Hur tycker du vi ska använda rekryteringsresurserna? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!

Tema rekrytering:
Använder vi resurserna på rätt sätt?
 

Utbildningskatalogen 2003/2004I början av höstterminen genomfördes en internrevision av högskolans marknadsföring. Revisionen genomfördes på eget initiativ för att få en uppfattning om vi använder våra resurser effektivt. Revisionen genomfördes av Ernst & Young. I den här artikeln presenteras en sammanfattning av deras resultat.

Stora resurser satsas inom BTH på aktiv marknadsföring och rekrytering. De direkta kostnaderna uppskattades till totalt ca 6 mkr. Om man också räknar med lönekostnader blir omfattningen betydligt högre.

Fördelning av resurser
Ernst & Young konstaterar att strukturen i verksamhetsuppdraget inte följer utvecklingsplanens struktur. Risk finns därmed att inte samtliga långsiktiga mål bryts ned till institutions- eller enhetsnivå. Man rekommenderar att högskolan gör en översyn av informationsinsatserna för att säkerställa att verksamhetsuppdragets delmål överensstämmer med de långsiktiga målen. Man rekommenderar också att delmål, i form av uppdrag, även upprättas för de centrala enheter som ansvarar för, eller berörs av, marknadsförings- och rekryteringsfrågor.

Ernst & Young menar att brister finns i samverkan inom BTH i frågor som rör marknadsförings- och rekryteringsåtgärder, vilket sannolikt påverkar kvalitet, effektivitet och förankring av de insatser som görs. Som exempel nämns att åtgärder genomförs av institutionerna utan samverkan med informationsavdelningen, att utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte är begränsat samt att mycket liten samverkan finns mellan institutionerna. På grund av detta menar man att det finns risk för att de åtgärder som genomförs inte ligger i linje med BTHs profil. Det finns också risk för att olika åtgärder kolliderar eller att brister uppstår i kvalitetssäkringen av de insatser som görs. För att förbättra samverkan föreslår man att högskolan upprättar en marknadsplan och inrättar en marknadsgrupp, som regelbundet träffas som stöd i marknads- och rekryteringsprocessen.

Informationsavdelningen måste också bli tydligare när det gäller vilken roll och vilket ansvarsområde man har. Ernst & Youngs rekommendation är informationsavdelningen har det övergripande ansvaret för verkställandet av aktiviteterna i marknadsplanen samt en samordningsroll för övriga enheter. Det är därför viktigt att samtliga marknadsförings- och rekryteringsinsatser alltid meddelas informationsavdelningen för att underlätta kvalitetssäkring och samordning av insatserna.

BTH bör också se på studentrekryteringen i ett vidare perspektiv. Rekrytering av studenter inkluderar även att behålla grundutbildningsstudenterna, få dem att gå vidare till magister- och forskarutbildningar samt att tillse att en process finns för att kontinuerligt utvärdera kvaliteten i högskolans utbildningar.

Studenternas uppfattning av rekryteringen
I samband med revisionen talade man med ett antal studenter om hur de uppfattat de rekryteringsåtgärder högskolan genomfört. Här konstaterar man att den stora andelen lokalt rekryterade studenter inte är i linje med utvecklingsplanen och rekommenderar att högskolan ser över den geografiska avgränsningen för marknadsföringsinsatser. Något som var tydligt var att utbildningskatalogen är den kanal som studenterna i första hand tagit del av. Övriga insatser som uppmärksammats är TV-reklam och annonser.

Ernst & Young konstaterade också att BTHs inriktning mot IT har nått fram hos studenterna men att begreppet "tillämpad IT” uppfattas som otydligt. Därför vill man att BTH arbetar vidare med de budskap som högskolan vill förmedla samt att begreppet ”tillämpad IT” diskuteras och förtydligas om det skall gälla som ledord för BTHs verksamhet.


Text: Jenny Gustavsson
Bild: Utbildningskatalogen 2003/2004


Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

 

Redigera
Share Dela