Vad tycker du att vi ska ta upp i nästa nummer? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!

Är fundraising något för BTH?


Rektor har gett Brakeley Ltd uppdraget att utvärdera om BTH är moget för fundraising. Utvärderingen, som startades före sommaren och slutfördes i september, resulterade i en rapport där Brakeleys slår fast att BTH är kapabla att påbörja ett begränsat fundraisingprogram.

Läs också rektors kommentarer till artikeln >>

Ett fundraisingprogram skulle stärka relationerna med eventuella givare och bredda nätverket, så att man hittar fler stödpersoner. På så sätt kan högskolan få in några större donationer inom de närmaste två-tre åren.

Med hjälp av Blekinge Forskningsstiftelse
För att få igång programmet föreslår Brakeleys att högskolan, så fort som möjligt, påbörjar ett förberedande arbete under sex månader, och därefter utvecklar och implementerar ett stort fundraisingprogram. Brakeleys föreslår också att högskolan anställer en person som får till ansvar att utveckla strategin för högskolans fundraising. Man anser att Blekinge Forskningsstiftelse ska användas som förmedlare, eftersom det i allmänhet betraktas som mer attraktivt att donera pengar till en stiftelse än till ett universitet. En fundraisingkommitté ska tillsättas och det bör finnas en person som på heltid ansvarar för Alumni. Denna person bör placeras under informationsavdelningen.

Inga avsteg från profilen
De personer som Brakeley intervjuade i sin studie ansåg att BTH inte ska frångå sin profil, tillämpad IT, även om det innebär ekonomiska svårigheter. Om BTH dessutom ska behålla sitt nära samarbete med näringsliv och samhälle behöver högskolan ha en bredare och mer intensiv dialog med näringslivet.

Innan studien genomfördes förväntade ledningen att det viktigaste stödet skulle komma från de största företagen i regionen. Detta visade sig dock inte stämma. Det verkar mer troligt att de största gåvorna, från fem till tio miljoner kronor, skulle komma från rika personer, deras företag eller stiftelser. De flesta som intervjuades ansåg att det mål som testades, 80 miljoner kr på en treårsperiod, var för ambitiöst. Däremot trodde de att det skulle gå att uppnå under en längre period.

Brister i organisationen
Brakeleys anser att BTHs ledning är tillräckligt motiverad för att dra igång en fundraising. När det gäller organisationen är man mer tveksam då man anser att det finns brister i koordinationen inom externa relationer och att högskolan behöver en mer holistisk syn på det samarbete med näringsliv och samhälle som ledningen bedriver.

Vill du veta mer?
Rektors kommentarer till rapporten.

http://www.brakeley.com/

Brakeleys studie genomfördes i två faser. I en intern intervjuomgång undersökte man personalens syn på BTH, högskolans framtidsplaner och behov av fundraising. En extern analys genomfördes också där man diskuterade BTH i detalj med nyckelpersoner som har inflytande på finansiering i företag, fonder eller på individuell nivå.

Brakeleys rapport presenterades på högskolestyrelsens sammanträde den 3 oktober.


Text: Jenny Gustavsson


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela