasta tiden är september - april 09.00 - 15.30 och maj - augusti 09.00 - 14.30. Inom ramen för den fasta tiden skall en obligatorisk lunchrast om sammanlagt minst 30 minuter förläggas, vilken normalt förläggs mellan 12.00 - 13.00. Dag före julafton samt skärtorsdag finns ingen fast tid.

Flexramen är under hela året 07.00 - 18.00.

8 §
Registrering av arbetstiden

När arbetstagare tillämpar flexibel arbetstid skall arbetstiden registreras.
Enligt arbetstidslagen skall raster förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd.

9 §
Begränsning av möjligheten att flexa

Flexibel arbetstid förutsätter en anpassning av tjänstgöringen till arbetets krav. När omständigheterna så påkallar kan det på grund härav bli nödvändigt att överenskomma med arbetstagare om tjänstgöring på flextid. Det kan också bli nödvändigt att låta viss grupp av arbetstagare växla med annan grupp av arbetstagare inom ramen för den flexibla arbetstiden eller att helt undanta viss personal från flextidssystemet. När fråga uppkommer om här avsedd växling
mellan olika grupper eller om undantag från flextidssystemet, förutsätts att Högskolan och berörd arbetstagarorganisation blir överens härom.

10 §
Avstämning av flexibel arbetstid m.m.

Begränsningsperioden för arbetstidsberäkning är en kalendermånad. Vid varje kalendermånads utgång görs avstämning av den arbetstid som arbetstagaren fullgjort under månaden. Arbetstid som är övertid eller mertid räknas då inte med.

Den totala arbetstiden kan vid kalendermånadens utgång överstiga eller understiga respektive kalendermånads tillämpliga ordinarie arbetstidsmått (rullande månadsflex). Visar avstämningen att arbetstidsmåttet för kalendermånaden överskridits (plustid) eller underskridits (minustid), skall eventuell plus- eller minustid transporteras till påföljande kalendermånad. Härvid skall följande iakttas:

Om plustiden vid avstämningen överstiger 30 timmar, transporteras 30 timmar till påföljande kalendermånad och överskjutande tiden stryks.

Hela minustiden transporteras även om den överstiger 10 timmar. Om minustiden överstiger 10 timmar skall arbetstagaren göras uppmärksam på att minustiden vid nästa avstämning inte får överstiga 10 timmar. Om en arbetstagare vid upprepade tillfällen har en minustid som överstiger 10 timmar skall Högskolan uppmärksamma arbetstagaren om detta. Upprepas trots detta förseelsen kan Högskolan besluta att arbetstagaren inte längre skall ha flexibel arbetstid. Fråga av detta slag skall omedelbart föranleda samråd med den arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren har möjlighet att, efter beviljad ansökan om ledighet av berörd chef, använda ackumulerad flextid för ledighet på fast tid.

11 §
Övertid

All övertid skall vara beordrad i förväg. Med övertidsarbete avses sådant arbete som heltidsarbetande arbetstagare utför utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. För deltidsarbetande arbetstagare avses sådant arbete som utförs på tid som ligger utöver såväl den ordinarie arbetstiden som arbete på mertid.

Anm.
För arbetstagare med flexibel arbetstid innebär ordinarie daglig
arbetstid 8 timmar och 10 minuter för arbetsdag under perioden
september - april och 7 timmar och 30 minuter för arbetsdag
under perioden maj - augusti, undantaget de dagar som anges i
4§ då den dagliga arbetstiden minskas.

Övriga regler för övertid regleras i ALFA.

12 §
Jourtillägg

Definition
Skyldighet för arbetstagare att under tjänstgöringsfri tid, då arbetstagaren vistas i sin bostad eller annan överenskommen plats, stå till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete. Då arbete utförs skall övertidsersättning utgå enligt avtal. Vid jour skall arbetstagaren ha en inställelsetid på max 1 timme. Alla jour skall vara överenskommen minst 14 dagar i förväg.

