Arbetstid

Arbetstid för lärare

Arbetstid för teknisk/administrativ personal

Arbetstid för lärare

För lärare är den totala arbetstiden per år beroende av ålder. Den totala årsarbetstiden för lärare är

1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (från och med det år arbetstagaren fyller 40 år)

1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (från och med det år arbetstagaren fyller 30 år)

1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (till och med det år arbetstagaren fyller 29 år)

Fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (bilaga 5 § 4 Arbetstidens fördelning).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras arbetstidens fördelning enligt följande. Arbetsfördelningen mellan lärarna skall grundas på förhållandena på sektionen och avvägningar göras utifrån institutionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt de mål och riktlinjer som fastställts i institutionens verksamhetsplan. Övergripande mål för innehållet i lärartjänsterna finns också i kvalitets- och utvecklingsprogram för Blekinge Tekniska Högskola (Högskoleledningens dokument).

Arbetsgivarens skyldighet att samråda med läraren angående planering av årsarbetstiden regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsvillkor (ALFA bilaga 5 § 5 Samråd med den enskilde läraren). Beslut om tjänstgöringsschema/plan regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 § 6 Beslut om tjänstgöringsschema/plan).

Utöver vad som sägs i det centrala avtalet regleras samrådet enligt följande. För varje läsår eller annan aktuell tidsperiod skall ett tjänstgöringsschema/plan utarbetas för respektive lärare. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter (utbildning/undervisning, forskning, projektarbete, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter). (Se lokala ALFA)

Övertidstjänstgöring

En lärares samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Arbetstid utöver den totala årsarbetstiden skall i normalfallet inte förekomma.

Om det under verksamhetsåret uppkommer särskilda behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden äger sektionschefen rätt att överenskomma om övertid med sammanlagt högst 100 klocktimmar för lärare som ej planerats för forskning i
tjänsten. För lärare med tid för forskning i tjänsten reduceras möjligheten att överenskomma om övertid proportionellt mot andelen forskning i tjänsten.

Om behov av övertid över 100 timmar beräknas föreligga för verksamhetsår skall sektionschefen anmäla detta i förväg till personalavdelningen.

Om särskilda skäl föreligger för tid utöver 150 timmar per verksamhetsår skall efter beslut av sektionschefen, särskild överenskommelse träffas med den enskilde läraren. Innan överenskommelsen träffas, skall berörd lokal arbetstagarorganisation informeras.

Vid beordran av övertid för lärare är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera mot lärarens tjänstgöringsplan att ovanstående timgränser inte överskrids. Timmar får ej strykas utan överenskommelse.

Eventuell undertid kan flyttas mellan år om detta sker i samförstånd och kan t ex användas för kompetensutveckling.

Kompensation för fullgjord mertid/övertid utgår i normalfallet som mertids-/övertidsersättning påföljande budgetår. Mertids-/övertidsersättning kan också kompenseras i form av motsvarande ledighet om detta sker i samförstånd.

Mertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Övertidsersättning utbetalas för varje klocktimme med årslönen/ordinarie årsarbetstid i timmar multiplicerat med faktor 1,5. Ersättningen inkluderar semesterlön och semestertillägg.

Helg och kvällstjänstgöring

Tjänstgöringstillägg för undervisning efter klockan 18.00 måndag - fredag eller på lördag och söndag utgår med 100 kr/timme.

Teknisk /administrativ personal  

Normalarbetstid

Den ordinarie arbetstiden (veckoarbetstiden) är 40 timmar och 50 minuter för kalendervecka under tiden september - april och 37 timmar och 30 minuter för kalendervecka under tiden maj - augusti. Veckoarbetstiden skall förläggas så att arbetstiden för en arbetsdag blir i snitt en femtedel av de ovan angivna arbetstiderna.

Arbetstagarens ordinarie veckoarbetstid minskar i kalendervecka, då helgdag infaller måndag - fredag, med den arbetstid som skulle varit förlagd till den veckodag då helgdagen infaller. Med helgdag likställs härvid midsommarafton, julafton och nyårsafton. Arbetstiden för arbetsdag som anges i nedanstående sammanställning, skall minskas med de antal timmar som framgår av sammanställningen.

Trettondagsafton - 4 timmar

Skärtorsdagen - 2 timmar

Valborgsmässoafton som infaller må-to - 2 timmar, fredag - 4 timmar

Dag före Alla helgons dag - 4 timmar

23 december som infaller på en fredag - 4 timmar 

Flexibel arbetstid

T/A-personal vid Blekinge Tekniska Högskola har rätt till flexibel arbetstid, om arbetet så medger. Med flexibel arbetstid avses sådan reglering av den ordinarie arbetstiden som ger arbetstagare möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning.

Fast tid är tiden mellan de klockslag då den obligatoriska närvarotiden på arbetsplatsen börjar respektive slutar en arbetsdag. Flexram är tiden mellan de klockslag då flextiden tidigast börjar och senast slutar under en arbetsdag. Lunchflex är tiden för förläggning av obligatorisk rast.

