Semester

För semesterplaneringen på institutionerna svarar sektionscheferna och i övrigt sker semesterplaneringen avdelningsvis. Semester ansöks via Agressoportalen för teknisk/administrativ personal.

Semester och annan ledighet

Du har som regel rätt till betald semester under det första anställningsåret.

Om Du har anställning från årets början har du rätt till det antal betalda semesterdagar som anges i följande sammanställning (årssemester).

Årssemester

Semesterdagar till och med det år du fyller 29 år:

Antal dagar: 28 dagar

Semesterdagar från och med det år du fyller 30 år:

Antal dagar: 31 dagar

Semesterdagar från och med det år du fyller 40 år:

Antal dagar: 35 dagar

Ej full årssemester (5 kap. 4 § Alfa)

Bestämmelsen om att semestern skall minskas för den som varit anställd endast under en del av kalenderåret innebär att antalet anställningsdagar under året skall divideras med 365 (vid skottår 366) och multipliceras med årssemestern enligt 5 kap. 3 §. Om det vid beräkningen uppkommer brutet tal används tre decimaler och avrundning sker till närmaste högre hela dagantal.

Uttag av semesterdagar per år 

Under kalenderåret måste arbetstagaren ta ut 20 semesterdagar, dagar därutöver får sparas till senare år. Arbetstagaren får dock ej ha mer än 35 dagar sparade. Årets semester måste förbrukas innan de sparade dagarna utnyttjas.

Som semesterdagar räknas inte under semesterperioden infallande lördagar och söndagar. Med söndag likställs helgdag samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om du varit anställd endast under en del av kalenderåret skall semestern minskas så att den svarar mot det antal dagar under året som du varit anställd. Om du varit frånvarande utan lön skall semestern för kalenderåret beräknas som om du inte hade varit anställd under frånvarotiden. Vid beräkning enligt ovan skall ett brutet tal avrundas till närmast högre hela dagantal. Uppgår den beräknade semestern till kortare tid än en halv dag har du inte rätt till semester.

Följande obetalda frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande:

- Offentligt uppdrag- gäller inte uppdrag som ledamot av riksdagen eller kommunalt förtroendemannauppdrag på heltid med rätt till sådan ledighet med bibehållet arvode som motsvarar semester.

- Centralt fackligt förtroendemannauppdrag

- Föräldraledighet- för dag då föräldrapenning utbetalas eller då arbetstagaren tar ut föräldrapenning över lägstanivån.

Semesterlönen utgörs av den för arbetstagaren aktuella fasta lön som gäller under semestern plus semestertillägg.

Föräldraledighet med föräldrapenning på lägstanivån är fr o m 2011-01-01 inte längre semesterlönegrundande.

Nyheter i Semesterlagen

Arbetstagare med tidsbegränsad anställning

I 5 § SemL regleras semesterns förläggning vid kortare anställningar. I fortsättningen ska rätten till semesterledighet gälla även för korttidsanställda. Lagens bestämmelser om att semesterersättning kan ingå i lönen har därför tagits bort. Om anställningen är kortare än tre månader kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att någon semester inte behöver läggas ut. Semesterersättning ska dock alltid betalas.

Ändringar på grund av RALS och ALFA, AVA resp ALFA-T och AVA-T från och med 1 januari 2011

Föräldraledighet med föräldrapenning på lägstanivån

Föräldraledighet med föräldrapenning på lägstanivån är inte längre semesterlönegrundande.

Olika semestertillägg i de olika avtalen

I avtalen med Saco-S höjs semestertillägget från och med den 1 januari 2011 med 0,05 %. Semestertillägget för Saco-S-medlemmar är nu enligt ALFA-T 0,49 % och enligt AVA-T 0,70 % av den vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen för varje betald semesterdag.

Enligt ALFA- och AVA-avtalen med OFR och SEKO är semestertillägget oförändrat 0,44 % respektive 0,65 % av den vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen för varje betald semesterdag.

Sparade semesterdagar

Från och med den 1 januari 2011 sänks det maximala antalet semesterdagar som kan sparas till 35 dagar. Enligt övergångsbestämmelser kan en arbetstagare som den 31 december 2010 har fler än 35 sparade dagar ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att hon eller han inte har fler än 35 sparade dagar den 31 december 2015.

Tillfällig övergångsbestämmelse rörande sparad semester

Med anledning av att tiden för att lokalt ta hand om ovanstående förändring i form av ledighet är begränsad, är centrala parter överens om en tillfällig övergångsbestämmelse enligt följande.

För de medarbetare som genom årets outtagna semesterdagar tillsammans med tidigare sparade semesterdagar befaras komma över 35 eller att öka antalet semesterdagar över 35 dagar gäller följande:

  • Medarbetaren ska i första hand erbjudas att fram till och med 31 december ta ut de semesterdagar som kan komma att överstiga 35 sparade dagar.

  • Om medarbetaren tackar nej utges ogulden semesterlön för de dagar som den 1 januari 2011 överstiger 35.

  • Om arbetsgivaren av verksamhetsskäl inte beviljar sökt semester eller kan erbjuda semesteruttag så får medarbetaren ta med outtagna semesterdagar även om det innebär att antalet sparade semesterdagar hamnar mellan 36 – 40 dagar den 1 januari 2011.

  • Därefter gäller avtalets huvudregel enligt ovan.

Semesterlönegaranti

Semesterlönegarantin höjs till 1 195 kr per uttagen och betald semesterdag vid heltidsarbete. Även sparade semesterdagar från och med 1999 omfattas av semesterlönegarantin. För deltidsarbete gäller det lägre belopp som svarar mot tjänstgöringens omfattning.

Redigera
Share Dela