Sjukfrånvaro och sjukvårdsförmåner

Anställda omfattas av såväl lagar som kollektivavtal. Enligt lag om sjuklön utgår sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna under en sjukperiod (inkl karensdag), därefter utgår sjukpenning från försäkringskassan. Sjuklönelagen omfattar samtliga tillsvidare anställda samt arbetstagare med tidsbegränsad anställning om minst en månad.

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller fr o m första anställningsdagen. Även den som anställs för kortare tid än en månad har rätt till sjuklön förutsatt att sammanlagt 14 dagars anställning kan tillgodoräknas under månaden.

För arbetstagare som är anställda vid Högskolan gäller även ALFA -avtalet. Avtalet innehåller bl a bestämmelser om sjukavdrag vid sjukdom.

Sjukanmälan

När Du blir sjuk anmäler Du detta snarast till Din institution/ enhet.

Vid mer än 7 dagars frånvaro i följd krävs läkarintyg. Behåll originalet och skicka kopian till personalavdelningen. Originalet behåller Du för att lämna till försäkringskassan om Din sjukskrivning ev skulle överstiga 14 dagar. Efter 14 dagars sjukdom skickar arbetsgivaren anmälan till försäkringskassan.

Är Du sjuk längre än 14 dagar får Du fr o m den 15:e dagen sjukpenning utbetald från försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att rapportera till försäkringskassan om förlängd sjukskrivning för den anställde. Det är därför viktigt att Du som anställd snarast rapporterar in en sådan förlängning av Din sjukskrivning så att Din ersättning från försäkringskassan utbetalas utan dröjsmål.

Friskanmälan

Vid återgång till arbetet efter sjukdom fyller Du i blanketten. "Sjukförsäkran", som Du finner under for personal, personalavdelningen, blanketter för anställda. Sänd blanketten till Högskolans personalavdelning. Detta gäller lärare, administrativ personal tidredovisar SJUK i agressoportalen.

 

Sjuklön

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna av varje sjukdomsperiod.

Dag 1.** 0 % av lönen = karensdagen

Dag 2-14. 80 % av lönen

Därefter kommer huvuddelen av ersättningen från försäkringskassan, som i sina beräkningar utgår från den inkomstuppgift Du lämnat till försäkringskassan. För arbetsgivaren återstår att betala sjuklön efter skärkilda regler enligt Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA).

** Dag 1, dvs anmälningsdagen (karensdagen), måste alltid vara en arbetsdag. Går Du hem under en arbetsdag p.g.a. sjukdom får Du avdrag för den del av dagen Du är borta, dock rundat till 0.25, 0.50 eller 0.75 procent. Om Du insjuknar igen inom fem kalenderdagar efter en sjukdomsperiod ansluter nya perioden direkt till den föregående.

Under en tolvmånadersperiod kan man få högst 10 karensdagar.

Det är inte möjligt att byta ut karensdagen mot semester (eller kompensationsledigt) eftersom semesterledighet är avsedd för vila och rekreation.

Sjukvårdsersättning

Kostnader för läkemedel som är receptbelagda ersätts för den del som omfattas av högkostnadsskyddet. En förutsättning för att kostnader för läkemedel skall ersättas är att giltigt läkemedels- kvitto visas upp. Kvittot får inte vara äldre än ett år och skall lämnas för utbetalning senast i samband med löneutbetalningen i januari i året efter. Det åligger arbetstagaren att styrka sina kostnader.

Sjukhusvård ersätts av Högskolan med högst 70 kr/för varje vårddag.

Rehabilitering

Det är arbetsgivaren som i första hand ansvarar för att arbetstagarens rehabilteringsbehov klarläggs. Det sker i regel genom en rehabiliteringsutredning.

Rehabiliteringsåtgärderna skall planeras i samråd med arbetstagaren och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att arbetstagaren själv medverkar på ett aktivt sätt. Åtgärderna som kan komma ifråga kan vara av medicinsk, psykologisk, social- och /eller arbetslivsinriktad art. Högskolans företagshälsovård har kompetens inom alla dessa områden.

För att klarlägga behovet av rehabilitering skall arbetsgivaren, om det inte framstår som obehövligt, påbörja en rehabiliteringsutredning:

  • När arbetstagaren p g a sjukdom varit helt eller delvis frånvarande från arbetet längre tid än fyra veckor i följd.
  • Vid upprepad korttidsfrånvaro p g a sjukdom
  • När arbetstagaren begär det

Försäkringskassan skall med utgångspunkt av vad som framkommit i rehabiliteringsutredningen upprätta en rehabiliteringsplan när en rehabiliteringsåtgärd är aktuell. Frågor om rehabilitering ställs till respektive sektion/enhets kontaktperson på personalavdelningen.

Mer information kan du få genom att läsa om rehabilitering i vår arbetsmiljöhandbok.

Semesterlöneberäkning vid långtidssjukskrivning

SemL 17 § reglerar bestämmelser om semesterlönegrundande sjukfrånvaro. Både hel och partiell sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i max 180 dagar per år.

  • En arbetstagare som är helt sjukskriven tjänar in betald semester under 180 sjukdagar och fortsatt sjukfrånvaro ger inte rätt till betald semester.

  • En arbetstagare som är partiellt sjukskriven tjänar också in full betald semester under 180 sjukdagar. Fortsatt sjukfrånvaro ger inte rätt till semesterlön, men eftersom arbetstagaren arbetar till en del, tjänar han/hon givetvis in betald semester för den delen.

Exempel:
En arbetstagare som är 45 år är sjukskriven på halvtid hela 2011 (= ett helt intjänandeår). Han får fullt antal semesterdagar men semesterlönen beräknas på heltidslönen för de första 18 semesterdagarna och på halvtidslönen för resterande 17 dagar.

180 x 35 = 17,260 = 18 dagar med semesterlön på heltid
365
Resterande semesterdagar, 35 – 18 = 17, får han halvtidslön.

När sjukfrånvaron varat i ett helt intjänandeår (= kalenderår, från 1 januari till 31 december) utan längre avbrott i sjukfrånvaron än 14 dagar, är fortsatt hel eller partiell sjukfrånvaro inte längre semesterlönegrundande.

Övergångsbestämmelser
De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången på frånvaroperioder som påbörjas efter ikraftträdandet. När det gäller den som vid lagens ikraftträdande på deltid är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, tillämpas dock de nya bestämmelserna redan från ikraftträdandet.

  • En arbetstagare som har varit sjuk ett helt intjänandeår räknat från och med 2011-01-01, tjänar inte in någon mer semesterlön vid fortsatt sjukfrånvaro.

  • För arbetstagare som är frånvarande på grund av sjukdom från ett tidigare datum, gäller tidigare bestämmelser om semesterlönegrundande sjukfrånvaro.

  • En arbetstagare som var partiellt sjukskriven hela intjänandeåret 2010, tjänar därefter endast in semesterlön för den ”friska delen” (jfr hantering av semester för arbetstagare med partiell sjukersättning).

Exempel:
Om arbetstagaren i exemplet ovan är fortsatt halvtidssjuk under 2012, kommer hela semesterlönen att beräknas på halvtidslönen.

Sparade semesterdagar

Om arbetstagaren blir frisk och det återstår outtagna semesterdagar som tjänats in under sjukfrånvaron, beräknas semesterlönen för dessa dagar på den aktuella lönen och den aktuella omfattningen vid semestertillfället. Någon särskild ”sparbank” för semesterdagar som tjänas in under partiell sjukfrånvaro behövs alltså inte.

Till sidans topp

Redigera
Share Dela