Den ordinarie arbetstidens förläggning

Beträffande ordinarie arbetstidens förläggning under en normal arbetsdag för arbetstagare med heltidstjänstgöring gäller följande:

Den fasta tiden är september - april 09.00 - 15.30 och maj - augusti 09.00 - 14.30. Inom ramen för den fasta tiden skall en obligatorisk luchrast om sammanlagt minst 30 minuter förläggas, vilken normalt förläggs mellan 12.00 - 13.00. Dag före julafton samt skärtorsdag finns ingen fast tid.

Flexramen är under hela året 07.00. - 18.00.

Registrering av arbetstiden

När arbetstagare tillämpar flexibel arbetstid skall arbetstiden registreras. Registreringen sker vid arbetets början och slut, vid obligatorisk rast samt annars vid frånvaro från arbetsplatsen som inte omfattar hel arbetsdag. Registrering sker i Agresso webbportal.

Begränsning av möjligheten att flexa

Flexibel arbetstid förutsätter en anpassning av tjänstgöringen till arbetets krav. När omständigheterna så påkallar kan det på grund härav bli nödvändigt att överenskomma med arbetstagare om tjänstgöring på flextid. Det kan också bli nödvändigt att låta viss grupp av arbetstagare växla med annan grupp av arbetstagare inom ramen för den flexibla arbetstiden eller att helt undanta viss personal från flextidssystemet. När fråga uppkommer om här avsedd växling mellan olika grupper eller om undantag från flextidssystemet, förutsätts att Högskolan och berörd arbetstagarorganisation blir överens härom.

Avstämming av flexibel arbetstid m.m.

Begränsningsperioden för arbetstidsberäkning är 1 kalendermånad. Vid varje kalendermånads utgång görs avstämning av den arbetstid som arbetstagaren fullgjort under månaden. Arbetstid som är övertid eller mertid räknas då inte med.

Den totala arbetstiden kan vid kalendermånadens utgång överstiga eller understiga respektive kalendermånads tillämpliga ordinarie arbetstidsmått (rullande månadsflex). Visar avstämningen att arbetstidsmåttet för kalendermånaden överskridits (plustid) eller underskridits (minustid), skall eventuell plus- eller minustid transporteras till påföljande kalendermånad. Härvid skall följande iakttas:

Om plustiden vid avstämningen överstiger 30 timmar, transporteras 30 timmar till påföljande kalendermånad och överskjutande tiden faller bort.

Hela minustiden transporteras även om den överstiger 10 timmar. Om minustiden överstiger 10 timmar skall arbetstagaren göras uppmärksam på att minustiden vid nästa avstämning inte får överstiga 10 timmar. Om en arbetstagare vid upprepade tillfällen har en minustid som överstiger 10 timmar skall Högskolan varna arbetstagaren. Upprepas trots detta förseelsen kan Högskolan besluta att arbetstagaren inte längre skall ha flexibel arbetstid. Fråga av detta slag skall omedelbart föranleda samråd med den arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren har möjlighet att, efter beviljad ansökan om ledighet av närmaste chef, använda ackumulerad flextid för ledighet på fast tid.

Övertidstjänstgöring

All övertid skall vara överenskommen. Med övertidsarbete avses sådant arbete som heltidsarbetande arbetstagare utför utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. För deltidsarbetande arbetstagare avses sådant arbete som utförs på tid som ligger utöver såväl den ordinarie arbetstiden som arbete på mertid. Övertiden och mertiden registreras i agressoportalen.

Anmärkning

För arbetstagare med flexibel arbetstid innebär ordinarie daglig arbetstid 8 timmar och 10 minuter för arbetsdag under perioden september - april och 7 timmar och 30 minuter för arbetsdag under perioden maj - augusti, undantaget de dagar som är arbetstidförkortade enligt ovan, då den dagliga arbetstiden minskas.

Med tjänstgöring på kvalificerad övertid förstås tjänstgöring

mellan kl 19.00 på fredag och kockan 07.00 på måndag,

mellan kl 19.00 på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelfärds dag och klockan 07.00 närmast följande vardag,

mellan kl 19.00 på dag före Långfredagen och kl 07.00 på dagen efter Annandag Påsk,

mellan kl 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl 07.00 på vardag närmast efter helgaftonen samt

i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00.

All annan övertid är enkel övertid.

För överenskommen övertidstjänstgöring, utgår ersättning, antingen i form av kompensationsledighet enligt följande beräkning:

Enkel övertid: fullgjorda övertidstimmar x 1.5

Kvalificerad övertid fullgjorda övertidstimmar x 2.0

eller i form av kontant ersättning enligt följande beräkning:

Enkel övertid: fullgjorda övertidstimmar x den individuella lönen per månad /94

Kvalificerad övertid: fullgjorda övertidstimmer x den individuella lönen per månad / 72.

Om Du arbetar deltid och beordras att tjänstgöra på tid som ligger mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltid får Du normalt ingen övertidsgottgörelse. Istället utbetalas mertidstillägg som motsvarar timlönen eller kompenseras genom ledighet.

Högst 150 timmar per år och högst 48 timmar på 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad får tas ut som övertid. Antalet timmar får överskridas när det enligt arbetsgivarens bedömning behövs för att en arbetstagare skall kunna slutföra ett uppdrag som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. Sådan övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i den totala övertid per år som arbetstagaren är skyldig att arbeta. All övertidstjänstgöring skall redovisas på särskild blankett och godkännas av chefen för avdelningen (motsvarande).

Till sidans topp

Redigera
Share Dela