Trygghetsavtal

Trygghetsavtal i korthet

De statsanställdas trygghetsavtal kompletterar lagen om anställningsskydd. Avtalet är slutet mellan Arbetsgivarverket (AgV), SACO, OFR (fd TCO-OF) och SEKO. Trygghetsstiftelsens verksamhet har sin grund i avtalet.

 

Tillämpningsområde m.m.

Avtalet gäller arbetstagare vilkas anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket eller den myndighet som verket bestämmer och någon av parterna på arbetstagarsidan i detta avtal.

Avtalet gäller för en arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist samt för en arbetstagare som i samband med en omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten och som därför själv säger upp sig.

Med viss angivna undantag och begränsingar för en arbetstagare vars tidsbegränsade anställning inte förnyas på grund av arbetsbrist.

 

Förlängd uppsägningstid - rätt till ledighet

Målet är att den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist inte ska bli arbetslös. Trygghetsavtalet ger den uppsagde rätt till längre uppsägningstid än vad som annars gäller enligt lag eller kollektivavtal, som mest dubbel uppsägningstid samt betald ledighet under uppsägningstiden för att delta i aktiviteter som kan leda till nytt arbete.

 

Uppsägningstidens längd

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist förlängs den uppsägningstid som gäller enligt LAS eller enligt kollektivavtal med

  • 1 månad för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst 1 års anställning,
  • 2 månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst 2 års anställning,
  • 3 månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst 3 års anställning.
  • För arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst fyra års anställning fördubblas den uppsägningstid som gäller enligt LAS eller enligt kollektivavtal.

Vid beräkning av anställningstid enligt ovan används samma beräkningsgrund som vid fastställandet av turordningen för uppsägningen.

 

Avtalsförmåner

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till avgångsersättning när arbetstagaren uppbär ersättning från arbetslöshetskassa (a-kassa).

Ersättningen betalas ut under lika lång tid som ersättningen från a-kassa.

Trygghetsstiftelsen beräknar och fattar beslut om utbetalning av avgångsersättning.

Den som får ett nytt fast arbete med en lägre lön får inkomsttrygghetstillägg under högst fyra år. Inkomsttrygghetstillägget kompenserar hela löneskillnaden, dock högst 30% av den gamla lönen, under de första två åren. Inkomsttrygghetstillägget är hälften så stort under år 3 och 4. Detta förutsätter att inkomsten i den nya anställningen inte har förändrats under respektive år.

Den som blivit uppsagd och vid avgången fyllt 60 år har rätt till pension, s k pensionsersättning. I vissa fall kan även den som inte fyllt 60 år få särskild pensionsersättning. Statens Pensionsverk, SPV, beräknar och betalar ut pensionen.

Redigera
Share Dela