Försäkringsskydd

1. Arbetsskador

2. Olycksfall under semester

3. Rehabilitering

4. Dödsfall

5. Resor

6. Olycksfall

7. Utlandstjänstgöring

 

1. Arbetsskador

Alla som förvärvsarbetar är försäkrade för arbetsskada genom lagen om arbetsskadeförsäkring. Arbetstagare med statligt reglerad anställning omfattas dessutom av avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Enligt Personskadeavtalet (PSA) betalas i princip ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler vid alla arbetsskador. Avtalet ersätter som regel inkomstförlust och kostnader som inte ersätts från försäkringskassan eller arbetsgivaren. Avtalet har en självrisk på 500 kr och ersättning under 100 kr utges ej. Ersättning kan också lämnas för sveda och värk, lyte och men, skadade kläder och glasögon samt för olägenheter i övrigt. Vid bestående invaliditet kan ersättning utgå i form av livränta. Ersättning för arbetsskada som lett till dödsfall bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler.

Skaderegleringen enligt avtalet administreras av Statens trygghetsnämnd (TrN)/AMF.

Med arbetsskada förstås skada på grund av olycksfall i arbetet, färdskada (resa till och från arbetet) och arbetsrelaterad sjukdom. För skada som föranletts av våld eller misshandel som arbetstagaren utsatts för p g a sin anställning görs inga sjukavdrag.

Vid sjukdom på grund av olycksfall i arbetet, färdskada (resa till och från arbetet) samt arbetsrelaterad sjukdom gör Högskolan sjukavdrag enligt ALFA-avtalet som för sjukdom i allmänhet, se vidare kapitel Sjukfrånvaro och sjukvårdsförmåner. Inkomstförlusten, som uppstår på grund av att sjukpenningen inte helt täcker sjukavdraget, ersätts genom personskadeavtalet av Statens trygghetsnämnd (TrN)/AMF fr o m 91:a dagen efter det att skadan uppstått eller visat sig. Färdskada ersätts bara i den mån trafikskadelagen ej träder in. Inkomstförlust vid färdskada och arbetsrelaterad sjukdom ersätts ej.

När det gäller olycksfall gör TrN i regel en egen bedömning av arbetsskadan. Personalavdelningen meddelar TrN vilken inkomstförlust den anställde haft genom sjukavdrag och, om möjligt, vilken sjukpenning försäkringskassan betalat. Den skadade begär från TrN ersättning för förstörda kläder, glasögon mm samt för sveda och värk. Anmälan om arbetsskada görs till försäkringskassan via institutionens/enhetens och personalavdelningens försorg. Ersättning kan utgå utan prövning av försäkringskassan.

Sjukvårdsförmåner vid arbetsskada utgår enligt vanliga avtalsregler. Härutöver kan myndigheten dock vara skyldig att betala ut ersättningar som den skadade har rätt till enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

2. Olycksfall under semester

Under semester eller kompensationsledighet gäller ej arbetsskadeförsäkring eller personskadeavtalet. Detta innebär att om en olycka drabbar en person med semester som ändå befinner sig på arbetsplatsen räknas det inte som en arbetsskada.

Om en sådan händelse inträffar är det nödvändigt att ha en privat olycksfallsförsäkring.

3. Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att återge den som drabbats av sjukdom eller skada arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. När en försäkrad genomgår behandling som syftar till att förebygga sjukdom och nedsättning av arbetsförmågan kan hon/han få sjukpenning från försäkringskassan. Förutsättning härför är att behandlingen ordinerats av läkare och ingår i en av försäkringskassan godkänd behandlingsplan.

4. Dödsfall

Alla statligt anställda omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Försäkringen ger ett ekonomiskt

skydd för den försäkrades make, maka, registrerad partner, sambo och barn. Om den försäkrades make, maka, registrerad partner eller sambo avlider och inte har en egen

tjänstegrupplivsförsäkring, ger försäkringen också ett visst skydd för den försäkrade. Försäkringsbelopp i form av barnbelopp och /eller begravningshjälp kan finns under vissa förutsättningar.

Försäkringsskyddet inträder i och med att man börjar utföra arbete i anställningen.

Om en arbetstagare avlider kan en efterlevande ha rätt till efterlevandepension från försäkringskassan. Även pensions-

avtalet ger rätt till efterlevandeskydd i form av en tidsbegränsad efterlevandepension. Denna betalas ut under fem år.

Mer information om detta finns i SPV:s broschyrer "Efterlevandeförmåner". och "Statens tjänstegrupplivförsäkring".

5. Resor

Alla anställda vid Högskolan är enligt lag försäkrade vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor via Statens tjänstereseförsäkring

Sverige har f n avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder inom EU samt med Algeriet,

Australien och Québec. Den som ska resa till ett icke-konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort

(Swedish State Business Travel Insurance Certificate), som erhålls från personalavdelningen. Vid resa till ett land inom

EU eller till ett annat konventionsland medtages det Europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan, som visar att han/hon tillhör denna.

6. Olycksfall

Olycksfall under kurs eller utbildning som betalas av arbetsgivaren eller under tjänsteresa räknas i princip som olycksfall under arbetet (se ovan Arbetsskador).

7. Utlandstjänstgöring

URA-försäkring tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringskydd vid utlandsstationering.

Kompletterande egendomsförsäkring är en kompletterande försäkring till URA-försäkring eller annnan försäkring hos Kammarkollegiet.

Enskild försäkring gäller för anställda, som ej tillhör den svenska försäkringskassan.

Kontakta personalavdelningen för mer information.

Till sidans topp

Redigera
Share Dela