Innehav av flera anställningar

ALFA-avtal

Den som har en anställning som omfattas av avtalet får samtidigt vara ledig för att ha en annan sådan anställning. Detta gäller dock endast under de villkor som anges nedan. Med anställning avses även vikariat. En arbetstagare som är ledig för att ha en annan anställning skall behandlas som om han enbart hade den sistnämnda anställningen.

Den som har en tillsvidareanställning som omfattas av avtalet skall beviljas ledighet, dock längst två år, för att ha en annan anställning som omfattas av avtalet för bestämd tid eller tills vidare längst till en viss tidpunkt. Om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger kan längre ledighet beviljas.

Första stycket gäller dock inte den som får en verksledande eller därmed jämförlig anställning med rätt till chefspension.

Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall underrätta arbetsgivaren skall underrätta arbetsgivaren minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.

En arbetstagare som har fått besked om att han inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbegränsade anställningen upphör, skall snarast informera den arbetsgivare som beviljat ledigheten.

Redigera
Share Dela