Ersättning
Vid jour utgår ersättning med 50 kr/jourtimme (0,1% x IBB)

Ovanstående belopp höjs med 100% för jour som fullgöres

a) mellan klockan 19 på fredag och klockan 07 på måndag

b) mellan klockan 19 på dag före Trettondag jul, Första Maj eller Kristi Himmelfärds dag och klockan 07 närmast följande vardag

c) mellan klockan 19 på Skärtorsdagen och klockan 07 på dagen efter Annandag påsk samt

d) mellan klockan 19 på dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton eller Nyårsafton och klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

e) Mellan klockan 19 två dagar före midsommarafton och klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen i de fall dagen före midsommarafton är arbetsfri (se 4 § om arbetstidsminskning för nationaldagen).

Jourtillägg erhålls för minst åtta timmar då jour fullgöres mellan tidpunkten för den ordinarie arbetstidens slut en arbetsdag och arbetstidens början påföljande dag, minskade med arbetstimmar som fullgjorts under jour.

Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

13 §

Tidförskjutningstillägg

Förskjuten arbetstid uppstår när utlagd ordinarie arbetstid helt eller delvis antingen tidigare- eller senareläggs. Förskjuten arbetstid skall vara beordrad i förväg. Det går enbart att förskjuta så mycket arbetstid som normalt skall arbetas den aktuella dagen.

Ofta sammanfaller en del av de normala och nya arbetstiderna. Den arbetstid som blir förlagd till samma tid som förut är inte förskjuten arbetstid och kallas sammanfallande tid. Den tid som inte sammanfaller med den normala arbetstiden kallas förskjuten arbetstid. För denna tid utgår tidförskjutningstillägg.

För T/A-personal med flexibel arbetstid gäller att ersättning för förskjuten arbetstid enbart kan utgå för tid utöver flexramen, se § 7. Med ordinarie arbetstid avses arbetstiden för en arbetsdag enligt flextidsystemet, se § 2. Vid deltidstjänstgöring minskas den dagliga arbetstiden så att den motsvarar tjänstgöringens omfattning.

Vid inarbetning av tid för att vara ledig en annan dag tillämpas inte reglerna om förskjuten arbetstid. Övertidsersättning och ersättning för förskjuten arbetstid kan inte utgå samtidigt.

Samtliga tidförskjutningstillägg under en kalendermånad sammanräknas och avrundas till närmaste hela timbelopp. Slutar tiden efter sammanräkning på exakt 30 minuter avrundas summan till närmast högre hela timtal.

Tidförskjutningstillägg per timme är 100 kr (= 0,20 % x IBB).

Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

14 §

Ersättning för tjänsteresa på tjänstgöringsfri tid

T/A-personal som företar tjänsteresa får räkna all restid för tjänsteresan som arbetstid och denna tid räknas in i flexsaldot.Övertidsersättning utgår inte för denna tid utan räknas in i flexsaldot.

Lärare

15 §

Arbetsuppgifter för lärare

De arbetsuppgifter som kan förekomma inom ramen för en anställning som lärare framgår av bestämmelserna i 3 kap. 1, 2 och 5 §§ högskolelagen (1992:1434), 4 kap 3 § högskoleförordningen (1993:100) samt i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner ALFA bilaga 5 4-5 §§.

16 §

Årsarbetstid

Lärarnas årsarbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 3 § Årsarbetstid). Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare skall inrymmas inom årsarbetstiden. Den tid som åtgår för uppdrag som studierektor och programansvarig regleras inte i detta avtal men uppdraget skall rymmas inom årsarbetstiden.

17 §

Arbetstidens fördelning

Fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (bilaga 5 § 4 Arbetstidens fördelning).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras arbetstidens fördelning enligt följande. Arbetsfördelningen mellan lärarna skall grundas på förhållandena på sektionen och avvägningar göras utifrån sektionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt de mål och riktlinjer som fastställts i sektionens verksamhetsplan.

En viktig utgångspunkt vid institutionens personal- och bemanningsplanering är att samtliga lärare skall ges möjlighet och därvid vara skyldiga att kontinuerligt följa utvecklingen inom aktuellt ämne/vetenskapsområde och dessutom i ett flerårsperspektiv beredas möjlighet till och vara skyldiga att delta i forskning- och/eller utvecklingsarbete. Med hänsyn till verksamhetens krav och berörd lärares önskemål kan tiden för forskning och utvecklingsarbete förläggas till längre sammanhängande perioder eller läggas ut kontinuerligt under en aktuell planeringsperiod på tre år. I årliga planeringssamtal mellan berörd chef och den enskilde läraren skall en långsiktig plan för lärarens kompetensutveckling utarbetas, liksom uppföljning av tjänstgörings-förhållandena i övrigt göras.

Vid fastställande av undervisningsvolymens omfattning för den enskilde läraren skall hänsyn tas till för- och efterarbete, kursens svårighetsgrad och nivå, undervisningens och ämnets karaktär, undervisningens uppläggning och metod samt lärarens kompetens och erfarenhet av att undervisa inom området.

18 §

Samråd med den enskilde läraren

Arbetsgivarens skyldighet att samråda med läraren angående planering av årsarbetstiden regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsvillkor (ALFA bilaga 5 § 5 Samråd med den enskilde läraren). Beslut om tjänstgöringsschema/plan regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 § 6 Beslut om tjänstgöringsschema/plan).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras samrådet enligt följande. För varje läsår eller annan aktuell tidsperiod skall ett tjänstgöringsschema/plan utarbetas för respektive lärare. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s
omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter
(utbildning/undervisning, forskning, projektarbete, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter).


Före utgången av februari månad skall sektionschefen på särskilt upprättad blankett tillställa personalavdelningen en sammanställning av preliminära tjänstgöringsschema/planer för året, tillsammans med en sammanställning av det verkliga utfallet för föregående år. Dessutom skall en individuell långsiktig plan för lärarnas kompetensutveckling jämte en uppföljning över en planeringsperiod på tre år bifogas redovisningen. Sektionens s.k. omräkningsfaktorer för en schabloniserad fördelning av tid, skall också redovisas.


Före beslut om ändring av "omräkningsfaktorer" skall överläggning med berörd personalorganisation ske.


En uppföljning av arbetstidsfördelningen kommer att göras i samråd med berörd personalorganisation. Om fördelningen av arbetstiden ej överensstämmer med avtalets intentioner kommer ändringar i det preliminära tjänstgöringsschema/plan att krävas. Om parterna inte enas om ändringar i
tjänstgöringsschema/planer fastställs dessa enligt arbetsgivarens förslag.

Denna ordning ersätter Högskolans informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

19 §
Minskning av lärares arbetstid vid frånvaro på grund av sjukdom mm

För varje dag som en lärare skulle ha arbetat men är frånvarande från arbete på grund av sjukdom, tjänstledighet mm görs avdrag från den totala ordinarie arbetstiden med 8 klocktimmar/arbetsdag, dock max det totala antalet klocktimmar per läsår som läraren skulle fullgjort, vid heltid. Vid deltidsarbete görs ett mindre avdrag motsvarande tjänstens omfattning. Om sjukdom inträffar under period med koncentrerad undervisning kan särskild överenskommelse om tjänstgöringsplanering göras med berörd chef.

20 §
Lärares årsarbetstid och semester det år lärare börjar eller slutar sin anställning eller då lärare beviljats tjänstledighet

Om lärare börjar eller slutar sin anställning under pågående kalenderår fastställs:

årsarbetstiden = anställningstid under året/år x ordinarie årsarbetstid

antalet semesterdagar = anställningstid under året/år x årssemester

Vid tjänstledighet beräknas årsarbetstid och antalet semesterdagar enligt ovan där anställningstid reduceras för den tid lärare varit tjänstledig, dock skall hänsyn tas till tjänstledighet som är semestergrundande.

21 §

Övertids-/mertidsersättning till lärare

En lärares samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Arbetstid utöver den totala årsarbetstiden skall i normalfallet inte förekomma.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden äger sektionschefen rätt att överenskomma om övertid med sammanlagt högst 100 klocktimmar för lärare som ej planerats för forskning i
tjänsten. För lärare med tid för forskning i tjänsten reduceras möjligheten att överenskomma om övertid proportionellt mot andelen forskning i tjänsten.

