Trygghetsmedel

Åtgärdsprogram för avsatta trygghetsmedel

Blekinge Tekniska Högskola har 2001-12-01 tecknat ramöverenskommelse med OFR och SACO m a a ändrad avgift till Trygghetsstiftelsen.

Enligt Bilaga 3 i RALS 2001 skall 0,3 % av BTHs lönesumma sättas av för kompetens- och kompetensväxlingsåtgärder. Det långsiktiga syftet med åtgärderna skall vara ett aktivt omställningsarbete. Arbetsgruppen har efter inventering av möjliga åtgärder och diskussioner kommit fram till följande förslag till åtgärder

Allmänt

A. Föreslagna åtgärder skall rikta sig till all personal.

B. Kostnader för beviljade åtgärder skall täckas av trygghetsmedel.

C. Ansökan med genomförande- och kostnadsplan lämnas löpande.

D. Den sektion/enhet som tilldelas trygghetsmedel skall tillse att det finns utrymme att vara ledig för studier exempelvis genom att anställa vikarie för lediggjord personal.

E. Trygghetsmedel ska omfatta det som arbetsgivaren normalt inte ersätter.

 

1. överföring av kompetens/erfarenhet

1.1 mentorskap

För alla personalkategorier föreslås mentorskap för överförande av kunskap. Kunskapsöverföring och rutinbeskrivningar är moment som ständigt efterfrågas. Med mentorskap får man en smidigare infasning av nyanställda och när det gäller befintlig personal en naturlig back up-funktion. Mentorskapet kan vara både internt eller externt.

1.2 ensamlärare

Med ensamlärare menar arbetsgruppen lärare med eget kompetensområde/ ämnesområde.

För att underlätta för ensamlärare föreslås möjlighet att knyta en extern person till BTH som fungerar som back up-funktion och som ges möjlighet att delta i institutionens arbete och följa upp ämnet.

En extern person kan också fungera som mentor för ensamlärare.

2. kompetensutveckling och allmän kompetenshöjning av icke högskoleutbildad personal

2.1 högskoleexamen

BTHs mål är att alla anställda vid BTH skall ha en högskoleexamen.

Arbetsgruppen föreslår därför att personal som inte har en högskoleexamen skall lämna en anmälan till sektionschef/enhetschef. Den anställde och dess närmaste chef skall gemensamt upprätta en plan för genomförandet av utbildningen. Prefekten/enhetschefenChefen skall genom planering och bemanning underlätta för den utvalde att kunna genomföra utbildningen.

Sektionschef /enhetschefen överlämnar därefter anmälan om utbildningsbehov till personalavdelningen som tillsammans med utsedd arbetsgrupp beslutar om tilldelning av trygghetsmedel.

Fr om våren 2012 kan studier på avancerad nivå omfattas av trygghetsmedel. Valet av ämnesområde skall vara relevant i förhållande till de arbetsuppgifter den anställde utför i dag eller av betydelse för BTH:s verksamhet.

Om antalet ansökningar är stort och prioritering behöver göras kommer utbildning på grundläggande nivå att prioriteras. Yngre anställda har förtur.

Redovisning av uppnådda resultat skall ske terminsvis för utbetalning av ytterligare medel.

2.2 fristående kurser

Kompetenshöjning i form av fristående kurser skall också uppmuntras.

Om antalet ansökningar är stort och prioritering behöver göras kommer kurser som leder till examen att prioriteras.

Ang ansökningsförfarande se 2.1.

2.3 forskningsföreberedande plan inför forskarutbildning

I BTHs kvalitets- och utvecklingsprogram, under rubriken forskning och forskarutbildning, finns bl a som ett av målen att forskning och/eller utvecklingsarbete skall ingå i varje lärartjänst. Anställda som önskar vidareutveckla sig genom forskarutbildningsstudier föreslås kunna ansöka om temporär nedsättning i tjänsten för utformning av ansökan, avhandlingsplan e t c.

Ang ansökningsförfarande se 2.1. 

Ansökningsblankett

Trygghetsmedel  

 

 Ansökan skickas till Ann-Charlott Johansson, personalavdelningen.

Redigera
Share Dela