Har du kommentarer till artiklarna? E-posta webbredaktor@bth.se och berätta!

Rektor kommenterar Brakeleys analys

Lars HaikolaDet är inte möjligt att driva en högskola idag utan externa medel, framför allt till forskning och utveckling. BTH måste pröva professionellt planerad fundraising som en väg till extern finansiering. Det ska ses som ett test både av skälet att fundraising ännu är ett udda fenomen i svensk universitetskultur, och av skälet att BTH som en ung högskola med få alumni och kort historik  ännu ej ”mognat” tillräckligt för effektiv fundraising.

Läs också sammanfattningen av Brakeleys analys >>

Utomståendes syn på profilen
Den analys Brakeleys gör av BTHs styrkor och svagheter är av stort värde. Särskilt viktigt är det att få synpunkter på vår verksamhet och profil av utomstående. Den bild som ges är naturligtvis inte konsistent, men genomgående styrker den oss i ambitionen att hålla fast vid profilen och göra den ännu mer distinkt. Vår samverkan med näringsliv och offentliga myndigheter är uppenbarligen välkänd, men det är slående att på den nationella arenan är vi betydligt mer kända inom den offentliga sektorn än inom näringslivet.

Tam verksamhetsidé?
Inför intervjuer med interna och externa personer sammanställdes en ”Case for Support” som utgjorde ett viktigt underlag vid intervjuerna. I detta dokument på tre sidor försökte vi beskriva BTHs verksamhetsidé. Detta dokument kritiserades genomgående för att vara alltför tamt och oengagerande – en kritik som måste accepteras och tas som intäkt för att förbättra och fokusera beskrivningen av BTHs unicitet. Ofta uppfattar man också vår universitetsidé som splittrande. Detta är dock en missuppfattning som illustrerar att vi inte lyckats göra det klart för omgivningen att universitetsidén är en fortsatt fokusering och utveckling av profilen Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Försök till bättring redan påbörjat
I ett annat dokument sammanställdes våra finansiella behov för en utbyggnad. Detta dokument omfattade ett tiotal befintliga och nya forskningsområden och därtill utbyggnad av pedagogisk utveckling och internationalisering. Också här uppfattades vi som spretiga och ofokuserade. Vår reaktion måste bli densamma; acceptans av kritiken och försök till bättring. Dock skall sägas att detta dokument byggde på forskningsstrategin och illustrerar hur långt detta arbete hade kommit i juni när intervjuunderlaget sammanställdes. Forskningsstrategin har därefter koncentrerats betydligt.

Ett begränsat program
Brakeleys slutsats är att BTH inte kan räkna med framgång i en stort upplagd kampanj men däremot mycket väl kan satsa på ett begränsat program. Ett sådant program kan innebära ett betydande tillskott till BTHs forskningsfinansiering och ge oss värdefull erfarenhet inför framtiden. Man föreslår också en organisation för detta arbete. Blekinge Forskningsstiftelse utgör härvidlag ett utmärkt instrument. I vårt nuvarande ekonomiska läge är det också här vi måste förlita oss på finansiering i initierandet av ett fundraisingprogram.

 

Text: Lars Haikola
Foto: Högskolans bild


 Innehåll:

Tema rekrytering:
Vad är rekrytering?
Använder vi resurserna rätt?
Att marknadsföra på mässor
BTHs identitet efter 1/1
Dagens unga är kräsna
Använd Alumni
Årets antagning
Institutionsarbete

I varje nummer:
Nyheter från omvärlden
Nyheter från Studentkåren
Personalavdelningen tipsar

Dessutom:
Fundraising på BTH
Rektor om fundraising
Akademisk högtid
Årets löneförhandling

I varje nummer:
Ledaren
Profilen
BTH i media

Redaktionellt

Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela