Tema omorganisation:


En annan sida av omorganisationen

Ett krav från rektor inför omorganisationen har varit att de administrativa systemen och rutinerna ska vara så lika som möjligt på de olika sektionerna. För att genomföra det har ekonomi- och personalavdelningen lagt ner mycket arbete på att bygga upp en ny struktur i Agresso.

Förändrade redovisningskrav
– I och med beskedet om omorganisationen, beslutade vi att skapa ett nytt företag, det vill säga en ny plattform i Agresso, berättar Eva Pihlblad, ekonomichef. På så sätt skulle det bli lättare att anpassa personal- och ekonomisystemet efter den nya organisationen.
     Att byta företag var dock något som hade övervägts tidigare eftersom redovisningskraven på högskolan har förändras från till exempel regeringen. Även internt är kraven förändrade. Ett exempel är miljörevisionen som kommer att ställa nya krav på redovisningen. 
     – Omorganisationen betyder också att sektioner och enheter måste hitta ett gemensamt sätt att sköta ekonomin på. Därför var det lämpligt att göra om just nu, eftersom man i institutionerna i dag jobbar väldigt olika, säger Helen Björnbäck, löneadministratör på personalavdelningen.

Arbete på ekonomiavdelningen
På ekonomiavdelningen har man också rensat bland kund- och leverantörsuppgifterna. En ny struktur för sektionerna har lagts upp och man har gjort en rensning bland verksamhetskontona. Gamla organisationskonton (institutioner) försvinner och nya (sektioner) tillkommer. Personal, anläggningar, forskningsprojekt och annat skall sedan knytas till rätt org.
     – Personal som ska jobba  mot ekonomisystemet måste också knytas till rätt org och rätt behörighet i systemet, säger Eva Pihlblad.

Arbete på personalavdelningen
All tillsvidareanställd personal, och personal anställd över årsskiftet, har genom beslut fått ny organisationstillhörighet. Detta medför ett manuellt arbete i Agresso genom att man går in på var och en och byter tillhörighet. På personalavdelningen har man också gjort en ny ansvarsfördelning som är anpassad till den nya organisationen. Det innebär att en del personal har fått ny kontaktperson (läs mer i artikeln om nya kontaktpersoner på personalavdelningen). I Agresso sker denna ändring på samma sätt som organisationstillhörigheten. 
    Personalchef Ulla Johansson berättar också att det i och med organisationsförändringen tillkommer ett merarbete när det gäller anställningsförordnanden.
     – Förordnanden som skall förlängas över årsskiftet kräver ett beslut till och med den 31 december med institutionsnamn, och ett beslut från den 1 januari, med sektionsnamnet.
    Hon berättar också att faktorer som just nu påverkar, och i vissa fall fördröjer, arbetet är att det på de blivande sektionerna ännu inte finns några utsedda kontaktpersoner som personalavdelningen kan jobba med. 
    – Alla beslut om förändringar på grund av organisationsförändringen har inte hunnit tas heller, som till exempel arvoderingen av programansvariga och studierektorer, som vi vet kommer at förändras, säger hon.


Text: Jenny Gustavsson

 


Innehåll:

Tema omorganisation:
Kommittén som löser problem
Kontaktpersoner på persavd. 
En annan sida av omorganisationen

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media
Personalavd. tipsar
Nyheter från omvärlden
Nyheter från studentkåren
Redaktionellt

Dessutom:
Internationell rekrytering
Jämställdhetsarbetet kritiserat
SACO om löneförhandlingarna
Den nya webbplatsen
Cristina Glads testamente
En julhälsning


Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela