Hantering av överklaganden

Grafisk processbeskrivning

Hantering av överklaganden (med mallar)

Mottagningsbevis för överklaganden - sv/eng

 

Beskrivning av processen

1. Alla beslut som kan överklagas ska förses med en besvärshänvisning, se www.bth.se/overklaga.

2. Överklagandet kopieras/skannas, diarieförs i sin helhet och vidarebefordras till den som fattat beslutet. Ett kvitto på mottagandet skickas via e-post till sökanden.
Ansvarig: Registrator.

3. Om fel har begåtts som innebär att beslutet kan omprövas helt i enlighet med den klagandes önskemål, så ska detta göras snarast av beslutande. Beslutet diarieförs av registrator och den klagande meddelas. Ärendet är därmed avslutat och vidarebefordras inte till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH), vilket också ska meddelas den klagande.
Ansvarig: Registrator, Beslutande.

Om beslutet inte omprövas utförs punkterna 3-7.

4. Yttrande angående beslutet skrivs. Exempel: bilaga 1. Övriga handlingar som ÖNH vill ha samlas in, såsom utbildningsplan, kursplan, examensordning, antagningsordning m m.
Ansvarig: Beslutande.

5. Ett följebrev skrivs. Exempel: bilaga 2.
Ansvarig: Förvaltningschefen.

6. Alla handlingar kopieras/skannas och diarieförs, varefter originalpaketet sänds till ÖNH. Brev skickas till klaganden. Exempel: bilaga 3/appendix 3.
Ansvarig: Registrator.

7. ÖNH:s beslut diarieförs och meddelas beslutande.
Ansvarig: Registrator.

8. Beslutet justeras i enlighet med ÖNH:s utslag.
Ansvarig: Beslutande.

För sent inkomna överklaganden returneras till den klagande tillsammans med beslut. Exempel: bilaga 4/appendix 4. Ansvarig: Registrator.

Normal handläggningstid ska vara cirka två-tre dagar, med ett absolut maximum på två veckor.

 

 

Redigera
Share Dela