Checklista för lärare - administration kring ett kursgenomförande


Denna checklista avser att peka på viktiga administrativa punkter i samband med ett kursgenomförande. Checklistan riktar sig främst till lärare/kursansvariga/examinatorer.

Kursplan
Beslut ligger på Utbildningsnämnden (UN), men är huvudsakligen delegerat till varje Sektion. Kursplanen måste vara formellt fastställd innan antagning kan påbörjas.
Som kursansvarig/examinator bör du förvissa dig om att kursen du ansvarar för finns inlagd i utbildningsdatabasen och att alla uppgifter är korrekta. Kontakta sektionens studerandeadministratör om något inte stämmer.
Examinator - Kursansvarig
Examinator och Kursansvarig fastställs på sektionsnivå. Observera att Examinators skyldigheter och befogenheter regleras i högskoleförordningen.
Tillgodoräknande
Studenter som studerat vid annat lärosäte kan få kurser (hela eller delar) tillgodoräknade, med syftet att förkorta utbildningstiden vid BTH. Sådant beslut fattas av examinator, såvida det inte handlar om hela utbildningsavsnitt som ska tillgodoräknas i examen. Se BTHs lokala examensordning. Beslutet ska diarieföras. Inrapportering i Ladok sker på studerandeavdelningen.
Annonsering av fristående kurs
Görs på sektionsnivå på det sätt och med de tidplaner som meddelas av studerandeavdelningen/informationsavdelningen. Varje sektion/avdelning har minst en studerandeadministratör som praktiskt gör detta och känner till vilka rutiner och tidplaner som gäller.
Kurser inom program
Kursernas exakta inplacering på program meddelas studerandeavdelningen inför varje varje ny programstart, under maj månad. Sektionens studerandeadministratör sammanställer och rapporterar till studerandeavdelningen.
Schema
Ombesörjs av kursansvarig sektion, i samråd med programansvariga i de fall kursgenomförandet är inplacerat på ett utbildningsprogram.
Studievägledning
BTH har 2 centrala studie- och karriärvägledare placerade på studerandeavdelningen. Studevägledning finns även på varje sektion.
Tentamensplanering
Inför varje läsår görs tentamensplanering av kursansvariga, ev. i samråd med berörda programansvariga. Studerandeavdelningen har en central tentamenssamordning som svarar för samordning med salar och tentamensvakter, för salstentor.
Antagning
Hanteras av studerandeavdelningen. Lediga platser, som uppstår efter ordinarie antagning, tillsätts på sektionen.
Sista anmälningsdag
Normalt 15/4 för hösttermin och 15/10 för vårtermin, men det finns även antagningsomgångar med andra tidplaner, t.ex. riktade mot internationella sökande.
Efterantagning
Hanteras vanligtvis löpande under hela året, men avslutas senast 3 veckor efter kursstart. Tidigare avslutning enligt överenskommelse med studerandeavdelningen.
Information till antagna
Ansvarar kursansvarig för. Välkomstbrev ska publiceras på webben senast 3 veckor innan utbildningsstart. Välkomstbrevet ska du ge till sektionens/avdelningens studerandeadministratör i PDF-format. Det som hanteras centralt är formellt antagningsbesked samt information om studentkonto (utskick av användarnamn och lösenord).
Kursstart och Upprop
Registrering gör antagna själva i studentportalen. Varje kurs ska ha ett obligatoriskt moment under de första 3 veckorna. Studenter som inte deltagit ska rapporteras ha gjort s k tidigt avbrott.
Studenter som saknas på uppropslistan eller inte kan registrera sig i studentportalen
Uppmanas att snarast kontakta studerandeadministratör. Observera att du själv inte får ge något besked, muntligt eller skriftligt, om antagning.
Villkorligt antagna
Tillämpas vanligen då kurser som bygger på varandra läses i tät följd. Förkunskaper är då oftast inte uppfyllda vid ansökningstillfället. De ska då kontakta studerandeadministratör för att bli registrerade så snart den behörighetsgivande kursen är avklarad och godkänd.
Treveckorskontroll
Varje kurs ska ha ett obligatoriskt moment under de första 3 veckorna. Studenter som inte deltagit ska rapporteras ha gjort s k tidigt avbrott.
Tentamensgenomförande
Kursansvarig lämnar tentor i tillräckligt antal exemplar till receptionen på den ort tentamen genomförs, senast dagen före tentamensdatum.
Resultatrapportering
Lämnas till sektionens studerandeadministratör för inläggning i Ladok. Kontrollista skrivs sedan ut som ska granskas och signeras av examinator.
Kursbevis
Utfärdas normalt endast för fristående kurser. Kursen måste vara avslutad. Studenten lämnar skriftlig ansökan till studerandeavdelningen.


Se även följande styrdokument:
Högskoleförordningen
Lokala studieadministrativa föreskrifter
Examensordning
Antagningsordning
Riktlinjer för särskilt urval
Tentamensregler
Rutiner för tentamenshantering

Redigera
Share Dela