Om behov av övertid över 100 timmar beräknas föreligga för verksamhetsår skall sektionschefen anmäla detta i förväg till personalavdelningen.

Om särskilda skäl föreligger för tid utöver 150 timmar per verksamhetsår skall efter beslut av sektionschefen, särskild överenskommelse träffas med den enskilde läraren. Innan överenskommelsen träffas, skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

Vid beordran av övertid för lärare är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera mot lärarens tjänstgöringsplan att ovanstående timgränser inte överskrids. Timmar får ej strykas utan överenskommelse.

Eventuell undertid kan flyttas mellan år om detta sker i samförstånd och kan t ex användas för kompetensutveckling.

Kompensation för fullgjord mertid/övertid utgår i normalfallet som mertids-/övertidsersättning påföljande budgetår. Mertids-/övertidsersättning kan också kompenseras i form av motsvarande ledighet om detta sker i samförstånd.

Mertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Övertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar multiplicerat med faktor 1,5. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.


22 §

Helg och kvällstjänstgöring

Ersättning vid helg- och kvällstjänstgöring för lärare skall enligtsärskild beräkning utgå med 100 kr/ undervisningstimme (=0,20% x IBB)

  • lördagar och helgdagar
  • måndag - fredag efter klockan 18.00.

Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

23 §

Närvaro på arbetsplatsen

Om verksamheten och arbetsuppgifterna så tillåter, och efter anmälan till berörd chef, kan lärarens arbetsuppgifter förläggas till annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Om en lärare, under sådan tid då hans/hennes tjänstgöring inte finns upptagen på tjänstgöringsschema/plan, under längre tid vistas på annan adress än den ordinarie bostadsadressen skall berörd chef underrättas om den tillfälliga adressen. Motsvarande förhållningsätt skall gälla om lärare behöver vara lediga under terminstid och/eller byter kurser med varandra. I sådana fall skall tjänstgöringsschema/plan ändras för berörda lärare.

Doktorander och amanuenser

24 §

De arbetsuppgifter som kan förekomma inom ramen för en anställning som doktorand och amanuens framgår av bestämmelserna i 5 kap. 2, 9 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner ALFA bilaga 5 8-10 §§.

Till sidans topp

2 kap. Semester

T/a-personal

25 §

Högskolan bestämmer hur semestern skall förläggas efter att hänsyn tagits till arbetstagarens önskemål och semesterlagen. 

26 §

Semesterberäkning för arbetstagare med koncentrerad deltid. Denna paragraf ersätter centralt Alfa-avtal 4 kap 16§ avseende semester.

För deltidsarbetande arbetstagare med arbetstiden förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka normalt understiger fem skall semesterledigheten kvotberäknas enligt följande formel:

(5/a) x b = c varvid

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställt tjänstgöringsschema i genomsnitt skall fullgöra per vecka

b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten

c = antalet semesterdagar som skall beräknas ingå i semesterledigheten.

Övergår person med koncentrerad deltid till arbete på heltid skall, om brutet tal uppstår vid beräkning av semester, avrundning göras till närmast högre heltal. 

Lärare

27 §

Förläggning av semester

A.

Förläggning av semester för lärare vid BTH sker normalt så att hela årssemestern förläggs schablonmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren med början måndagen efter midsommardagen.

B.

Sparad semester. Enligt lag har anställd rätt att spara semester upp till 35 dagar. Om lärare önskar spara semester enligt denna möjlighet gäller följande:

1. Lärare ska skriftligen anmäla, hur många dagar som preliminärt skall sparas, i samband med tjänsteplaneringen

2. Varje uttagen semesterdag under året skall redovisas. Lärare ska inlämna semesteransökan till sektionschefen för beviljande.

3. För lärare med sparad semester, gäller att sektionsledningen skall veta var den anställde befinner sig de arbetsdagar som inte är beviljade som semester eller annan ledighet.

4. Sektionschefen ansvarar för att arbetsuppgifter för tid motsvarande sparad semester redovisas och anpassar tjänstgöringsplaneringen därefter.

5. Sektionschefen skickar kopia på anmälan om önskemål om sparad semester till personalavdelningen.

6. För lärare som har sparad semester gäller p 2 till dess att den sparade semestern är uttagen. En överenskommelse gäller tillsvidare, men kan ändras vid kalenderårsskifte.

7. Finns ingen skriftlig anmälan om sparad semester gäller semester enligt A.

C.

För lärare som börjar eller slutar sin anställning under pågående kalenderår träffas särskild överenskommelse om förläggning av semester.

Doktorander och amanuenser

28 §

Förläggning av semester för doktorander och amanuenser sker enligt 27§.

Till sidans topp

3 kap. Traktamente, bilersättning m m.

29 §
Bilersättning

Vid tjänsteresor med egen bil utgår ersättning med 32 kronor/mil. Den skattefria delen (18,50 kr) fastställs genom lag eller Riksskatteverkets rekommendationer. Överskjutande del är löneförmån.

30 §
Traktamente med särskilt lönetillägg

Flerdygnsförrättning
Vid förrättning med övernattning inom riket och minst 50 kilometer från tjänstgöringsorten eller bostaden utgår:

  • för hel dag ( avresa före kl. 12.00 eller hemkomst efter kl. 19.00) det skattefria schablonbelopp som fastställs av Skatteverket ( 210 kr), samt ett lika stort lönetillägg.
  • för halv dag ( avresa efter kl. 12.00 eller hemkomst före kl. 19.00) det skattefria schablonbelopp som fastställs av Skatteverket (105 kr), samt ett lika stort lönetillägg.
  • efter tre månader det skattefria reducerade schablonbelopp som fastställs av Skatteverket (147 kr), samt ett lika stort lönetillägg.


Nattraktamente
Nattraktamente utgår då tjänstemannen själv svarar för logikostnaden med ett skattefritt schablonbelopp som fastställs av Skatteverket (105 kr), samt ett lönetillägg på ett belopp som motsvarar tre gånger det skattefria schablonbeloppet för natt (315 kr).

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av Skatteverkets belopp avseende traktamenten, vanligtvis vid årsskiftet.


Utlandstraktamente
Traktamente vid utrikes förrättning betalas med belopp som motsvarar Skatteverket normalbelopp, (se Utlandsreseförordningen, 1991:1754, 9-15 §§ ).

Måltidsavdrag
Om fri kost erhålls under förrättning skall traktamentet reduceras enligt Skatteverkets rekommendationer. 

Till sidans topp 

4 kap. Arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden för timlärare (tillfälligt anställda lärare, arvodister)

31 §

Arvoden för timlärare (tillfälligt anställda lärare, "arvodister")

Ersättning till timlärare skall utgå enligt nedanstående:

Kategori:

Undervisning på forskarutbildningsnivå

Beloppsgränser:

Högst 510:-/klocktimme 1,00% x IBB
Lägst 380:-/klocktimme 0,75% x IBB

Kategori: Undervisning på avancerad nivå

Beloppsgränser:

Högst 380:-/klocktimme 0,75% x IBB
Lägst 310:-/klocktimme 0,60% x IBB

 

Kategori: Undervisning på grundläggande nivå

Beloppsgränser:

Högst 310:-/klocktimme 0,60% x IBB
Lägst 230:-/klocktimme 0,45% x IBB

 

Kategori: Assistentundervisning, övningar, laborationer, biblioteksvakter, och övriga assistenter

Beloppsgränser:

Högst 150:-/klocktimme 0,30% x IBB 
Lägst 130:-/klocktimme 0,25% x IBB

Ovanstående belopp avser riktlinjer för arvodering av timlärare för undervisning på ovanstående nivåer och motsvarande.

I beloppen ingår semesterlön och semesterersättning enligt semesterlagstiftningen. Innan överenskommelse om ersättningar som överstiger ovanstående belopp görs, skall kontakt tas med personalchefen.

