Ansökan om anstånd med studiestart

Enligt Högskoleförordningen 7 kap 33§ HF, får högskolan bevilja anstånd med att påbörja studier i enskilda fall, om särskilda skäl föreligger. För att ansöka om anstånd med studiestart krävs följande:  

 • Du skall vara antagen till ett utbildningsprogram vid BTH
 • Kopia av antagningsbesked med samtliga sidor skall bifogas till ansökan
 • Skäl skall motiveras utförligt och styrkas med intyg (ex. läkarintyg) i ansökan
 • Ansökan skall vara inkommen senast en vecka efter sista registreringsdag
 • Ansökan utan intyg avvisas
 • Ansökan som inkommer senare än en vecka efter sista registreringsdag avvisas

Om din ansökan beviljas gäller följande:
Beslutet gäller i 18 månader från det datum utbildningen du antagits till startade. Du måste själv göra en ny anmälan enligt de anmälningsanvisningar som gäller inför den nya programstarten. En kopia på anståndsbeslutet måste bifogas i den nya anmälan. Notera att BTH inte kan garantera att programmet kommer att starta inom 18 månader.  
 

Om din ansökan avslås eller avvisas:
Du är naturligtvis välkommen att söka till BTH igen. Vi ser fram emot din ansökan när du återigen har möjlighet att studera. Dina möjligheter att bli antagen senare har inte på något sätt förändrats på grund av att din ansökan om anstånd har avslagits.

Beslutet kan överklagas. Läs mer på www.bth.se/overklaga
 

Ansökan om anstånd 
 

Application for deferment

According to Higher Education Ordinance, Chapter 7, section 33, a higher education institution may decide in individual cases that a person may defer the start of his or her studies. To apply for deferment the following is required:

 • You have to be admitted to a programme at BTH
 • A copy of your admission letter with all pages shall be attached to your application
 • Reason for your deferment must be clearly explained and proven by e.g. doctor's report
 • The application must have reached us no later than one week after the final registration date
 • Application without a certificate stating the reason for deferment will be dismissed
 • Application received later than one week after the final registration date will be dismissed


If your application is granted:
The decision is valid for 18 months from the date the programme you are admitted for starts. You should, prior to commencement of studies, re-enrol according to the customary rules. A copy of the decision must be enclosed to your new application. BTH do not guarantee that the programme will start within 18 months.

 

If you application is rejected or dismissed:
You are of course welcome to renew your application to BTH any time. We look forward to your application when you have the possibility to take up your studies again. Your possibility to be admitted later on is not affected in any way because of the reason that your application for deferment has been rejected.

You have the right to appeal against the decision. Read more at www.bth.se/overklaga. 
 

Application for deferment

 

Redigera
Share Dela