Rutiner vid stickskador med befarad blodsmitta

Studenthälsan står för följande kostnader i samband med stickskada med befarad blodsmitta

-  provtagning gällande studenten

-  vaccinationskostnader gällande hepatit B för samtliga studenter som råkar ut för en stickskada (skall helst ske inom ett dygn, men kan i undantagsfall övervägas upp till en vecka efter stickskadan)

Med stöd av Hygien och metod kommittén i Karlskrona: ”Lokal anvisning vid risker och åtgärder vid befarad blodsmitta i vårdarbetet” från 991006, skall Högskolans studenter vid en stickskada där man befarar blodsmitta förfara enligt följande:

1. Omedelbara åtgärder och provtagning

·    Skölj skadat/blodbesudlat område rikligt med vatten. Tvätta med tvål och desinfektera med handsprit eller M-sprit.

·   Skölj slemhinnor(läppar, munhåla, näsa) och/eller ögon med rikligt med vatten(alt fysiologisk koksaltlösning, ögondusch eller motsvarande).

Provtagning på studenten: HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar. 

Ta kontakt med infektionskliniken för provtagning tel.  0455/ 73 10 67 om Du befinner Dig på praktik i Karlskrona. För övriga praktikorter ta kontakt med respektive avd.föreståndare.

Kostnader för provtagning samt eventuell ordinerad vaccination skall faktureras till:

Studenthälsan, Blekinge Tekniska Högskola  371 79 Karlskrona

Bakjour vid infektionskliniken skall göra bedömning ifall profylax (immunglobulin och/eller vaccin mot Hepatit B) skall ges. Detta skall ske tillsammans med arbetsledaren på den aktuella praktikplatsen.(Se ”Individuell bedömning vid befarad blodsmitta).

 Provtagning på patienten:HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV-antikroppar. 

·   Om den befarade smittkällan/patienten är känd, tas om möjligt blodprov från denna för hepatit- och HIV-tester. Ansvarig läkare på avdelningen skall efter kontakt med patienten ordinera HBs-antigen, HCV-antikroppar och HIV antikroppar. Provet från patienten skickas till mikrobiologen.

2. Arbetsskadeanmälan

Personskada som uppkommer i samband med arbete med smittfarligt material ska omedelbart anmälas som arbetsskada.

Kursansvarig lärare skall tillsammans med den skadade och arbetsledaren på berörd avdelning, göra en arbetsskadeanmälanblankett FKF 9210 som skickas till försäkringskassan (se vidare i rutiner för arbetsskador gällande studenter).

Kopia av arbetsskadeanmäla skall skickas till Studenthälsan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilaga ur Hygien- och metodkommittén, Landstinget Blekinge 991006

Individuell bedömning vid befarad blodsmitta

En läkare med erfarenhet av att bedöma smittriskerna vid kontakt med blod gör en riskbedömning i varje enskilt fall. Av avgörande betydelse är naturligtvis om blodet visats vara infekterat eller ej. Likaså försöker man bedöma om blod verkligen kan tänkas ha överförts via skada hud eller slemhinna (ögon, mun). Om så inte är fallet vidtas ingen vidare profylaktisk åtgärd.

Specifik profylax finns ju tv endast mot hepatit B, men om man vet varifrån det smittsamma blodet kommer, görs om möjligt både hepatit B, C- och HIV-tester på patienten.

·   Om patienten befinns vara hepatit B-antigen-postiv ger man både immunglobulin och vaccin mot hepatit B.

·   Om patienten inte är känd eller hans smittsamhet av annat skäl inte kan fastställas ges, under förutsättning att smitta verkligen kan ha överförts, vaccin men inte immunglobulin. Vaccinet ges inom högst 2 dygn.

·   Om patienten visats vara hepatit B-antigen-negativ bör ändå vaccin ges. Skälet härtill är främst önskan om skydd vid en ev. senare blodsmitteincidens (vissa personer hamnar kanske i risksituationer oftare än andra)

(OBS! Punkten ovan gäller generellt INTE för högskolans studenter. Studenthälsans egen anm).

·   Om patienten är HIV-positiv påbörjas ev antiviral behandling efter diskussion med bakjouren på infektionskliniken.

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela