Tidsbegränsade anställningar

Sektioner/enheter får överenskomma om anställning av tillfällig natur på arvodesbasis upp till totalt två basbelopp (för 2010 2 x 42 400kr=84 800 kr) per person under ett kalenderår.

Skriftlig överenskommelse rekommenderas och skall innehålla uppgifter enligt bilaga 1.

Lön fastställs av sektion/enhet i intervall som förhandlas centralt med de fackliga organisationerna, se bilaga 3.

Avstämning mot personalavdelning skall ske om:

 • Omfattningen kommer att överstiga ett basbelopp under kalenderåret
 • Lönen skall sättas utanför angivna intervall
 • Man tänker anlita en person som anlitats föregående kalenderår (undantag lärare som anlitas för speciella moment i utbildningen och som skrivit under en överenskommelse om tillfälligt undervisningsåtagande).

Ovanstående är beslutat genom förvaltningsbeslut f080/2000, 2000-03-27

 

Rekommendation

Vid arvodesanställningar får den enskilde ej tillgodoräkna sig fullständiga pensionsförmåner samt löneförmåner enligt ALFA. Därför rekommenderas i första hand tidsbegränsade anställningar jml Högskoleförordningen, Lagen om anställningsskydd eller Anställningsförordningen. Kontakta personalavdelningen för närmare information.

Vid anställning av tex skrivvakter och biblioteksvakter vilka anställs för enstaka kortvariga perioder ska en anställningsbekräftelse upprättas, se bilaga 2.

 

Bilaga 1

Vid arvodesanställningar skall följande uppgifter finnas med i överenskommelsen (avtalet)

  

Personalia:

Namn

Personnummer

Adress

Telefon arbete bostad

 

Arbetsuppgifter och åtaganden (ev som bilaga)

 • kurs
 • ämne
 • föreläsningar
 • tentamenskonstruktion
 • tentamensrättning
 • omtentamina
 • etc.

Totalt överenskommen arbetstid i form av

 • föreläsningstimmar
 • klocktimmar

Totalt arvode för uppdraget (lön inklusive semesterersättning).

OBS! Reseersättning räknas som löneförmån. Om den skall utgå, skall det framgå av överenskommelsen.

Arvodet utbetalas efter genomfört uppdrag och efter undertecknad arvodesräkning.

Överenskommelsen upprättas i två originalexemplar, av vilka parterna tar var sitt.

Papperskopia eller elektronisk kopia till personalsekreteraren.

 

Bilaga 2

Blanketter

Avtal mellan BTH och företag

Avtal om tillfällig undervisningsåtagande mellan BTH och person/företag

Överenskommelse om tillfällig anställning av teknisk/administrativ personal

  

Bilaga 3

Utdrag ur alfa-bth, lokalt kollektivavtal, 2003-03-18

4 kap. Arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden för timlärare (tillfälligt anställda lärare, arvodister)

31 §

Arvoden för timlärare (tillfälligt anställda lärare, "arvodister")

Ersättning till timlärare skall utgå enligt nedanstående:

Kategori:

Undervisning på forskarutbildningsnivå

Beloppsgränser:

Högst 510:-/klocktimme 1,00% x IBB

Lägst 380:-/klocktimme 0,75% x IBB

Kategori: Undervisning på avancerad nivå

Beloppsgränser:

Högst 380:-/klocktimme 0,75% x IBB

Lägst 310:-/klocktimme 0,60% x IBB

 

Kategori: Undervisning på grundläggande nivå

Beloppsgränser:

Högst 310:-/klocktimme 0,60% x IBB

Lägst 230:-/klocktimme 0,45% x IBB

 

Kategori: Assistentundervisning, övningar, laborationer, biblioteksvakter, och övriga assistenter

Beloppsgränser:

Högst 150:-/klocktimme 0,30% x IBB

Lägst 130:-/klocktimme 0,25% x IBB

Ovanstående belopp avser riktlinjer för arvodering av timlärare för undervisning på ovanstående nivåer och motsvarande.

I beloppen ingår semesterlön och semesterersättning enligt semesterlagstiftningen. Innan överenskommelse om ersättningar som överstiger ovanstående belopp görs, skall kontakt tas med personalchefen.

Beräkningsmetod

Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan

Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

32 §

Ersättning till skrivvakter

Ersättning till Högskolans skrivvakter skall utgå med:

•130 kr/timme (0,25 % x IBB) måndag - fredag

•180 kr/timme (0,35 % x IBB) lördag och söndag.

Ersättningen inbegriper semesterersättning enligt semesterlagen.

Beräkningsmetod

Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan

Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

33 §

Ersättning till provledare och assistenter vid Högskoleprov

Ersättning till provledare och assistenter vid högskoleprov och utbildning inför högskoleprovet skall utgå med timarvode enligt nedanstående uppställning.

Provledare 230 kr/tim (0,45 % x IBB)

Assistenter 180 kr/tim (0,35 % x IBB)

 Semesterersättning ingår timarvodet. Ersättningen till anställda vid högskolan kan ej bytas mot kompensationsledighet.

Beräkningsmetod

Ovanstående beräkning av beloppsgränser för timlönen är knuten till av Regeringen fastställt inkomstbasbelopp (IBB) och fastställs enligt följande:

Timlön = (IBB) x procentsats enligt ovan

Timlönen avrundas till närmast tiotal kronor

Beloppen räknas automatiskt upp vid varje förändring av IBB, vanligtvis vid årsskiftet.

Redigera
Share Dela