Hyrbil utomlands

Kammarkollegiet har fått många frågor om hur tjänste- reseförsäkringen förhåller sig till de extra försäkringar man erbjuds att teckna i samband med att man hyr bil utomlands. Ofta gäller frågorna förhållandena i USA. Inte sällan är kostnaderna för de extra försäkringarna ganska stora, ibland mer än den rena hyreskostnaden.

Kammarkollegiet har gjort en sammanställning av tjänstereseförsäkringens skydd i detta avseende, som kan visas upp i samband med att man hyr en bil eller kör en hyrd bil. Sammanställningen är utformad som en blankett för ett försäkringsbevis. Blanketten finns på personalavdelningen och utfärdas för enskilda resenärer som skall hyra bil utomlands. Villkoren finns under kapitel Tjänstereseförsäkring - villkor, punkt 2.9 Ansvarsskydd.

De extra försäkringar man erbjuds när man hyr en bil utomlands består generellt sett av tre delar, vilka hos olika biluthyrningsföretag har olika beteckningar:

  • Utökad trafikansvarsförsäkring, utöver den minimala obligatoriska försäkringen. Ofta ingår orden Liability och Third Party i beteckningen.
  • Försäkring för förare och passagerare avseende egna sjukvårdskostnader och resgods. Ofta ingår orden Personal Accident och Personal Effects i beteckningen.
  • Självriskreducering. Avser hyresmannens ansvar mot biluthyraren för skador på själva hyrbilen. Den kan betecknas Loss Damage Wavier, Collision Damage Wavier el. dyl.

Kammarkollegiet tar inte på sig det ansvar det skulle innebära att informera om eller värdera olika hyrbilsföretags försäkringserbjudanden. Det ankommer inte heller på Kammarkollegiet att lämna rekommendationer för vilken policy Högskolan skall tillämpa i detta avseende. Kammarkollegiet själv däremot nämner, att man inte vid egna tjänsteresor tecknar försäkringar av typerna 1 och 2 ovan, eftersom de menar att tjänstereseförsäkringen här väl täcker behovet. Däremot överväger man alltid att teckna självriskreducering enligt punkt 3 ovan, i den mån det inte ingår i dygnshyran eller täcks av någon annan försäkring, tex en försäkring knuten till resenärens kreditkort, eftersom tjänstereseförsäkringen inte omfattar risken för skador på själva hyrbilen.

Tjänstereseförsäkringen gäller även under avbrott i utrikes tjänsteresa för semester eller tjänstledighet, förutsatt att avbrottet inte är längre än den tiden i övrigt för tjänsteresan inklusive förrättningen. Om man under ett sådant avbrott hyr en bil, gör man ju det som privatperson. Behovet av självriskreducering får då bedömas mot bakgrund av detta förhållande.

För mer information se http://www.kammarkollegiet.se/.

Redigera
Share Dela