Bisysslor

You will find the decision in English below.

Beslutat av rektor 1999-R050, reviderat 2006-R082

Med bisyssla avses "i princip varje såväl tillfällig som permanent syssla, som utövas vid sidan av anställning och som inte är hänförlig till privatlivet" (AD 1985).

En bisyssla förutsätter i sig inte en viss omfattning eller att den avser förvärvsverksamhet även om det kan påverka bedömningen om bisysslan skall förbjudas.

Du loggar in på bisysslor genom ditt webblösenord på www.bth.se/bisysslor

1. lagar, förordningar och avtal.

a. Lag om offentligt anställda (LOA), 7 §.

b. Anställningsförordningen (AF), 11 §.

c. Förvaltningslagen (FL), 11 §.

d. Högskolelag (HL, SFS 1992:1434), 3 kap, 7 §.

e. Högskoleförordningen (HF, SFS 1998:1003), 4 kap, 31-32 §§.

f. ALFA, 1 kap 15-16 §§.

  

2. bisysslor kan inledas i tre kategorier:

2.a. förtroendeskadlig bisyssla

Förbudet mot bisyssla av denna art är betingat av de särskilda krav på integritet som den offentliga tjänsten ställer på arbetstagarna, eftersom myndigheter i sin verksamhet skall iaktta saklighet och opartiskhet. Först och främst får en arbetstagare inte åta sig bisysslor, som medför risk för att jäv uppkommer i tjänsteutövningen. Regler om jäv finns i c.

Inte heller får en arbetstagare åta sig sådana bisysslor som kan rubba förtroendet till opartiskhet hos någon annan arbetstagare vid myndigheten eller skada myndighetens anseende.

Utgångspunkten för bedömning av lärares bisysslor skall vara att de normalt är tillåtna (se d). I en samlad bedömning måste arbetsgivaren ta ställning till vilken riskgrad, som kan vara försvarlig.

Som högriskgrupp betraktas arbetstagare, som

- har typiskt maktutövande funktioner

- förvaltar allmän egendom

- befattar sig med upphandlingsfrågor

- utövar tillsyn över offentlig eller enskild verksamhet

- är delaktig i uppdragsverksamhet i privat regi

Vidare är bisysslans beskaffenhet av betydelse.

Särskilda risker skall beaktas om bisyssla

- är av mera kvalificerat slag

- eller bisysslegivaren har beröring med högskolans arbetsområde

- utförs för en enskilds räkning

- är förknippad med ekonomiska förmåner

Högskolan är skyldig att lämna information om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som skall anses förtroendeskadliga och på begäran lämna skriftligt besked om viss bisyssla är förenlig med LOA 7 § (a).

Exempel på bisysslor, som kan vara förtroendeskadliga är

- lärares medverkan i utbildning hos annan huvudman

- konsultverksamhet inom forskning och utvecklingsarbete

- engagemang i egna, familjeanhörigas eller andras bolag/firmor

Lärare är skyldig att underrätta högskolan om bisysslor, som han eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde.

Arbetstagare kan inte åläggas att upphöra med förtroendeskadlig bisyssla, men riskerar i värsta fall avsked från anställning.

 

2 b. arbetshindrande bisysslor

Om arbetshindrande bisysslor finns att läsa i avtal (se f).

Om bisysslor eller bisysslors omfattning är av den graden att det påverkar arbetstagarens möjlighet att sköta sitt arbete tillfredsställande, kan högskolan begära uppgift om arbetstagarens bisysslor och deras omfattning.

Skälet till texten i avtalet (se f) är främst den personalvårdande uppgiften, som arbetsgivaren har.

Arbetstagare är på anmodan skyldig att lämna uppgifter om art och omfattning av bisysslor.

Arbetstagare är vidare skyldig att efter åläggande från högskolan upphöra med bisyssla. Ett sådant beslut bör föregås av förhandling inom samverkansavtalets ram.

Arbetstagare har dock rätt att till Arbetsgivarverkat överklaga sådant beslut av högskolan.

 

2c. konkurrensbisysslor

Konkurrensbisysslor regleras i avtal (se f). En bisyssla får inte innebära konkurrens med högskolan. Högskolan måste dock själv bedriva uppdragsverksamhet inom samma verksamhetsområde för att konkurrensbisyssla skall uppkomma. Det finns emellertid inget krav på att högskolan vid tidpunkten bedriver den aktuella verksamheten. Det räcker att högskolan skulle kunna åta sig uppdraget.

Om högskolan vill godkänna konkurrensbisyssla, undersöks först om bisysslan kan anses vara förtroendeskadlig. Högskolan kan därefter föreslå regeringen att konkurrensbisyssla skall medges. Regeringen beslutar.

Om regeringen har medgett konkurrensbisyssla kan högskolan kräva, att arbetstagaren lämnar uppgift om arten och omfattningen av bisysslan.

Arbetstagare, som innehar otillåten bisyssla kan åläggas disciplinstraff enligt LOA 14 §. Om arbetstagaren trots disciplinpåföljd inte upphör med bisysslan kan han/hon sägas upp från sin anställning eller avskedas. Arbetstagaren kan dessutom åläggas skadeståndsansvar. Till LOA 14 §. 

 

3. bisysslor vid blekinge tekniska högskola

Högskolan skall dokumentera lärares bisysslor.

För att få en bild av bisysslor vid BTH skall nedan angiven personal årligen senast den 1 oktober lämna sina uppgifter till en databas.

  • Lärare
  • Sektions- och enhetschefer
  • Personer som, av sektions- och enhetschef, bedöms ha anledning att redovisa sina bisysslor

Det insamlade materialet kommer därefter att gås igenom av personalavdelningen och ligga till grund för klarare direktiv för vilka bisysslor som skall vara otillåtna.

Ovan berörd personal redovisar därefter kontinuerligt förändringar i sina bisysslor.

Nyanställd personal ur ovanstående anställningskategorier redovisar sina bisysslor vid anställningens början.

Rektor lämnar vid förfrågan besked om bisyssla kan betraktas som förtroendeskadlig eller som konkurrensbisyssla.

Sektions- och enhetschef beslutar med hänvisning till punkten 2.2 om att ålägga arbetstagare att redovisa sina bisysslor.

Då arbetstagare utför bisyssla:

  • Skall det klart framgå att uppdragstagaren endast representerar sig själv och inte Högskolan.
  • Får inte Högskolan brevpapper, logotype och andra attribut, som förknippas med Högskolan användas.
  • Skall kommunikation med uppdragsgivaren ske på telefonnummer och adress, som är skilt från Högskolans.
  • Får inte Högskolans lokaler, utrustning, arbetstid och teknisk/administrativ personal användas.

Sektions- och enhetschef ansvarar för att sektionens/enhetens arbetstagare känner till dessa skyldigheter och regler.

Förtydligande för gränsdragningar vid bisysslor R-beslut 29/2001

The decision in English 

 

Redigera
Share Dela