Uppsägning och intyg

Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera anställningar enligt ALFA eller avtal som ersatts av ALFA.

Uppsägningstid

Om Du vill sluta din anställning gäller, från arbetstagarens sida, följande uppsägningstider:

  

Arbetstagaren har varit anställd: Högst 1 år

Uppsägningstid: 1 månad

 

Arbetstagaren har varit anställd: Mer än 1 år

Uppsägningstid: 2 månader

 

En arbetstagare som är anställd med fullmakt eller konstitutorial har dock en uppsägningstid om sex månader.

Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan. En uppsägning skall vara skriftlig, till blankett.

Den som har varit anställd mer än tolv månader under den senaste två års perioden på tidsbegränsad anställning skall få besked minst en månad innan anställningen upphör, om förlängd anställning inte kan erbjudas.

 

Tjänstgöringsintyg/Betyg

Tjänstgöringsintyg utfärdas av förvaltningens personalfunktion efter begäran av den anställde.

Om anställningen varat mer än sex månader utfärdas på begäran tjänstgöringsbetyg av medarbetarens chef.

Redigera
Share Dela