Ledighet med lön

Inget löneavdrag vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök (9 kap 1 § Alfa)

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök med mera i följande fall:

A) Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning.

B) Vid akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare. 

Annan ledighet utan löneavdrag (9 kap 2 § Alfa)

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, har arbetstagaren rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan. Ledighet under en del av en dag räknas som en hel dag.

Skäl: Allvarligare sjukdomsfall och dödsfall inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen.

Tid: Den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalender år.

Förklaring: Med din egen familj eller närmaste släktkrets avses i dessa fall din make/maka, föräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn och syskon. Person med vilken du sammanbott under äktenskapsliknande förhållande under minst ett år betraktas som din make/maka. Av detta följer att den personens föräldrar betraktas som dina svärföräldrar.

Skäl: Begravning, bouppteckning och arvsskifte inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen.

Förklaring: Med din egen familj eller närmaste släktkrets avses i dessa fall din make/maka föräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar , svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Person med vilken du sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden under minst ett år betraktas som din maka/make. Av detta följer att den personens föräldrar betraktas som dina svärföräldrar.

B

Skäl: Flyttning om flyttersättning lämnas

Tid: Högst tre arbetsdagar

Förklaring:

C

Skäl: Flyttning i annat fall

Tid: En arbetsdag

Förklaring:

D

Skäl: Fackligt förtroendemannauppdrag

Tid: Högst tio arbetsdagar per kalenderår

Förklaring:

E

Skäl: Examen och tentamen

Tid: Högst fem arbetsdagar per kalenderår

Förklaring:

Redigera
Share Dela