Delpension

Riktlinjer för beviljande av delpension för anställda vid blekinge tekniska högskola

Bakgrund

Det finns ett nytt avtal om delpension för statligt anställda som trädde i kraft den 1 januari 2003. Den anställde skall före arbetstidsminskningen ha haft minst 120 månaders kollektivavtalad pensionsrätt. Pensionsrätten behöver inte vara statlig. Beslutet om rätt till delpension fattas av arbetsgivaren. SPV beräknar och betalar ut delpensionen.

Möjlighet, men ingen rättighet

I det nya avtalet infördes möjligheten, om arbetsgivaren medger det, för arbetstagaren att tidigast fr o m den månad fyller 61 år längst t o m månaden före den anställde fyller 65 år erhålla delpension.

Om arbetsgivaren medger det kan arbetstiden minskas till 50 % av heltidsarbete. Löneminskningen kompenseras med 60 % av lönebortfallet.

Syfte

Syftet med avtalet är att arbetsgivaren ska kunna öka möjligheterna för äldre att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidigare pensionsavgångarna minskar underlättas bl a kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension att främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar samt den anställdes situation. Hänsyn skall tas till parternas rekommendation att i största möjliga utsträckning söka tillmötesgå arbetstagarens önskemål. Arbetsgivarens skyldighet är att i första hand anpassa den anställdes arbetsuppgifter och organisation så att arbetstagaren ska kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder.

Riktlinjer

Beslut om delpension kan beviljas om det kan ses som en del i en rehabiliteringsåtgärd eller vid avveckling av sådan kompetens som myndigheten kommer att ha överskott på.

Den individuella prövningen kan beviljas på följande grunder:

  • Om det bedöms som viktigt för verksamheten att behålla en anställd med svårersättlig och värdefull kompetens och att risk finns för att den anställde inte kommer att orka arbeta heltid även om sjukdom inte föreligger.
  • Om en delpensionslösning kan förhindra långtidssjukskrivning.
  • Om delpensionslösning kan underlätta generationsväxling genom att skapa utrymme för kompetensöverföring till yngre medarbetare.
  • Om en delpensionslösning kan underlätta hanteringen av avveckling av kompetens i omställningssyfte då överskottet på kompetens inte är lika omfattande eller lika akut som när trygghetsavtalets s k tidiga åtgärder vidtas.

Ansökan

Ansökan om delpension:

  • Bör inges sex månader innan önskad tidpunkt för delpension
  • Prövas och behandlas individuellt
  • Inges till berörd prefekt /enhetschef för yttrande
  • En kopia skickas till de fackliga organisationerna för kännedom

Beslut

För varje beslut om delpension sker en individuell prövning. Faktorerna kan variera mellan myndigheter, inom myndigheten och från person till person. Även om ekonomiskt utrymme saknas skall en individuell prövning göras. Beslutet fattas sedan av arbetsgivaren med de hänsyn och det ansvar som arbetsgivaren måste ta för helheten.

Beslut om delpension fattas av Högskoledirektören efter förslag från berörd chef och i samråd med personalchef.

Kostnad för delpension belastar respektive institution/enhet.

De fackliga organisationerna informeras innan beslut fattas om avslag på delpension.

Beslut till den enskilde senast tre månader före delpensionen avses att träda i kraft.

Uppföljning

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna gör en avstämning en gång om året hur delpension utnyttjas och beviljas.

Redigera
Share Dela