Översättningar av högskolespecifika ord

Listan är fastställd av rektor 2010-06-03. Listan uppdateras löpande.
Version 1.2 (senast uppdaterad 15 januari 2014)

Innehållsförteckning

A B  D E F G    H I J K L M N    O PR S T   V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

adjungerad professor - adjunct professor

akademisk högtid - academic ceremony

ansöka - apply for

ansökan ­- application

anstånd - deferment

antagning - admission

avancerad nivå - master´s level

avbryta sina studier - se studieavbrott

avhandling - 1. dissertation 2. thesis

B

behörighetskrav -  se förkunskapskrav

betyg - grade

betygsskala -  grade scale

Blekinge Tekniska Högskola - Blekinge Institute of Technology

BTH - BTH / the University (sedan 2013-03-01)

C

centrumbildning - centre

CSN - the Central Student Grants Committee, CSN

dekan - dean

dispens - exemption

disputation - public defence of a doctoral thesis

disputera - publicly defend a doctoral thesis

distansutbildning (nätbaserad) - web-based distance learning

doktorand - doctoral student

doktorera - take a doctorate degree

doktorspromovering - degree conferment ceremony

E

ECTS-poäng - ECTS credit

enhet - administrative unit

examensbevis - degree certificate

examination - examination

examinationsunderlag - examination documents

examinator - examiner

F

fakultetsnämnd  (FAK) - Faculty Board

fristående kurs - single subject course

förkunskaper - previous knowledge

förkunskapskrav - prerequisites

förnyad examination - examination re-sit

generell examen - general degree

godkänd (betyget) - pass

grundnivå - bachelor´s level

gymnasienivå A-C - upper secondary course levels A-C / high school levels A-C

gymnasieskola - upper secondary school / high school

hedersdoktor - honorary doctor

heltidsstudier - full-time studies

högskola (som övergripande term, synonymt med lärosäte) - higher education institution  OBS! När vi refererar till BTH används "the University" (sedan 2013-03-01)

högskolepoäng - credits

högskolestyrelse - Board of Governors

I

inriktning (i examen) - specialization in

installera - inaugurate. Se även professorsinstallation

institution - department

K

kursansvarig institution - department responsible for a course

kursbevis - course certificate

kursfordringar - course requirements

kursmoment - part of a course

kursplan - course syllabus

kursregistrering - course registration

L

LADOK - the national student records database LADOK

licentiatexamen - licentiate degree

lärarförslagsnämnd - Board of Staff Recruitment and Appointments

läsperiod - study period

läsår - academic year

O

obligatorisk kurs - compulsory course

omtentamensperiod - re-sit period

opponent - faculty examiner

ordförande i fakultetsnämnden - Chairman of  the Faculty Board

ordförande i utbildningsnämnden - Chairman of  the Board of Education

ordinarie examinationstillfälle - normal examination

P

policy för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning - Policy for Crediting of Education Undertaken at a Foreign Higher Education Institution

poäng (gamla) - 1. points  2. credit points

prefekt - head of department

professorsinstallation - professorial inauguration

program - se utbildningsprogram

programansvarig - programme manager

programkod - programme code

promovera - confer

promovering - conferment

prorektor - pro-vice-chancellor

R

rektor - Vice-Chancellor

S

schema - schedule

schemaläggning - scheduling

sen anmälan - late application

senare del av program - later part of a programme

studentkår - Student Union

studieavbrott - permanent interruption of studies

studiehandbok - study handbook

studierektor - director of studies

studieresultat - study results

studietakt - rate of study

studieuppehåll - study break

studieval - study options

styrelse - se högskolestyrelse

T

tekniska högskolor (i allmänhet) - institutes of technology / universities of technology

tentamensperiod - examination period

tentamensschema - examination schedule

termin - semester (sedan 2013-03-01)

terminsregistrering - semester registration

tillgodoräknande - 1. crediting 2. transferred courses

U

underkänd (betyget) - fail

undervisningsspråk - language of instruction

universitet (som övergripande term, synonymt med lärosäte) - higher education institution 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) - The Swedish Higher Education Authority

Universitets- och högskolerådet (UHR) - The Swedish Council for Higher Education

upprop - roll call

utbildningsnämnnd - Board of Education

utbildning på grundnivå - first-cycle courses / first-cycle study programme

utbildning på avancerad nivå - second-cycle courses / second-cycle study programme

utbildning på forskarnivå - third-cycle courses / third-cycle study programme

utbildnings- och forskningshandläggare - education and research officer

utbildningsplan - programme syllabus

utbildningsprogram - study programme

V

valbar kurs - 1. elective course 2. optional course

vice rektor - deputy vice-chancellor

väl godkänd (betyget) - pass with distinction

yrkesexamen - professional qualification

Ö

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) - The Higher Education Appeals Board

 

Redigera
Share Dela