Nyheter från omvärlden:
Myndighetsinformation

Utredning och förslag till insatser för ”Unga utanför”
Utredningen ”Unga utanför” har överlämnats till ungdomsminister Lena Hallengren. Leif Lindes uppdrag är att kartlägga gruppen ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar och inte heller återfinns inom arbetskraften eller har någon annan känd sysselsättning. Utredningen analyserar samhällets insatser för att stödja de ungdomar som är i behov av särskilt stöd för att utbilda sig eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utredningen lämnar också förslag på konkreta åtgärder och förbättringar när det gäller statistik och annan kunskapsinsamling på området.

Hela betänkandet finns på http://utbildning.regeringen.se/.


Lena Hjelm-Wallén ny ordförande i Styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning
Regeringen utsåg den 13 november förre vice statsministern Lena Hjelm-Wallén till ordförande för Styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005. Tidigare ordförande Laila Freivalds lämnade uppdraget i samband med att hon utsågs till utrikesminister.

Utbildningsdepartementet
Bildtext: Laila Freivalds lämnar Stiftelsen för strategisk forskning.


Ökat behov av lärare och forskare
Antalet lärare och forskare vid universitet och högskolor som går i pension ökar kraftigt under den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar ungdomskullarna. Det innebär ett större behov av forskarutbildade i framtiden. Resultatet i en av de två förda prognoserna pekar på att behovet av lärare gott och väl borde täckas inom naturvetenskap, teknik och medicin. Däremot är högskolans behov av lärare större än de forskare och lärare som står till förfogande inom humaniora, religionsvetenskap, rättsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap och matematik. Även vårdvetenskap ser ut att få problem.

Hela utredningen finns på http://www.hsv.se.


Etikprövning av forskning som avser människor
Från och med den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. De viktigaste förändringarna blir att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättas som fristående myndigheter. En avgift tas ut för varje ansökan. Forskare på BTH ska vända sig till Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Mer information finns på http://www.forskningsetikprovning.se.


Nettoinvandring av svenskfödda civilingenjörer, läkare, sjuksköterskor och tandläkare
På uppdrag av Utbildningsdepartementet har SCB undersökt utbildningsbakgrunden bland in- och utvandrade i Sverige. Resultaten visar bland annat att allt fler svenskfödda har flyttat tillbaka till Sverige de senaste åren, 1999-2002. Bland svenskfödda läkare, sjuksköterskor, tandläkare och civilingenjörer har återinvandringen till och med blivit större än utvandringen.
    – Det har länge spridits en myt om en betydande akademikerflykt från Sverige. Det har nu visat sig att det är tvärtom, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar till undersökningen.

Resultaten har sammanfattats i ett faktablad som finns på Utbildningsdepartementets webbplats.


Information krävs om forskning kring bostad och hälsa
Uppgifter om 6,5 miljoner svenskar kommer att ingå i ett forskningsprojekt där man vill analysera hur bostadsområdet påverkar individernas hälsa. Datainspektionens styrelse har nu fattat beslut om hur personuppgifterna får behandlas och kräver att de registrerade ska få information om forskningsprojektet. En fördjupad studie på individnivå i södra Storstockholm strider mot personuppgiftslagen.

Läs mer på http://www.datainspektionen.se.


Valideringsdelegationen utsedd
– Validering handlar om att erkänna människors kunskaper oavsett hur de förvärvats. Det är särskilt intressant för personer som besitter stora kunskaper men som saknar formella utbildningsmeriter. Vi bär alla på kunskap och kompetens som vi skaffat oss i arbetsliv, studier, fritidsintressen. Alla kunskaper och kompetenser ska kunna tillgodoräknas och erkännas, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.
    För att säkerställa en nationell likvärdighet, hög kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde ska en statlig delegation ha ett tidsbegränsat uppdrag från 2004 till 2007 att främja och stödja metoder och system för validering. Ordförande i styrelsen blir professor Jan Edgren. Valideringsdelegationens styrelse består i övrigt av: Lars-Åke Henriksson, LO, Jessica Mann, TCO, Adele Ennab, Integrationsverket, Nelli Kopola, Riksförsäkringsverket, Jonas Ericson, AMS, Kjell Hedvall, Myndigheten för skolutveckling, Gunilla Holmberg, CFL, Mats Söderberg, Kommunförbundet, Ulla Engström, Lernia, Ingela Josefsson, Södertörns Högskola.

Utbildningsdepartementet


Övriga notiser

Karlskrona och Ronneby bland årets sämsta studentkommuner
Tidningen Studentlivs årliga ranking av kommunernas intresse för sina studenter är avgjord. Årets studentkommun blev Gävle. I Gävle är politiker och tjänstemän mycket duktiga på att lyssna till studenternas behov och åsikter. Kommunen är duktig på att informera de studerande om sin service och den hjälper och stödjer kåren i sin verksamhet. Ronneby åkte upp några platser i årets ranking, men ligger ändå lågt ner, på 26:e plats av 39. Karlskrona däremot, har tappat några platser sedan föregående år och ligger nu på 31:a plats. Karlshamn finns inte med i rankingen. De tre kategorierna som har undersökts är: kontakt mellan kommun och studenter, information till studenter samt stöd till kårer. Ronneby fick godkänt, och informationen till studenter var väl godkänd. Karlskrona fick godkänt på alla tre punkterna. På sista plats i listan kom Stockholm, som underkändes i samtliga kategorier.

Ur tidningen Studentliv, nr 5/2003.


Ny kursbarometer
http://www.kursbarometern.se finns en ny studentportal, som för första gången tar ett samlat och enhetligt grepp på kursutvärderingar och kurslitteratur inom Högskolor och Universitet i Sverige. Syftet med systemet är att det skall gå att göra konkreta jämförelser på vad studenter anser om sina utbildningar inom olika ämnen och mellan olika lärosäten. Systemet kan även producera terminsrapporter uppställda på högskola/ämne och om uppslutningen blir nog stor kan systemet bli en del av högskolornas rekryteringsarbete.

Mer information finns på http://www.kursbarometern.se.Sammanställande: Jenny Gustavsson
Bild: Pawel Flato


 


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela