Får du information som borde nå fler? E-posta webbredaktor@bth.se.

Nyheter från omvärlden:
Myndighetsinformation

Legala handboken, nätuniversitetet informerar
Vem äger materialet som läggs ut på nätet? Läraren, lärosätet eller studenten? Är en diskussionsgrupp i en kurs allmän handling eller inte? Är en fråga från en enskild student till läraren allmän handling eller inte? Detta är frågor som ofta ställs inom IT-stödd distansutbildning. De ska få svar i Legala handboken i form av rekommenderade tillämpningar, anvisningar och handledning av relevant lagstiftning. Läs mer på
http://www.legalahandboken.netuniversity.se.

Nätuniversitetet http://www.netuniversity.se har en mängd intressant information för lärare och personal som kommer i kontakt med nätbaserad undervisning. Förutom att då och då kika in på deras hemsida kan man prenumerera på nyhetsbrev via mail. Vill du göra det så anmäl dig till http://www.netuniversity.se/Default.asp?c=475

Lokalt inom BTH finns ansvaret för nätuniversitetsfrågor uppdelat mellan olika personer, men generell kontaktperson är
lasse.bourelius@bth.se.

Innovativa processer utvecklar välfärden och skapar tillväxt
Den 8 oktober överlämnades utredningen ”Innovativa processer” till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros. I utredningen presenteras fem förslag på hur kommuner och landsting kan förbättra och förnya sina verksamheter inom innovativa processer. Fyra av förslagen syftar till att på olika sätt stärka verksamheter inom kommuner och landsting. Det femte förslaget handlar om att stärka tillväxten. Betänkandet finns på
http://www.utbildning.regeringen.se.
Utredningen för innovativa processer

Högskoleverket föreslår ny socionomutbildning
Högskoleverket föreslår i samarbete med Socialstyrelsen att dagens två yrkesexamina social omsorg och socionom i framtiden blir en ny examen. Även om den nya examen får beteckningen socionom hämtas innehållet från båda utbildningarna. Utredningen finns tillgänglig på
http://www.hsv.se.
Högskoleverket

Utvärdering av genusperspektivet i vissa högskoleutbildningar
Högskoleverket har år 2000 utvärderat socionom- och juristutbildningarna bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kunnat konstatera brister i det avseendet. Regeringen uppdrar nu åt Högskoleverket att utvärdera hur genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i utbildningar som leder till följande examina: lärarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, social omsorgsexamen, socionomexamen och teknologie kandidatexamen med flera.
Utbildningsdepartementet

En karta över delar av Europa. Ett finger pekar på Milano i Italien. Ökat samarbete mellan Kina och Sverige
Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros ledde en regeringsdelegation till Kina 15-18 oktober. Under besöket enades han med Kinas utbildningsminister, Zhou Ji, och med Kinas vetenskaps- och teknologiminister, Xu Guanhua om att samverkan inom högre utbildning och forskning mellan Sverige och Kina bör fördjupas.
Utbildningsdepartementet

Hur arbetar högskolorna med jämställdhet, mångfald och studentinflytande?
Uppföljning av en undersökning som gjordes år 2000. Den visade att Linköpings universitet och Umeå universitet arbetade mest framgångsrikt med jämställdhet, Linköpings universitet och Lunds universitet med studentinflytande och Malmö högskola och Södertörns högskola med social och etnisk mångfald. Uppföljningen kommer att visa om detta resultat håller i sig.
Högskoleverket

Sveriges doktorander i stor undersökning:
Stimulerande forskarutbildning men brister i handledningen
Högskoleverkets stora undersökning Doktorandspegeln, som omfattar mer än hälften av landets doktorander, visar att flertalet doktorander i landet upplever sin utbildning som positiv och stimulerande. Närmare 80 procent skulle välja att påbörja forskarutbildning om valet skedde på nytt. Men samtidigt finns det brister i forskarutbildningen.

Doktorandspegeln visar att handledningen är en stötesten och att beroendesituationen för doktoranden är känslig. Ju sämre förhållande till handledaren, desto större är känslan av stress och press hos doktoranden. En tredjedel av alla doktorander upplever att de inte får konstruktiv kritik av sin handledare. En stor del av doktoranderna svarar att handledaren i ringa utsträckning visat intresse för deras studier. Mer än var fjärde doktorand uppger att brister i handledningen varit ett hinder i forskningsarbetet.

Av de kvinnor som har mer än ett års erfarenhet av forskarutbildning uppger nästan hälften att de särbehandlats på grund av sitt kön. De upplever också beroendesituationen till handledaren som mer besvärande än vad männen gör och  känner sig sämre mottagna i forskarkollektivet. Läs utredningen som finns tillgänglig på Högskoleverkets webbplats
http://www.hsv.se.

Ingela Josefson ny rektor vid Södertörns högskola
Regeringen beslutade att anställa professor Ingela Josefson som ny rektor vid Södertörns högskola. Anställningen avser den 1 november 2003 till den 31 oktober 2008. Ingela Josefsson var sedan januari 2003 tillförordnad rektor vid Södertörns högskola.
Utbildningsdepartementet

Etikprövning av forskning
Riksdagen har antagit en lag om att forskning inriktad på människor och biologiskt material ska genomgå en etisk prövning. Lagen träder i kraft den 1 januari 2004. Den ska dock inte tillämpas på forskning som dessförinnan påbörjats eller granskats av statlig myndighet.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Fler sökande till vårens högskoleutbildningar
Drygt 31 900 personer har anmält sig till vårens högskoleprogram genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med antagningen vårterminen 2003. Anmälningarna fördelar sig på 351 utbildningar vilket är 13 fler än till vårterminen 2003. Av de sökande har 14 794 anmält sig via VHS hemsida. Webbanmälningarna ökade  med 27,5 procent jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker. 
Det är framförallt utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och beteendevetenskap som har fått fler förstahandssökande. De utbildningsområden som har förlorat flest förstahandssökande är data och språk.
Verket för högskoleservice

Kårobligatoriet strider inte mot högskoleutbildningens avgiftsfrihet
Kravet på medlemskap i en studentkår strider inte mot artikel 11 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det har Överklagandenämnden för högskolan slagit fast i ett beslut. Överklagandenämnden har också slagit fast att krav på att betala kåravgift inte strider mot regeln om avgiftsfri högskoleutbildning.
Högskoleverket


Övriga notiser

Webbaserade rättsdatabastjänster
Domstolsverket har tecknat ramavtal med Thomson Fakta AB gällande webbaserade rättsdatabastjänster. Ramavtalet berör bland annat myndigheter under regeringen. Databaserna innehåller bland annat kommenterad lagstiftning, juridisk nyhetsinformation, EU-rätt, konkurrensrätt och skatterätt.
Thomson Fakta AB

Att möta mångfalden i framtidens gymnasieskola
Växjö kommun anordnar utbildningskonferens. Några av programpunkterna är: mångfaldens universitet – vidgad antagning, valfrihet – fiktion eller verklighet och framtidens gymnasieskola. Konferensen går av stapeln i Växjö konserthus 22-23 januari. Läs mer på
http://www.vaxjo.se/vaxjokonferens/.

Towards a New Publishing Environment
Second Nordic Conference on Scholary Communication – Towards a New Publishing Environment: Lunds universitets bibliotek bjuder den 26-28 april in till en konferens för alla med intresse för vetenskaplig information. Konferensen vänder sig till dem som finansierar, producerar, bedömer, publicerar, distribuerar, organiserar eller arkiverar vetenskaplig information. Läs mer om konferensen på
http://www.lub.lu.se/ncsc2004/.

Utbildningspaket med programvara från IPD-studenter
Athena programvara och utbildningspaket finns nu tillgängliga för nedladdning från
www.athenasoft.org. Programvaran ger stöd för argumentation (Athena Standard 2.2) och för besluts- och förhandlingsanalys (Athena Negotiator). De kan användas fritt för icke kommersiell verksamhet.

Utbildningsmodulerna förklarar och demonstrerar den pedagogiska idén att kombinera kognitiva analysredskap med rollspel i argumentation, organisationsbeslut och förhandlingar. Projektet har under perioden 1999-2002 finansierats av Rådet för högre utbildning och från 2003 av BTH. Programvaran har byggts av studenter vid IPD.
Bertil Rolf, bro@bth.se


Foto: www.sxc.hu


  Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela