Hållbar utveckling

Begreppet eller kanske snarare perspektivet hållbar utveckling kan vara lite svårbeskrivet. Den vanligaste bdefinitionen är "...en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov." Brundtlandkommissionen, FN, 1987 (Vår gemensamma framtid) I Agenda 21-dokumentet från 1992 beskrivs att hållbar utveckling har tre ömsesidigt beroende dimensioner.

  • ekologisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

Om en av dessa dimensioner faller bort går hållbar utveckling inte att uppnå. Helhetstänkandet är avgörande.

Genom att studera de två orden (hållbar utveckling) kan man beskriva att "hållbar" handlar om att bevara naturen, själva resursbasen som alla levande människor/varelser är helt beroende av och att naturresursbasen inte förbrukas utan bara brukas så att vi kan få del av den i generationer framåt. Den andra delen "utveckling" beskriver att vi människor måste utveckla, förändra samhällsystemet så att naturresursbasen bibehålls i generationer framåt och samtidigt att alla människor på vår jord får sina basbehov tillfredsställda och dessutom känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ett annat sätt att försöka beskriva hållbar utveckling är att det mänskliga samhället skall enbart byggas med hjälp av naturränta. Att samhället håller sig innanför naturgivna ramarna. Undvika att tära av ”naturkapitalet” så att också nästkommande generationer har lika stora möjligheter till att skapa sig välfärd och uppfylla de mänskliga behoven. För att komma närmare en hållbar krävs stora förändringar av nuvarande samhällsordning för att få till en mer långsiktig samhällsordning. Bland annat behövs en stor teknikutveckling med fokus på effektivitet så att resurserna utnyttjas optimalt och nyttan blir större på mindre insatt material och energi.

Hållbar utveckling är svårt att vetenskapligt exakt verifiera däremot kan man se begreppet/perspektivet som är ett slags tillstånd eller ett mål för samhällsystemet. Man kan också göra en jämförelse med begreppet demokrati som de flesta i världssamhället accepterar och strävar efter som ett mål för ett väl fungerande samhällsystem.

Hållbar utveckling i högskolelagen.

Nu har perspektivet hållbar utveckling fått stor aktualitet. I ett betänkande från utbildningsdepartementet finns det ett förslag till ändring av högskolelagen till att "verksamheten skall främja en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling" samt även att examensordningen, bör ses över med avseende på krav på kunskap om hållbar utveckling för att examensbevis ska få utfärdas.

Redigera
Share Dela