Resor och traktamenten

Vid tjänsteresa betalar arbetsgivaren resekostnadsersättning motsvarande gjorda utlägg för resa på det sätt som har bestämts när resan beordrades.

Ersättning för logikostnader betalas för utgifter för hotellrum i den utsträckning myndigheten finner kostnaden skälig.

Om en resenär delar hotellrum med någon person som inte har rätt till ersättning för logikostnader, ska kostnaden för resenären anses utgöra 75 procent av priset för ett dubbelrum (skatteverkets svar på hotellkostnader för medresenär).

Den som inte har haft några utgifter för eller inte styrker logikostnader på ett sådant sätt som myndigheten bestämmer får ersättning enligt nattraktamente.

Reseräkning

Inrikes resor och utlägg registeras i Agresso-portalen. Vid utrikesresa finns blankett under "Blanketter för anställda".Reseräkning skall snarast, och senast tre månader efter det att resan eller förrättningen har avslutas, lämnas in noggrant ifylld till ekonomiavdelningen. Ersättningen utbetalas i samband med lönen.

Till blanketter

Bilersättning

Resekostnadsersättning utgår enligt följande:

Vid tjänsteresa där egen bil är det billigaste och lämpligaste färdsättet utgår ersättning med 32 kr/mil (varav 18.50 kronor är skattefritt belopp).

Inrikestraktamente med särskilt lönetillägg

Flerdygnsförrättning

Vid förrättning med övernattning inom riket och minst 50 kilometer från tjänstgöringsorten eller bostaden utgår för:

Hel dag

(avresa före kl. 12.00 eller hemkomst efter kl. 19.00) det skattefria schablonbeloppet som fastställts av Riksskatteverket (220 kr) samt ett lika stort lönetillägg.

Halv dag

(avresa efter kl. 12.00 eller hemkomst före kl. 19.00) det skattefria schablonbelopp som fastställts av Riksskatteverket (110 kr) samt ett lika stort lönetillägg.

Hel dag fr o m 16-90 förrättningsdagen

Det skattefria schablonbelopp som fastställts av Riksskatteverket (220 kr) samt ett lönetillägg på ett belopp som motsvarar halva det skattefria schablonbeloppet (110 kr).

Hel dag fr o m 91 förrättningsdagen

Det skattefria reducerade schablonbelopp som fastställts av Rikskatteverket (154 kr) samt ett lika stort lönetillägg. 

Nattraktamente

Nattraktamente utgår då tjänstemannen själv svarar för logikostnaden med ett skattefritt schablonbelopp som fastställts av Riksskatteverket (110 kr), samt ett lönetillägg på ett belopp som motsvarar tre gånger det skattefria schablonbeloppet för natt (315 kr).  

Utlandstraktamente

Traktamente vid utrikes förrättning betalas med belopp som motsvarar Riksskatteverkets normalbelopp samt enligt avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands (2005:5).

Måltidsavdrag

Om fri kost erhålls under förrättning skall traktamentet reduceras enligt Riksskatteverkets rekommendationer. Måltidsavdragen är följande: för frukost 15%, lunch 35 %, middag 35 %. Avdraget görs endast på den skattefria delen.

För dag då arbetstagaren erhåller samtliga måltider och logi utgår vare sig skattefritt traktamente eller lönetillägg på svenskt traktamente, för utlänskt traktamente behålls 15 %.

 Om arbetsgivaren tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde. Det saknar i princip betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen eller vid tjänsteresa eller konferens.

Fri kost är skattepliktig även om den anställde får den utomlands.
 
Kostförmån värderas enligt schablon.
 
Om den anställde betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, räknas detta av från förmånsvärdet.

När arbetsgivare subventionerar den anställdes måltid och den anställde genom detta betalar ett lägre pris för måltiden, beskattas den anställde för skillnaden mellan det pris som den anställde betalat för måltiden och schablonvärdet.

RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET

Alla resor som betalas för person som anlitas för tillfälliga uppdrag vid BTH är skattepliktiga. Observera att skatteverkets tidigare tolkning om enstaka tillfällen inte gäller längre. Vi har inhämtat information från skatteverket och gjort en sammanfattning nedan under skattepliktiga förmåner.

Skattepliktiga förmåner

Personer som ger föreläsningar vid BTH räknas som arbetstagare. Eftersom lärarna, föredragshållarna och opponenterna arbetar inom den vanliga verksamhetsorten (= orten där uppdraget utförs) kan avdrag för ökade levnadskostnader inte medges och arbetsgivaren kan inte betala ut skattefritt traktamente. Om ni betalar ut traktamente ska det beskattas som vanlig lön och logikostnaden ska beskattas som en skattepliktig förmån.

Traktamentet blir skattepliktigt och avgörande för bedömningen är att huvuddelen av arbetet utförs på plats i Karlskrona eller Karlshamn.

När det gäller arvoden till externa ledamöter (sakkunnig etc) som deltar i något enstaka möte, är villkoren närmast jämförbara med de som gäller för föreläsare m fl, där någon av BTH:s verksamhetsorter blir tjänsteställe. Ersättningar som betalas ut som traktamente ska då behandlas som lön och blir skattepliktiga.

Enligt rättspraxis anses bostaden som tjänsteställe för riksdagsledamöter och styrelseledamöter. För styrelseledamöter kan visserligen hävdas att en ordinarie sammanträdeslokal är en anvisad arbetslokal. Ett styrelseuppdrag innebär emellertid en mångfald andra uppgifter än deltagande i styrelsesammanträden. Under förutsättning att styrelseledamoten inte är bosatt inom 50 km från verksamhetsorten kan skattefritt traktamente utbetalas.

Ovan nämnda personer har ej rätt till resor mellan bostaden och undervisningsstället. Dessa är inte tjänsteresor, utan resor till och från arbetet. För resor mellan bostaden och arbetet har de rätt att göra avdrag i deklarationen. Ersättning för resor räknas som skattepliktig ersättning. Om BTH vill kompensera personen för resekostnaden ska detta ske i form av ett skattepliktigt belopp tillsammans med arvodet. Ersättning ska då beräknas efter biligast lämpliga färdmedel.

 

Redigera
Share Dela