Utländska arbetstagare

Allmänt om uppehålls- och arbetstillstånd

För att kunna anställas krävs:

Uppehållstillstånd för medborgare från EU/EES-länder. Detta förutsatt att anställningstiden överstiger tre månader.

Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket. Medborgare i ett EU/EES-land behöver dock inte arbetstillstånd. Däremot måste medborgare i vissa länder ha visum för att få resa in i Sverige. En lista över vilka medborgare som behöver visum finns under rubrik Arbetstillstånd/Gästforskare på www.migrationsverket.se

Både uppehålls- och arbetstillstånd för medborgare från andra länder än dem som omfattas av EES-avtalet.

Arbetstillstånd måste sökas vid svenska ambassaden i hemlandet.

Arbetstagare från de nordiska länderna behöver varken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Till kategorin gästforskare räknas personer med akademisk doktorsgrad, t ex forskarassistenter.

Vetenskapsmän som är inbjudna till en vetenskaplig institution i Sverige under högst tre månader för undervisnings- eller föreläsningsverksamhet behöver inte något arbetstillstånd.

Vistelsetid minst ett år

Arbetstagare, vars vistelse i Sverige beräknas vara minst ett år, skall folkbokföras vid ankomsten till Sverige och omfattas då av de svenska sjukvårdsförmånerna. I avvaktan på att vederbörande blir folkbokförd kan en egen sjukförsäkring behöva tecknas. Se Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Alla utländska medborgare måste ha uppehållstillstånd om de avser att stanna längre tid än tre månader. Till ansökan om uppehållstillstånd ska bifogas ett försäkringsintyg från hemlandets försäkringskassa.

Vistelsetid mindre än ett år

Arbetstagare, vars vistelse i Sverige beräknas vara kortare än ett år kan ej folkbokföras. Sjukvårdsförmånerna är då i första hand beroende på vilket avtal Sverige tecknat med vederbörandes hemland. Ersättning för sjukvårdsförmåner enligt den allmänna försäkringen utgår endast till personer bosatta i Sverige. Arbetstagare från icke-konventionsland, kan alltså få svara för sjukvårdskostnaderna själv.

Vi rekommenderar sektionerna/enheterna att kontrollera om utländska arbetstagare har egna försäkringar och att vid behov komplettera försäkringsskyddet. Observera också att arbetstagare utan grundläggande försäkringsskydd inte kan teckna olycksfallsförsäkring eller annan sjukförsäkring.

Arbetstagare, som kommer från icke-konventionsland och som inte har egen försäkring saknar således helt försäkringsskydd. sektionerna/enheterna bör se till att de försäkras så att de kan få akut sjukhusvård och ev ambulanstransport. Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring erbjuder en försäkring som täcker dessa kostnader. Anmälan lämnas till Kammarkollegiet med uppgift om dessa personers namn, nationalitet och vistelsetid i Sverige före deras ankomst.

Arbetstagare, som är anställd vid Högskolan, har avtalsenliga sjukvårdsförmåner trots att hon/han inte omfattas av den allmänna försäkringen. En tillfälligt anställd arbetstagare har samma rätt till sjuklön under de första 14 dagarna som alla andra anställda förutsatt att anställningen varar minst en månad. För sjukpenning från försäkringskassan krävs dock att man är inskriven där. Resultatet kan bli att fr o m 15:e sjukdagen får arbetstagaren löneavdrag med 90% och fr o m 90:e sjukdagen helt avdrag samt ingen ersättning från försäkringskassan.

Beträffande sjukvårdsförmåner utgår dessa enligt ALFA-avtalet.

Arbetsskadeförsäkringen gäller även för tillfälligt anställda arbetstagare. I vissa fall kan arbetstagaren vid olycksfall i arbetet ha rätt till ersättning för inkomstförlust och sjukvårdskostnader med stöd av personskadeavtalet.

Medföljande familj

Frågan om försäkringsskydd för familjemedlemmar är ofta aktuell. Det kan vara svårt - och dyrt - för den enskilde arbetstagaren att teckna separata försäkringar för familjen. Även dessa kan försäkras via Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Redigera
Share Dela