Pension

BTH har fr.o.m 2011-02-01 anslutit sig till tjänsten utökad pensionsadministration. Statens pensionsverk (SPV) åtar sig därmed att sköta administrationen åt BTH med att:

  •  besvara frågor som rör tjänstepensions- och grupplivförmåner från BTH anställda och chefer.
  • bevaka pensionsavgångar åt BTH.
  • kontakta den anställde i god tid före pensionsavgången, skicka pensionsprognos och tjänstematrikel samt administrera ansökan om ålderspension.
  • uppdatera pensionsgrundande anställningsuppgifter för nyanställd personal.
  • stödja BTH att hålla hög kvalitet i den pensionsgrundande lönerapporteringen till SPV.

Hur påverkas din pension vid tjänstledighet

Tjänstledig på deltid

Tjänstledig heltid

Inför din ålderspension 

SPV bevakar alla pensionsavgångar inom BTH. Om du vill tidigare eller senarelägga din ordinarie pensionsavgång, vill vi att du meddelar oss via telefon eller e-post.  

SPV tar kontakt med dig i god tid före pensionsavgång och skickar en personlig 

pensionsprognos, din tjänstematikel, samt hanterar hela ansökningsprocessen.            

Praktisk väg ledning

Om du önskar kan du få praktisk Vägledning inför pensioneringen av SPV:S Pensionsspecialister.

Kontaktuppgifter

SPV

Kundservice                        060-18 76 00

E-post:                                bth@spv.se

BTH

Kontaktperson Marika Ottosson 0455-38 50 81

E-post:                          marika.ottosson@bth.se

Läs om din tjänstepension i PA 03

 http://www.spv.se/Privatperson/Tjanstepension-PA03/

En beskrivning av tjänstepensionsavtalet PA 03.

Läs om din tjänstepension i PA-91

http://www.spv.se/NR/rdonlyres/11D63220-B156-4BF4-9F0E-73A5CA3D4D47/0/Broschyr_2504_pa91_webb_10.pdf

En broschyr om tjänstepensionsavtalet PA-91.

Planera din pension

Saker att tänka på när du planerar din pension.

http://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/

Min Pension

www.minpension.se

Information om den totala pensionen med allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Här kan du göra en prognos anpassad efter dina förutsättningar.

 

Pensionsavtal för statligt anställda

2003-01-01 fick staten ett nytt statligt pensionsavtal-PA-03. Alla arbetstagare med anställning om minst 20% tjänstgöring och som fyllt 18 år omfattas av avtalet.

Anställda som är födda 1942 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet PA-91.

Följande information gäller båda avtalen om inget annat anges. Läs gärna vidare om respektive avtal vad som gäller för Dig.

Pensionsavtal PA-91 eller pensionsavtal PA-03

Pensionsåldern är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före den då arbetstagaren uppnår denna ålder. Vissa övergångsbestämmelser gäller för dem som i det tidigare pensionsavtalet hade lägre pensionsålder.

 

Angående rätten att arbeta till 67 års ålder

Från och med 2003 har även statliga arbetstagare enligt lagen om anställningsskydd (LAS) rätt men inte skyldighet att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder.

Grundregeln är att pensionsunderlaget beräknas med utgångspunkt från den pensionsgrundade lönen för de fem (gäller PA-91) sex (gäller PA-03) kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel pension erfodras att den pensionsgrundande tjänstetiden är minst 30 år.

 

Sjukpension

Den 1 januari 2003 ändras lagstifningen om förtidspension och sjukbidrag som ingår i den nya allmäna pensionen. Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna kommer därför att diskutera hur sjukpensionen i PA-03 kommer att se ut.

 

Fribrev

När en anställd slutar sin anställning före pensionsåldern har den anställde rätt till ett s.k fribrev. Fribevet är lika med den intjänade pensionen och värdesäkras genom att det knyts till prisbasbeloppet.

För mer information se PA-03 (kapitel 7 § 31).

 

Förtida uttag

Om arbetstagaren avgår före pensionsåldern kan ålderspension tas ut som förtida uttag mot att pensionen minskas för varje förtida månad. Avgången kan ske tidigast från 60 år (gäller PA-91) 61 år (gäller PA-03).

 

Efterlevandepension

Efterlevandepension utges till efterlevande make/maka eller registrerad partner som stadigvarande sammanbor med arbetstagaren vid dennes död, arvsberättigat barn under 20 år, sambo, som tidigare varit gift med eller har, har haft eller väntar barn med arbetstagaren. Med sambo avses den som, utan att vara gift med denne, stadigvarande sammanbor med arbetstagaren vid dennes död.

För mer information se PA-03 (kapitel 6).

 

Kåpan tjänste

Kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) är en premiebestämd förmån. Det innebär att pensionsnivån inte är fastställd i förväg utan bestäms av storleken på premien och avkastningen den ger. Arbetsgivaren betalar premien till Kåpan Tjänste. Storleken på premien baseras på den lön man har som anställd. Du tillgodoräknas premier mellan 28 och 65 års ålder.

 

Kåpan plus

Kåpan Plus är en privat pensionsförsäkring för statligt anställda. Det lägsta valbara pensionsbeloppet är 200 kr/månad. Premien betalas in via autogiro. För mer information gå in på SPV för att hämta blankett.

Eftersom det är möjligt att göra egna insättningar/inbetalningar kan arbetstagaren själv påverka storleken på sin kompletterande ålderspension.

Till sidans topp

Redigera
Share Dela