Stagnerat jämställdhetsarbete på BTH

I högskoleverkets nyutkomna rapport angående uppföljningen av ett flertal lärosätens arbete med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald sedan år 99/00 riktas kritik mot BTH. Enligt rapporten ligger arbetet med nämnda kvalitetsaspekter stilla.

Övergripande policydokument för jämställdhetsarbetet har förvisso tagits fram centralt, men dessa har sedan inte översatts i handlingsplaner ute på enheterna. Eva Wernersson, som är ordförande för BTH:s jämställdhetskommitté, medger att arbetet är föga dynamiskt för närvarande. Hon påpekar samtidigt att rapporten inte säger något om kvalitén hos jämställdhetsarbetet vid tidpunkten före granskningen.
    – Vi har ju till exempel haft datautbildningar som särskilt riktat sig till kvinnor. Och inom ämnet arbetsvetenskap har man varit framgångsrika vad gäller jämställdhet. Nu har vi en lärare anställd som pedagogisk samordnare, Christer Alvegård, som skall kunna erbjuda lärarna utbildning i bland annat genusvetenskap. Målet är att föra in aspekten i samtliga ämnen, säger Eva.

Mycket arbete återstår
Hon hävdar samtidigt att mycket arbete återstår för att  integrera jämställdhetsaspekten i det operativa arbetet.
     – Ytterst vilar ansvaret på enheterna och institutionerna. Man har haft många andra centrala direktiv att arbeta med på institutionerna, så jämställdhetsarbetet har inte prioriterats. Och det är först i och med kommande verksamhetsplaner som jämställdhet anges som en målsättning jämte andra i dokumenten. En central handlingsplan skulle förstås också kunna upprättas, men det vilar i så fall på rektorns avgörande, säger Eva.
    Ett annat problem som Eva nämner är jämställdhetskommitténs något odefinierade roll. Kommittén utgör inget samverksansorgan i nuläget. Funktionen behöver bli tydligare, och mer arbete krävs för att jobba in frågorna på flera plan.
    – Det här jobbet har vi i kommittén vid sidan av. Vi är en liten skola och det finns inte resurser att anställa en särskild person för uppdraget. Jag kommer dock att få lite timmar avsatta under nästa år, säger Eva.

Jämställdhet och genus
I högskoleverkets rapport anges också att jämställdhetsarbetet på BTH är relativt svagt, trots inrättandet av en särskild genusprofessur. Lena Trojer, som innehar denna professur, anser att kritiken tyder på okunskap.
    – Jag har i uppdrag åt samma verk gett ut skriften ”Genusforskning inom teknikvetenskapen. En drivbänk för forskningsförändring.” från år 2002. I denna påtalar jag vikten av att hålla isär jämställdhetsarbete, som har ett kvantitativt mål med förhoppningar om kvalitativ effekt, och genusforskning, som har ett kvalitativt förändringsmål med förhoppningar om kvantitativa effekter. Detta består i skapandet av en akademi där kön inte spelar någon roll. Det är mycket viktigt med jämställdhetsarbete, men genusforskningen kan inte reduceras till att bli en jämställdhetsfråga, säger Lena.
    Jämställdhetsarbete bör alltså betraktas som en direkt handlingsorienterad verksamhet, medan genusforskning syftar till långsiktig förändring av strukturella förhållanden. Dimensionerna understödjer följaktligen varandra.
    – Svårigheten att locka kvinnor till teknikutbildningar utgör exempel på ett strukturellt problem. De härrör ur normer, som inte låter sig förändras genom enstaka insatser. Det finns en könsmärkning i själva vetenskapen. Akademin är en förändringsobenägen organisation, säger Lena.

Det fortsatta arbetet
Bristande jämställdhet inom teknikområdet är ett nationellt problem, och det finns inga recept för hur situationen kan förbättras. På BTH finns dock en plan för långsiktig satsning på rekrytering av kvinnliga doktorander och forskarassistenter inom teknikvetenskapen, vilket anges som positivt i högskoleverkets rapport. Gällande rekrytering till grundutbildningar finns dock ingen motsvarande strategi. I enlighet med den långsiktiga planen för högskolans verksamhet skall jämställdhetsaspekten ha inarbetats reellt inom sektioner och utbildningar fram till år 2007. För att nå dithän krävs följaktligen utbildning och en levande dialog avseende kvalitetsaspekten inom samtliga verksamhetsnivåer, liksom konkreta handlingsplaner för de olika sektionerna och enheterna inledningsvis.


 Vill du veta mer?
Högskoleverkets rapport: http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=2116

Högskolans jämställdhetsplan.


Text: Josefin Dahlander
Foto: Ola Svensson


 


 Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela