Arbetstid

 

 

Arbetstid för lärare

För lärare är den totala arbetstiden per år beroende av ålder. Den totala årsarbetstiden för lärare är

1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (från och med det år arbetstagaren fyller 40 år)

1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (från och med det år arbetstagaren fyller 30 år)

1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (till och med det år arbetstagaren fyller 29 år)

Fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (bilaga 5 § 4 Arbetstidens fördelning).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras arbetstidens fördelning enligt följande. Arbetsfördelningen mellan lärarna skall grundas på förhållandena på sektionen och avvägningar göras utifrån institutionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt de mål och riktlinjer som fastställts i institutionens verksamhetsplan. Övergripande mål för innehållet i lärartjänsterna finns också i kvalitets- och utvecklingsprogram för Blekinge Tekniska Högskola (Högskoleledningens dokument).

Arbetsgivarens skyldighet att samråda med läraren angående planering av årsarbetstiden regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsvillkor (ALFA bilaga 5 § 5 Samråd med den enskilde läraren). Beslut om tjänstgöringsschema/plan regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 § 6 Beslut om tjänstgöringsschema/plan).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras samrådet enligt följande. För varje läsår eller annan aktuell tidsperiod skall ett tjänstgöringsschema/plan utarbetas för respektive lärare. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter (utbildning/undervisning, forskning, projektarbete, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter). (Se lokala ALFA)

Övertidstjänstgöring

En lärares samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Arbetstid utöver den totala årsarbetstiden skall i normalfallet inte förekomma.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden äger sektionschefen rätt att överenskomma om övertid med sammanlagt högst 100 klocktimmar för lärare som ej planerats för forskning i
tjänsten. För lärare med tid för forskning i tjänsten reduceras möjligheten att överenskomma om övertid proportionellt mot andelen forskning i tjänsten.

Om behov av övertid över 100 timmar beräknas föreligga för verksamhetsår skall sektionschefen anmäla detta i förväg till personalavdelningen.

Om särskilda skäl föreligger för tid utöver 150 timmar per verksamhetsår skall efter beslut av sektionschefen, särskild överenskommelse träffas med den enskilde läraren. Innan överenskommelsen träffas, skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

Vid beordran av övertid för lärare är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera mot lärarens tjänstgöringsplan att ovanstående timgränser inte överskrids. Timmar får ej strykas utan överenskommelse.

Eventuell undertid kan flyttas mellan år om detta sker i samförstånd och kan t ex användas för kompetensutveckling.

Kompensation för fullgjord mertid/övertid utgår i normalfallet som mertids-/övertidsersättning påföljande budgetår. Mertids-/övertidsersättning kan också kompenseras i form av motsvarande ledighet om detta sker i samförstånd.

Mertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Övertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar multiplicerat med faktor 1,5. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Helg och kvällstjänstgöring

Tjänstgöringstillägg för undervisning efter klockan 18.00 måndag - fredag eller på lördag och söndag utgår med 100 kr/timme.

 

Till sidans topp

Redigera
Share Dela