Beräkningsmetod

Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

32 §
Ersättning till skrivvakter

Ersättning till Högskolans skrivvakter skall utgå med:

  • 140 kr/timme (0,25 % x IBB) måndag - fredag
  • 200 kr/timme (0,35 % x IBB) lördag och söndag.

Ersättningen inbegriper semesterersättning enligt semesterlagen.

Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

33 §
Ersättning till provledare och assistenter vid Högskoleprov

Ersättning till provledare och assistenter vid högskoleprov och utbildning inför högskoleprovet skall utgå med timarvode enligt nedanstående uppställning.

Provledare 250 kr/tim (0,45 % x IBB)
Assistenter 200 kr/tim (0,35 % x IBB)

För icke anställda vid Högskolan ingår semesterersättning i timarvodet. För anställda vid Högskolan tillkommer semesterersättning. Ersättningen till anställda vid högskolan kan ej bytas mot kompensationsledighet.


Beräkningsmetod
Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan
Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

34 §
Ersättning för sjukvårdskostnader

Ersättning för sjukvårdskostnad ersätts enligt bestämmelserna i 35-37 §§ i detta avtal och ersätter 7 kap i ALFA.

35 §
Läkemedel

En förutsättning för att kostnader för läkemedel skall ersättas är att läkemedlet omfattas av högkostnadsskyddet. Det åligger arbetstagaren att visa kvitton för uppkomna kostnader/egenavgifter.

36 §
Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts av Högskolan med högst 70 kr för varje vårddag.

37 §
Friskvård

Högskolan medger, om arbetet så tillåter, att personalen får motionera på arbetstid, en halv timme vid ett tillfälle per vecka. Tiden ska utnyttjas varje vecka och får inte ackumuleras för att tas ut vid senare tillfälle.

Högskolan ersätter anställda för kostnader för friskvård avseende enklare motion mot uppvisande av kvitto med sammanlagt max 2 000 kr per år och anställd.

Vid utbetalning av skattefri ersättning för friskvård använder Högskolan sig av Skatteverkets tolkning av motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde.
Exempel på enklare slag av motion är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis och squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy.
För mer information se Skatteverkets hemsida.

38 §

Kurslitteratur

Till T/A-personal och lärare vid Högskolan som genomgått kurs på grund- eller avancerad nivå på högskola och inte ingår i forskarstudier, utgår ersättning för kostnader avseende kurslitteratur.

Ersättningen utbetalas mot uppvisande av
1. Litteraturlista avseende kursen
2. Kvitto på inköpt litteratur
3. Intyg över genomgången godkänd kurs

39 §

Kompensation för tid för studier

Till T/A-personal och lärare vid Högskolan, som inte erhållit trygghetsmedel för studier och som efter överenskommelse med berörd chef, genomgått kurs på grund- eller avancerad nivå på högskola och inte ingår i forskarstudier, utgår kompensation för viss tid av den genomgångna kursen. Ersättning utgår med 5 timmar per högskolepoäng. Ersättningen tillgodoräknas mot uppvisande av intyg över genomgången kurs. Den som studerar kan under studietiden, efter överenskommelse med berörd chef, utnyttja flexramen eller göra särskild överenskommelse för tillgodoräkningen.

Om en utbildning är betydelsefull för BTHs verksamhet, bör genomförandet av sådana studier underlättas. I sådana fall kan anställd under hela eller en del av studieledigheten bibehålla hela eller en viss del av lönen.

40 §

Flyttersättning

Nyanställd T/A-personal och lärare som flyttar till Högskolans närområde, kan efter förhandling, erhålla hela eller del av ersättning för flyttkostnader.

5 kap. Giltighetstid m m.

41 §

Avtalet gäller från och med 1 juli 2009 tills vidare. Avtalet går att säga upp senast tre månader innan varje nytt kalenderårsskifte.

Detta avtal skall under alla omständigheter anses uppsagt och omförhandlas närhelst nytt centralt kollektivavtal tecknas inom avtalsområdet.

Till sidans topp

Redigera
Share Dela