Temat i nästa nummer är rekrytering. Har du tips på vad vi ska ta upp, e-posta webbredaktor@bth.se.

Tema omorganisation
En lägesrapport från Haikola

Den nya organisationen av BTH skall enligt styrelsebeslut gälla från den 1 jan 2004. Styrelsens beslut innebär att BTH skall organiseras i fyra ”högskolor” angivna med preliminära namn och att förberedande och kompletterande utbildningar skall organiseras inom Blekinge College & yrkeshögskola utan egen lärarstab. Bakgrunden till den nya organisationen finns i universitetsansökan. Senare har två argument tillkommit som nu framstår som de avgörande: 1) p g a rekryteringsläget behövs en organisation som med större snabbhet och flexibilitet kan möta nya utbildningsbehov och 2) ledningsfunktionen vid BTH behöver sammanföra operativ och strategisk ledning vilket förutsätter färre operativa enheter.

Övergripande mål
Den nya organisationen skall präglas av mer självständiga operativa enheter som snabbare och effektivare kan tillskapa nya utbildningar (program o kurser). Av tidsskäl skall inte enheterna (FOR, BIB, DAT, EXR) förändras i denna översyn. Dock kan enheterna, fr a FOR, indirekt påverkas av de operativa enheternas nya ställning. Förändringen skall utgå ifrån att de operativa enheterna skall ges större självständighet avseende kärnverksamheterna utbildning och forskning, medan den process till större enhetlighet inom administrativa rutiner som påbörjats skall fortsätta.

Problemområden
Den lilla kommitté som arbetar med organisationsfrågan har identifierat några särskilda knäckfrågor.

Namn på enheterna.  Det är inte alls trivialt hur dessa väljes. Vi har diskuterat huruvida namnen måste vara analoga eller icke, t ex ”handelshögskola” o ”Sektionen för teknik”. Vi har diskuterat namnen på cheferna, t ex ”rektor”, ”sektionschef”, etc.

Vi har också diskuterat vilka styrinstrument som krävs för att uttrycka förändringen. Naturligtvis skall det formella regelsystemet ändras - organisationsplan, beslutsordning, verksamhetsuppdrag och prefekt/chefsinstruktion – men troligen krävs fler verktyg.

Detaljeringsgrad i styrningen  av högskolornas/sektionernas organisation är också en knäckfråga. Enklast vore att helt överlåta till de nya enheterna o dess chefer att besluta om den inre organisationen vid den egna högskolan/sektionen. Men mer sannolikt är att vi måste lägga en ribba som anger minimivillkor. Självklart måste ju studenternas medverkan garanteras liksom det kollegiala inflytandet. I grunden finns också ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna att beakta.

Några smärre förändringar av organisatorisk hemvist blir det också efter diskussioner i full enighet. Ämnet historia ges en ny organisatorisk hemvist inom Högskolan för kultur, media och samhällsbyggnad.    Arbetslagen inom arbetsvetenskap ges nya hemvister inom tre olika högskolor: Ingenjörshögskolan (Bo Helgesson m fl), Handelshögskolan (Bertel Suttner m fl) och Högskolan för kultur, media och samhällsbyggnad (Sara Eriksén m fl).

Slutligen; den ledningsorganisation som rektor har som stöd – idag rektorsstab, ledningskonferens och strategisk ledningsgrupp – kommer också att förändras.

När denna webbtidning publiceras har ovanstående frågor diskuterats på ett internat gemensamt för ledningskonferens och strategisk ledningsgrupp varför det i läsande stund förmodligen är klart åtminstone vilka förslag som går till styrelsen för beslut den 3 oktober.

Vi lär återkomma!

Text: Lars Haikola


Innehåll
Ledaren
 
Tema omorganisation
Profilen: Claes Wohlin
Personalavdelningen tipsar


Mediabevakning på BTH
Hur mår våra studenter?
Redaktionellt
Tillbaks till löpsedeln  

Redigera
Share Dela